ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี คอนสตรัคชั่นนิสซึ่มร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว31241 เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัค

ชั่นนิสซึ่มร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา

ว31241 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำ หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีวัตถุประสงค์ของวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐาน

ของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว31241 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี

คอนสตรัคชั่นนิสซึ่มร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา1

รหัสวิชา ว31241 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม

ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว31241

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำ หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ

4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม

ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว31241

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดอน

ไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน 28 คน ซึ่งได้มา

จากการสุ่มแบบกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมีเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มร่วมกับเทคนิค

การใช้คำถาม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว31241 เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 แผน รวมทั้งหมด

14 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว31241 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3) แบบประเมิน

รูปแบบหลังการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มร่วมกับ

เทคนิคการใช้คำถาม และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent)

ผลการวิจัย

1. สภาพปัญหาและความต้องการรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี

คอนสตรัคชั่นนิสซึ่มร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา1

รหัสวิชา ว31241 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ตนเอง และกระตุ้นให้เกิดความท้าทาย

การใช้คำถาม การคิดวิเคราะห์ดังนั้นจึงเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ส่งเสริมและฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มร่วมกับเทคนิค

การใช้คำถาม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา ว31241 เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่พัฒนาขึ้น มีชื่อว่า “SCIENCE

Model” มีองค์ประกอบคือ 1) ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ 4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ มีขั้นตอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 7 ขั้นคือ ขั้นที่1 กระตุ้นผู้เรียน (Stimulation: S) ขั้นที่2 พิจารณา

สาเหตุ(Consideration and cause: C) ขั้นที่3 สืบเสาะแสวงหาความรู้(Inquiry: I) ขั้นที่4 สำรวจ

และตรวจสอบข้อมูล (Exploration and examine: E) ขั้นที่ 5 บันทึกข้อมูลและอภิปรายผล (Note

and discussion: N) ขั้นที่ 6 สรุปและขยายความรู้เพิ่มเติม (Conclusion and elaboration: C)

ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation: E) เมื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนแบบภาคสนาม

จำนวน 28 คน พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.85/81.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้80/80

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัค

ชั่นนิสซึ่มร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา

ว31241 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัค

ชั่นนิสซึ่มร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา1 รหัสวิชา

ว31241 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

4.1 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี

คอนสตรัคชั่นนิสซึ่มร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์พบว่า

โดยภาพรวมมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.89)

4.2 ผลของการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม

พบว่า ความพึงพอใจรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14, S.D. = 1.00)

โพสต์โดย ครูอ้อ : [19 ก.ค. 2566 เวลา 11:48 น.]
อ่าน [1374] ไอพี : 110.49.101.154
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,694 ครั้ง
เลี้ยงปลามงคลเสริมโชคลาภ
เลี้ยงปลามงคลเสริมโชคลาภ

เปิดอ่าน 13,466 ครั้ง
ดูโอ้ลูกเสือไทย ดีดกีตาร์โชว์เพลง BALADA เป๊ะมาก ๆ
ดูโอ้ลูกเสือไทย ดีดกีตาร์โชว์เพลง BALADA เป๊ะมาก ๆ

เปิดอ่าน 14,347 ครั้ง
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ

เปิดอ่าน 9,889 ครั้ง
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine

เปิดอ่าน 14,294 ครั้ง
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 92,516 ครั้ง
จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย
จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย

เปิดอ่าน 16,231 ครั้ง
อภิชาติ หาลำเจียก
อภิชาติ หาลำเจียก

เปิดอ่าน 36,950 ครั้ง
ภาพมาโคร คืออะไร?
ภาพมาโคร คืออะไร?

เปิดอ่าน 11,098 ครั้ง
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย

เปิดอ่าน 14,189 ครั้ง
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ

เปิดอ่าน 42,035 ครั้ง
ลักษณะสำคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ลักษณะสำคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เปิดอ่าน 10,128 ครั้ง
อ่านออกเขียนได้กับรักการอ่านเป็นคนละเรื่องเดียวกัน
อ่านออกเขียนได้กับรักการอ่านเป็นคนละเรื่องเดียวกัน

เปิดอ่าน 115,466 ครั้ง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

เปิดอ่าน 14,320 ครั้ง
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม

เปิดอ่าน 18,343 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

เปิดอ่าน 12,497 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
เปิดอ่าน 15,985 ครั้ง
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3
เปิดอ่าน 56,329 ครั้ง
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก
เปิดอ่าน 21,884 ครั้ง
หมอเตือนอย่ากิน"แมลงทอด"กับ"เหล้า-เบียร์"
หมอเตือนอย่ากิน"แมลงทอด"กับ"เหล้า-เบียร์"
เปิดอ่าน 13,561 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ