ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่ สำหรับครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่

สำหรับครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัย

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ผู้วิจัย พิมพรรณ อนันทเสนา

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา การจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่สำหรับครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 2) เพื่อพัฒนา รูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่สำหรับครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่สำหรับครูผู้สอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ดังนี้ 3.1) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติของครูผู้สอนก่อนและหลังการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการ แนวใหม่ 3.2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่สำหรับครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่ 3.3) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) ก่อนและหลังการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่ 3.4) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่สำหรับครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรับรองรูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่สำหรับครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 117 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 11 คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่รับผิดชอบชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) จำนวน 117 คน เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) จำนวน 2,806 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 20 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 30 คน และเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) จำนวน 110 คน วิธีดำเนินการวิจัย มี 4 ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่สำหรับครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัย จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการประชุมกลุ่มย่อยแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์รวบรวมผลการสรุป ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่ โดยการจัดทำร่างรูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่นำไปตรวจสอบความสมเหตุสมผล ความเป็นไปได้ของผู้เชี่ยวชาญและความเหมาะสม ความเป็นไปได้และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่กับครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 4 ประเมินและปรับปรุงรับรองรูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ด้านสถิติการวิเคราะห์และการประชุมกลุ่มย่อย จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน เพื่อรับรองรูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่ ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาแนวใหม่สำหรับครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า มีสภาพปัญหาและความต้องการ ด้านที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยและความต้องการนิเทศ ด้านที่ 3 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา ด้านที่ 4 ขอบข่ายการนิเทศการศึกษา และด้านที่ 5 บทบาทหน้าที่ของผู้รับการนิเทศ

2. รูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์แนวใหม่สำหรับครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัย มีชื่อเรียกว่า การนิเทศแบบ “4CD2I Model” (โฟร์ซีดีทูไอ โมเดล) มี 3 องค์ประกอบหลัก 7 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนการนิเทศ มี 1 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ความท้าทาย (Challenge Stages : C) องค์ประกอบที่ 2 การปฏิบัติการนิเทศ

มีขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 2 การอภิปรายและสะท้อนความคิด (Discussion and Reflect Stages : D) ขั้นตอนที่ 3 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา (Identification Development of the problem Stages : I) ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบร่วมกัน (Co-Operation Stages : C) และขั้นตอนที่ 5 การปฏิบัติการสาธิต (Implementation Stages : I) และองค์ประกอบที่ 3 การสรุปผลการนิเทศ

มีขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบมโนทัศน์ (Conceptualization Stages : C) และขั้นตอนที่ 7 การเสริมคุณลักษณะและความสามารถแห่งตน (Characterization Stages : C)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการแนวใหม่สำหรับครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า

3.1 ความรู้ความเข้าใจและการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติของครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัยหลังการนิเทศแบบ 4CD2I Model

สูงกว่าก่อนการนิเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ความสามารถในการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่สำหรับครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัยหลังการนิเทศแบบ 4CD2I Model สูงกว่าก่อนการนิเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 พัฒนาการในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) หลังการ นิเทศแบบ 4CD2I Model สูงกว่าก่อนการนิเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.4 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ แบบ 4CD2I Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศ แบบ 4CD2I Model เพื่อรับรองรูปแบบการนิเทศการจัดประสบการณ์บูรณาการแนวใหม่สำหรับครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารของเด็กปฐมวัย มีการปรับปรุงแก้ไข องค์ประกอบที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบร่วมกันและการปฏิบัติการสาธิต และได้รับรองรูปแบบการนิเทศ แบบ 4CD2I Model จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน ว่ามีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย kratai : [23 ธ.ค. 2565 เวลา 11:54 น.]
อ่าน [438] ไอพี : 1.10.132.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,404 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เปิดอ่าน 28,099 ครั้ง
ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว
ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว

เปิดอ่าน 14,458 ครั้ง
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ

เปิดอ่าน 10,734 ครั้ง
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ

เปิดอ่าน 11,908 ครั้ง
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ
มาดูกัน 5 วิธีปรับโฉมระบบเผาผลาญ

เปิดอ่าน 19,416 ครั้ง
ประวัติจังหวัดอำนาจเจริญ
ประวัติจังหวัดอำนาจเจริญ

เปิดอ่าน 27,097 ครั้ง
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

เปิดอ่าน 26,005 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

เปิดอ่าน 24,737 ครั้ง
ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย
ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย

เปิดอ่าน 4,342 ครั้ง
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม

เปิดอ่าน 20,964 ครั้ง
ที่มาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ที่มาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เปิดอ่าน 10,727 ครั้ง
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย
ข้อคิดจากเศรษฐีในประเทศไทย

เปิดอ่าน 14,995 ครั้ง
โรคตาแดง
โรคตาแดง

เปิดอ่าน 11,924 ครั้ง
ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านได้ความรู้คู่เพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.
ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านได้ความรู้คู่เพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.

เปิดอ่าน 7,214 ครั้ง
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว

เปิดอ่าน 13,791 ครั้ง
สูตรอาหารแก้ท้องผูก
สูตรอาหารแก้ท้องผูก
เปิดอ่าน 9,446 ครั้ง
แบบเรียนที่ไม่ได้มีไว้เลียนแบบ : นิ้วกลม
แบบเรียนที่ไม่ได้มีไว้เลียนแบบ : นิ้วกลม
เปิดอ่าน 11,844 ครั้ง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง
เปิดอ่าน 31,247 ครั้ง
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"
เปิดอ่าน 17,074 ครั้ง
สุดยอดภาพสัตว์ Photography จากการประกวด ภาพภ่ายสัตว์ป่า ปี2012
สุดยอดภาพสัตว์ Photography จากการประกวด ภาพภ่ายสัตว์ป่า ปี2012

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ