ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

นิทานสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นถือได้ว่าเป็น การเรียนรู้ในด้านเนื้อหาข้อมูลต่างๆ แทนการท่องจำ จากหนังสือตำรา พัณณ์ชิตา สิรภัทรศรีเสมอ (2555: 14) กล่าวไว้ว่านิทานมีอิทธิพลและคุณค่าต่อเด็กปฐมวัยมากการเล่านิทานกับเด็กปฐมวัยมิได้มุ่งให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น การฟังนิทานยังเป็นการพัฒนาทางทางภาษาเพราะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสฝึกทักษะการฟังการพูดในสังคม นิทานช่วยให้เด็กได้แสดงออกสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเด็กและครู นิทานยังช่วยให้เด็กได้ฝึกคิด พิจารณาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวาทินี เจือทอง (2553: 10) มีความคิดเห็น ที่สอดคล้องกันโดยเสริมว่า นิทานเป็นเรื่องเล่า ที่แต่งขึ้นมาด้วยการผูกเรื่องขึ้น โดยอาศัยประวัติของความจริงบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบางหรืออาจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาจากจินตนาการหรือ อิงความจริงเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินสอดแทรกแง่คิดคติสอนใจและแฝงด้วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามเพื่อให้ผู้ฟังนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติตน

คุณธรรม จริยธรรมมีความสำคัญต่อสังคมประเทศชาติ เพราะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์ ไม่เบียดเบียนหรือทำลายซึ่งกันและกัน และส่งเสริมให้มนุษย์มีจิตใจที่ดีงาม มีความรักความ สามัคคี ความเมตตา เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นสิ่งจำเป็น คุณธรรมจริยธรรม เป็นความดีที่พึงประพฤติ ปฏิบัติ ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม ถ้าสังคมใดมีคุณธรรมจริยธรรมจะทำให้สังคมนั้นพัฒนาไปได้ อย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามถ้าในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรมจะมีผลต่อการพัฒนาการของ เด็กปฐมวัย

การเล่านิทานเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก เพราะนิทาน เป็นเรื่องของจินตนาการที่ให้ความบันเทิง เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน โลกของเด็ก เป็น โลกสดใสด้วยวัยที่มีจินตนาการ นิทานจะสร้างจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ในทางที่ดีงามและถูกต้อง ทั้งต้อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ในปัจจุบันจริยธรรมถูกลบออกจากสมองของคนในสังคมไปหมด จึงเกิดปัญหามากมาย เช่น เด็กเล็กถูกทำร้าย ถูกข่มขืน อันตรายเกิดขึ้นได้ไม่เว้นแม่แต่บุคคลในครอบครัว (วารสารวิชาการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)

จากการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมการสอนของครูผู้สอน มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ได้ค่อนข้างน้อย บางกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย อีกทั้งการดำเนินกิจกรรม ครูผู้สอนใช้คำถามเน้นหนักในเรื่องความจำ คำถามไม่ชัดเจน ทำให้เด็กไม่เข้าใจคำถาม และบางคนไม่สามารถตอบคำถามได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ครูไม่สามารถทราบได้เลยว่า เด็กได้เรียนรู้อะไรบ้าง หรือคิดอย่างไรต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ การนำนิทานมาใช้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับเด็กระดับปฐมวัยจึงมีความเหมาะสม เพราะตรงกับความสนใจของเด็ก ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำให้เด็กได้ซึมซับคุณธรรม จริยธรรมโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งครูกระตุ้นตามด้วยคำถามปลายเปิด จะยิ่งทำให้ทราบว่า เด็กเรียนรู้อะไร และคิดอย่างไรต่อเรื่องที่ฟังดี จากเหตุผลและสภาพปัญหาที่กล่าวมา จึงทำให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาว่าการใช้นิทานคำคล้องจอง ประกอบกับคำถามปลายเปิดจะสามารถส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กระดับปฐมวัยหรือไม่ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางแก่ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานคำคล้องจองส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้เกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2 ก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดประสบการณ์เล่านิทานคำคล้องจองส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

ตัวแปรตาม ได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. แผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน จำนวน 21 แผน

2. หนังสือนิทานคำคล้องจองส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมระดับปฐมวัย จำนวน7 เล่ม

3. แบบทดสอบก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์ จำนวน 20 ข้อ

4. คำถามชวนคิด จำนวน 7 ชุด

สรุปผล

การศึกษาค้นคว้า เรื่องการใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานคำคล้องจองส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 โดยใช้เกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) จำนวน 17 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า แผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน จำนวน 21 แผน หนังสือนิทานคำคล้องจองส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ จำนวน 20 ข้อ คำถามชวนคิด จำนวน 7 ชุด ผู้รายงานดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติพื้นฐานแสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบการทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้ t –test

โพสต์โดย Kruyui : [17 มิ.ย. 2566 เวลา 05:40 น.]
อ่าน [2314] ไอพี : 182.53.204.213
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,164 ครั้ง
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !

เปิดอ่าน 16,564 ครั้ง
เผย 10 อันดับงาน คนอยากทำ-องค์กรอยากได้
เผย 10 อันดับงาน คนอยากทำ-องค์กรอยากได้

เปิดอ่าน 10,222 ครั้ง
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม

เปิดอ่าน 1,549 ครั้ง
5 วิธีปกป้องตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์
5 วิธีปกป้องตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 7,619 ครั้ง
สุดเจ๋ง! หนุ่มจบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ยกหมู่บ้าน
สุดเจ๋ง! หนุ่มจบ ม.6 ประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ยกหมู่บ้าน

เปิดอ่าน 14,454 ครั้ง
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้

เปิดอ่าน 12,151 ครั้ง
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว

เปิดอ่าน 19,696 ครั้ง
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?

เปิดอ่าน 15,622 ครั้ง
คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"
คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"

เปิดอ่าน 98,453 ครั้ง
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58

เปิดอ่าน 18,586 ครั้ง
ไขปริศนา ทำไม "มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก" ชอบใส่เสื้อ"เหมือนกัน"ทุกวัน
ไขปริศนา ทำไม "มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก" ชอบใส่เสื้อ"เหมือนกัน"ทุกวัน

เปิดอ่าน 11,967 ครั้ง
ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.
ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.

เปิดอ่าน 25,762 ครั้ง
ไม้ดอกไม้ประดับ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30)
ไม้ดอกไม้ประดับ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 30)

เปิดอ่าน 15,372 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"

เปิดอ่าน 5,606 ครั้ง
กรมอนามัย ย้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด ดื่มให้เหมาะสม พอเพียง ดีต่อร่างกาย
กรมอนามัย ย้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด ดื่มให้เหมาะสม พอเพียง ดีต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 10,197 ครั้ง
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ
เปิดอ่าน 22,084 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ของ "ขิงป่า"
เรื่องน่ารู้ของ "ขิงป่า"
เปิดอ่าน 36,740 ครั้ง
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก
เปิดอ่าน 14,721 ครั้ง
ดื่มน้ำจากขวดพลาสติก ระวังสารบีพีเอปนเปื้อน
ดื่มน้ำจากขวดพลาสติก ระวังสารบีพีเอปนเปื้อน
เปิดอ่าน 18,841 ครั้ง
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ