ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ผู้วิจัย นางธมณ ชมภูวงค์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 2) พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 3) ทดลองใช้และศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 4) ประเมินผลรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 104 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม และผู้ปกครองเครือข่าย 2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากร จำนวน 104 คน 3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 104 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน 2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 คน 3) ครูใหญ่แต่ละระดับชั้น จำนวน 6 คน 4) ครูที่ปรึกษา จำนวน 51 คน 4) ผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่ คู่มือการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม แบบวิเคราะห์เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แบบประเมินรูปแบบการบริหาร แบบประเมินการฝึกอบรม แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่า Wilcoxon Signed Ranks Test และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ปรากฏผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม มีหลักการและองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การจัดทำรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม โดยคำนึงถึงความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียน เน้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบทุกส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่สำคัญด้วยการฝึกอบรมและการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์กระบวนการของรูปแบบ มี 6 ขั้นตอน โดยผู้บริหารคอยกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจ ผลักดันและกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีจิตใจงาม ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่เสียสละ ตามคำขวัญของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

2. ผลการพัฒนาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ของรูปแบบ และความสอดคล้องของรูปแบบมีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อระหว่าง 0.80–1.00 ทั้งนี้ขั้นตอนรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model มีกระบวนการที่เป็นระบบเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ที่คาดหวัง

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สรุปได้ดังนี้

3.1 การประเมินพฤติกรรมทางคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.65 , S.D = 0.47) ยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้

3.2 การประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model พบว่า ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ โดยหลังการฝึกอบรมการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model มีคะแนนสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม

3.3 การปฏิบัติงานตามรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมของผู้บริหารสถานศึกษา ครูใหญ่แต่ละระดับชั้นและคณะครูในกระบวนการบริหารแบบมีx̄ส่วนร่วม การร่วมจัดกิจกรรมของโรงเรียนและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.62 , S.D = 0.48)

3.4 การประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ทั้งด้านความสามารถในการบริหารแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและความสามารถในการพัฒนาโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.69 , S.D = 0.47) ยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้

3.5 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFEDD Model อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.70 , S.D = 0.51) ยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้

โพสต์โดย ติ๊ก : [21 ก.พ. 2566 เวลา 10:00 น.]
อ่าน [347] ไอพี : 27.55.68.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 33,214 ครั้ง
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?

เปิดอ่าน 26,076 ครั้ง
เกมส์ระบายสี
เกมส์ระบายสี

เปิดอ่าน 2,801 ครั้ง
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

เปิดอ่าน 19,809 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

เปิดอ่าน 18,853 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 11,468 ครั้ง
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ

เปิดอ่าน 21,726 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 13,822 ครั้ง
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?

เปิดอ่าน 13,741 ครั้ง
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม

เปิดอ่าน 11,876 ครั้ง
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล

เปิดอ่าน 26,051 ครั้ง
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?
ไม่ฟัง ไม่ได้แล้ว "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ " ทำไมประเทศไทย เปลี่ยนไม่ทันโลก ?

เปิดอ่าน 5,699 ครั้ง
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต
อุตสาหกรรมที่จะพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมแห่งโลกอนาคต

เปิดอ่าน 11,712 ครั้ง
4 อาหารสลายพุง
4 อาหารสลายพุง

เปิดอ่าน 12,320 ครั้ง
ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ
ตีแผ่ชีวิตเด็กจีนต้องปีนเขาสูง 800ม.เพื่อไปเรียนหนังสือ

เปิดอ่าน 52,168 ครั้ง
ค่าการศึกษาของบุตร ของข้าราชการครูฯ
ค่าการศึกษาของบุตร ของข้าราชการครูฯ

เปิดอ่าน 9,637 ครั้ง
9 ปัญหาสุขภาพ ที่ควรบอกผ่านการขับรถ
9 ปัญหาสุขภาพ ที่ควรบอกผ่านการขับรถ
เปิดอ่าน 9,204 ครั้ง
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก
เปิดอ่าน 359,162 ครั้ง
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)
เปิดอ่าน 18,299 ครั้ง
ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร่ ได้ 1 แสน
ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร่ ได้ 1 แสน
เปิดอ่าน 19,841 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ