ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
4D GOAL MODEL นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ ของผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต (UPRIGHT SCHOOL CONCEPT)

๑. ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)

๑.๑ เหตุผลที่เกิดแรงบันดาลใจความจำเป็นปัญหาหรือความต้องการที่จะทำผลงาน/นวัตกรรม

น้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การพัฒนาทักษะกระบวน การคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะอย่างยั่งยืน และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ต้อง การให้สร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนได้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิต ที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และมีความเป็นพลเมืองดี นอกจากนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในส่วนของด้านยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและได้กำหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ กล่าวคือ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิด ช่วงวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต้านทุจริต ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงและเป็นอุสรรคสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ โรงเรียนบ้านวังสำราญตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต” ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงมีความต้องการจำเป็นที่จะนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

๑.๒ ระบุแนวคิด หลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม ที่นำมาใช้อ้างอิงในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย คำว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คือการเข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหารากของปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชดำริทั่วประเทศการเข้าถึงเป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม มุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุดการพัฒนา เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่เลี้ยง การออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนาการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให้คำแนะนำใน ชุมชนและติดตามสนับสนุนประเมินผล จากพระบรมราชาโอวาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการบริหารพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นำไปสู่แรงบันดาลใจใน การบริหารจัดการและผนวกกับบริบทของโรงเรียน เมื่อมองในส่วนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริตนั้น หลังจากมีหลักสูตรท้านทุจริตศึกษาเข้ามา โรงเรียนได้วิเคราะห์และดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาโดยการดำเนินการในรูปแบบ ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนแบบการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ปกติ และแทรกลักษณะของโรงเรียนสุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจึงทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้หลักสูตรต้าทุจริตศึกษาและครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการหลักสูตรนี้ จะได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง การป้องกัน และการสร้างเครือข่ายตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เพื่อให้เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตเกิดขึ้นในนักเรียนทุกระดับชั้น

2.โรงเรียนจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง โดยผ่านโครงการและกิจกรรม เช่น โครงการต่อต้าน ยาเสพติด โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการอบรมคุณธรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันพ่อวันแม่ กิจกรรมการออมทรัพย์ เป็นต้น ในการดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โรงเรียนสุจริต) เป็นโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิด ความโปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม การที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมนั้น ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้เป็นกลไกเกื้อหนุนให้คนไทยเป็นคนดีมีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต 5 ประการ โรงเรียนบ้านวังสำราญได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เรื่องการสร้างความสุจริต โปร่งใส เรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเรื่องป้องกันการทุจริต ที่มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นผู้ที่มีทักษาะกระบวนการคิด มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดย 4D GOAL MODEL นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต (UPRIGHT SCHOOL CONCEPT)

จากการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสำราญ โดยผ่านทั้ง 2 แนวทาง ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และผ่านโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะและปฏิญญาโรงเรียนสุจริตและเป้าหมายสุดท้ายผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข จากกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมด สามารถนำมาเขียนเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุปฏิญญาและคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนี้

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน

๒.๑ จุดประสงค์สอดคล้องกับความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรม

2.1.1 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ด้วยการบุรณาการหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษาเข้าสู่หลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้โครงการและกิจกรรม สู่ปฏิญญาและคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต

2.1.2 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการบริหารงานโดยใช้ 4D GOAL MODEL นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต (UPRIGHT SCHOOL CONCEPT)

2.1.3 เพื่อให้ครูและนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย

อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ

๒.๒ เป้าหมายระบุจำนวนผลงาน/นวัตกรรมหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ผลงาน/นวัตกรรม

เชิงปริมาณ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๐ คน นักเรียน 1๙๒ คน

เชิงคุณภาพ

1. โรงเรียนบ้านวังสำราญ มีระบบการบริหารงานบริหารงานโดยใช้ 4D GOAL

MODEL นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต (UPRIGHT SCHOOL CONCEPT)

2. โรงเรียนบ้านวังสำราญ สามารถสร้างเครือข่าย ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา

ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรสถาบันในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 การออกแบบผลงาน / นวัตกรรม รูปแบบขั้นตอนการนำเนินงานในรูปของ (Flowchart)

ผ่าน ไม่ผ่าน

๓.๒ การดำเนินการพัฒนารูปแบบ การบริหารงานบริหารงานโดยใช้ 4D GOAL MODEL นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต (UPRIGHT SCHOOL CONCEPT) โรงเรียนได้พัฒนาจากวงจรคุณภาพ PDCA มี 4 ขั้นตอนดังนี้

โมเดลการบริหารโรงเรียนสุจริต Best Practice

การบริหารงานบริหารงานโดยใช้ 4D GOAL MODEL นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

5 ประการของผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต (UPRIGHT SCHOOL CONCEPT)

1. ขั้น D๑ Data Flow Diagram หมายถึงแผนภาพกระแสข้อมูลแบบจำลองการทำงานอย่างเป็นระบบ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อรับทราบการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ข้อมูลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต

1.3 ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้ามาดำเนินการในโรงเรียนโดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนักเรียนทุกคน มีการดำเนินแนวปฏิบัติดังนี้

1.๓.๑ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู้

โดยเฉพาะในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรวมทั้งสาระอื่นๆ

1. การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้ามาบูรณาการกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ

2. ดำเนินการตามแนวทางที่ได้เลือกที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับกับบริบทของ

สถานศึกษาให้มากที่สุด และต้องดำเนินการทั้งระบบ โดยครูผู้สอนใช้การบูรณาการในทุกระดับชั้น คลอบคลุมเป้าหมายได้ทั้งหมดและสามารถสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 5 ประการได้

2. ขั้น D2 Design Thinking หมายถึงการคิดเชิงออกแบบเป็นขั้นตอนของคณะครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายงานโดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเข้าในกลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการเข้ากับโครงการและกิจกรรมต่างๆ

๑. ทำความเข้าใจคุณลักษณะโดยรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลของคนอื่นตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้ ให้ครอบคลุมกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

๒. กำหนดเป้าหมายของโรงเรียนสุจริต

๓. ระดมสมอง โดยยึดตามเป้าหมายเป็นหลัก

๔. สร้างแบบจำลองไอเดียจากกิจกรรมที่ ๓

๕. รับฟังข้อมูลจากการสะท้อนคิดเพื่อปรับปรุงพัฒนา

๓. ขั้น D๓ Do หมายถึงปฏิบัติกิจกรรมและโครงการ ตามที่ได้ออกแบบตามด้วยบริหารจัดการโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ให้ปรากฏผลเป็นความเจริญก้าวหน้า ทั้งในงานที่ปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียน ให้ได้รับการยกย่อง เป็นโรงเรียนคุณภาพการบริหารจัดการงานที่ปลอดจากการทุจริต พัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต พัฒนาบุคลากร และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย

๔. ขั้น D๔ Development หมายถึงเป็นการประเมินผลและตรวจสอบผลผลิต (Output) จากการใช้นวัตกรรม โดยยึดวัตถุประสงค์ที่กำหนดผลสำเร็จอย่างสมดุล ประเมินพฤติกรรมนักเรียนตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการประเมิน โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบนิเทศการดำเนินงาน

2. คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเครื่องมือในการประเมินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละกิจกรรม

3 กำหนดปฏิทินนิเทศติดตาม แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

4. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล

5. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุกกิจกรรม

เป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริง จาการใช้นวัตกรรม มาวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ (Feedback) ว่ามีปัญหา อุปสรรคที่ควรแก้ไขและพัฒนาหรือไม่ ถ้าหากใช่ ก็จะนำปัญหา อุปสรรคที่พบมาเป็นสิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง ในขั้นตอนของการวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอีกครั้ง ถ้าหาก ไม่ใช่ แสดงว่านวัตกรรม บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขยายผลการดำเนินงานสู่โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาความสุจริตโปร่งใสให้ยั่งยืน มีกระบวนการดำเนินการดังนี้

1. ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมรายงานสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา

- ตัดสินผลการเรียนในกลุ่มสาระปกติเป็นระดับคะแนน / ผลการเรียน

- กิจกรรมที่ดำเนินการในรูปแบบของโครงการและกิจกรรม ประเมินโยการใช้เครื่องมือเพื่อประเมินระดับคุณภาพของโครงการและกิจกรรม

2. ร่วมสะท้อนผลการการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

3. ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. นำข้อมูลที่สรุปผลการดำเนินงานในทุกด้านไปประกอบการการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไปพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเกิดผลยั่งยืน พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้อย่างสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานจากการเรียนรู้ของตนเองด้วยความภาคภูมิใจ ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจ และชื่นชม ในผลที่เกิดแก่นักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และภาคภูมิใจ ในตัวบุตรหลาน ให้โรงเรียนได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครอง และชุมชน

กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านวังสำราญ โดยใช้ 4D GOAL MODEL นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต (UPRIGHT SCHOOL CONCEPT) โรงเรียนบ้านวังสำราญ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

พันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรียน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่

1. ทักษะกระบวนการคิด ส่งเสริมกระบวนการทักษะการคิด ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมบูรณาการในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ นักเรียนมีความสามารถในการจำแนก เปรียบเทียบ ให้เหตุผล มีวิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค์

2. มีวินัย การส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย (ผ่านกิจกรรม เสริมสร้างวินัย สู่หัวในสุจริต) ส่งเสริม ให้นักเรียนปฏิบัติตนเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ทุกคนปฏิบัติร่วมกัน โดยมีระเบียบวินัยในตนเองการที่คนเราจะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น จำเป็นต้องรู้จักปรับตัวเองใหอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ทุกคนปฏิบัติร่วมกันโดยต้องมีระเบียบและวินัยในตัวเอง มีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ กติกา ระเบียบ กฎหมายของครอบครัว โรงเรียน สังคม และเคารพสิทธิของผู้อื่นและเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก ส่งเสริมกิจกรรมหน้าเสาธง ให้เป็นกิจกรรมช่วยเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ คุณธรรม คุณลักษณะ ทักษะชีวิต ให้กับผู้เรียนทุกคน

3. ซื่อสัตย์สุจริต เน้นให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ เข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจมีความคิด และพฤติกรรม และคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าความดี ประพฤติตรงต่อตนเอง และผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา และใจ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกงและพร้อมที่จะเป็นคนโกง พูดความจริงให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับผู้อื่น โดยเริ่มจากการฝึกเด็กเคารพกติกาพื้นฐานง่ายๆ เช่น ไม่โกหก เข้าแถวรับอาหาร เข้าแถวซื้อของ จ่ายเงินทอนซื้อของสหกรณ์ด้วยตนเอง ส่งการบ้านตามเวลา ไม่นำสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ขีดเขียนลงบนโต๊ะเรียน เพื่อโตขึ้นจะได้ปฏิบัติตามกฎของสังคมอย่างไม่มีปัญหา และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมควบคู่กันไป สร้างความตระหนักในคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทนใช้สติปัญญา ในการดำเนินชีวิต โดยการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน การอบรมหน้าเสาธง การจัดกิจกรรมเสียงตามสายโดยแกนนำของสภานักเรียนเพื่อนักเรียนแสดงออกถึงความประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและโลกทั้งทางกาย วาจา และใจ

4. อยู่อย่างพอเพียง การส่งเสริมให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม โดยส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีความพอเหมาะ พอเหมาะ พอควร ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินต่างๆ ทั้งของตนเองและของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า เก็บรักษาเพื่อใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป เช่น ปิด-เปิดไฟ พัดลม น้ำ หลังจากการใช้งานทันทีครูต้องเป็นตัวอย่างในการทิ้งขยะ คัดแยกขยะได้ ส่งเสริมมูลค่าของเหลือใช้ เช่น การทำสื่อการเรีสอนจากวัสดุเหลือใช้ ครูใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ของผลงานให้คุ้มกับการลงทุนไป ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพยากรของตนเองและของส่วนร่วมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บดูแลรักษาอย่างดีในส่วนของนักเรียน เน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5. มีจิตสาธารณะ โดยผ่านกิจกรรมสภานักเรียน เป็นแกนนำส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน มีการช่วยเหลือด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โรงเรียน ชุมชน สังคม โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความมีน้ำใจไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่หวังผลตอบแทน นั่นคือการแสดงการมีจิตสาธารณะนั่นเอง คุณลักษณะเหล่านี้สามารถใช้กระบวนการสภานักเรียน ผู้ที่อาสาเข้ามาทำงานสภานักเรียน เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะจะมีพฤติกรรมที่จะแสดงออกถึง ความรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติด้วยการเอาใจใส่ดูแลเป็นธุระ เช่น การทำหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ควบคุมกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยของนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ดูแลสาธารณะสมบัติของโรงเรียน ตรวจเขตรับผิดชอบ ตรวจความสะอาดห้องเรียน ควบคุมการเข้าแถว การเดินแถว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน กิจกรรมภสานักเรียนมีการประชุมชี้แจง กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียน กรรมการสภานักเรียนเป็นแกนนำในการทำงานสภานักเรียน โรงเรียนให้ความรู้กับสภานักเรียน ให้เป็นสภานักเรียนสุจริต ร่วมกันกำหนดกิจกรรม แนวกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียน ร่วมกันกำหนดข้อปฏิบัติ การรับรู้ถึงโทษภัยของการทุจริต ความไม่พอเพียง ความเห็นแก่ตัว การขาดระเบียบวินัย ตรวจสอบ กำกับดูแลสอดส่องพฤติกรรมของเพื่อนักเรียน การสร้างเคลือข่ายนักเรียนให้เข้มแข็ง และมีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โรงเรียน ชุมชน สังคม

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/และประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลการดำเนินงาน ผลที่เกิดจากการเสริมสร้างคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ แนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนา โรงเรียนสุจริตด้วย 4 D GLOD ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่ส่งผลให้โรงเรียน เป็นที่ยอมรับของชุมชน การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสุจริตให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ก่อให้เกิดพัฒนาตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต สรุปผลที่ได้ดังต่อไปนี้

รายงานสรุปแบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนบ้านวังสำราญ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ค่าเฉลี่ยร้อยละ

3 (ดีเยี่ยม) 2 (ดี) 1 (ผ่าน) 0 (ไม่ผ่าน)

1. ทักษะกระบวนการคิด

๑. มีทักษะการจำแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ 45 25 7 - 83.11

2. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่าง

วิจารณญาณ 40 32 5 - 81.81

3. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา 41 33 3 - 83.11

2. วินัย

1. มีวินัยต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 60 13 4 - 90.90

๒. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง 59 15 3 - 90.90

๓. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ 58 18 1 - 91.34

3. ซื่อสัตย์สุจริต

๑. ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้ง

ทางกาย วาจา และใจ 65 8 4 - 93.07

๒. ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อื่น ทั้งทางกาย

วาจา และใจ 62 9 6 - 90.90

๓. ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อสังคม และโลกทั้ง

ทางกาย วาจา และใจ 60 13 4 - 90.90

4. อยู่อย่างพอเพียง

๑. ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ

มีคุณธรรม 65 8 4 - 93.07

๒. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้

อย่างมีความ 64 10 3 - 94.37

5. มีจิตสาธารณะ

1. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวัง

ผลตอบแทน 68 6 3 - 94.80

2. ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน

สังคม 70 6 1 - 96.53

รวมเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน 90.37

นอกจากนี้โรงเรียนนำหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไว้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงร่วมกัน ของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต มีแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ และโรงเรียนมีนวัตกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมในโครงการโรงเรียนสุจริต

4.2 ผลสัมฤทธิ์

- โรงเรียนสามารถดำเนินการปฏิญญาโรงเรียนสุจริตได้ครบถ้วนทั้งด้านการปลูกฝัง การป้องกันและการสร้างเครือข่ายโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง

- บุคลากรในโรงเรียนทั้ง ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติร่วมกันในการสร้างเสริมคุณะลักษณะของโรงเรียนสุจริตทั้ง 5 ด้าน

- โรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีกับสถานศึกษาอื่นๆได้

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ

- นักเรียนมีจิตสำนึกตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต (ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ)

- ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ มีเทคนิคการสอนที่ดี เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีการสอดแทรก คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตในการจัดการเรียนรู้ เป็นทั้งผู้จัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตและการเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตประจำวัน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

- โรงเรียนมีกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของโครงการโรงเรียนสุจริต

- โรงเรียนได้ขับเคลื่อนโครงการภายใต้ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ในการป้องกัน ปลูกฝังค่านิยม และการสร้างเครือข่าย

กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต

คุณลักษณะ กิจกรรมที่สอดคล้อง ผลที่เกิดขึ้น

1. ทักษะกระบวนการคิด - ความสามารถในการจำแนก

เปรียบเทียบ ให้เหตุผล

- การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและ

สร้างสรรค์

- กิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ

- กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

- กิจกรรมสภานักเรียน

- โครงการต่อต้านยาเสพติด

- กิจเสริมหลักสูตรทุจริตศึกษา

- นักเรียนมีทักษะความสามารถในการ

แยกแยะสิ่งต่างๆได้

- นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริม

กระบวนการทักษะด้านความคิด

- นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมได้

- นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต

2. มีวินัย

- การแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต

ขณะปฏิบัติกิจกรรม

- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

- นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำ

กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการมีวินัย

- นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณลักษณะ

กิจกรรมที่สอดคล้อง ผลที่เกิดขึ้น

- กิจกรรมแนะแนว

- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- กิจกรรมหน้าเสาธง

- นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต

3. ซื่อสัตย์สุจริต

- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- กิจกรรมออมทรัพย์

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

- กิจกรรมการกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

- นักเรียนเรียนรู้การประหยัดอดออม

- นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมได้

- นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต

4. อยู่อย่างพอเพียง - โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

- กิจกรรมชุมนุมเกษตร

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

- กิจกรรมประชาธิปไตย

- กิจกรรมการออมทรัพย์

- นักเรียนสมารถนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้

- นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมได้

- นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต

5. จิตสาธารณะ - กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี

- กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา

- กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์

- กิจกรรม 5 ส.

- นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำ

กิจกรรมที่เป็นจิตสาธารณะ

- นักเรียนมีความเสียสละ

- นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมได้

- นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต

กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

ปฏิญญา กิจกรรม / วิธีการที่สอดคล้อง ผลที่เกิดขึ้น

1. การปลูกฝัง - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

กิจกรรมสภานักเรียน

- กิจกรรมการเรียนการสอนใน

หลักสูตรต้านทุจิตศึกษา ในทุก

ระดับชั้น

- กิจกรรมหน้าเสาธง ระเบียบ

การเข้าแถว ร้องเพลงชาติ

เคารพธงชาติ กิจกรรมทาง

ศาสนา กล่าวคำปฏิญาณตน

- กิจกรรม 5 ส - นักเรียนรู้จักวิธีการและ

กระบวนการประชาธิปไตย

- นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม

- นักเรียนมีคุณลักษณะ 5

ประการของโรงเรียนสุจริต

- นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้า

แสดงออก

- นักเรียนมีทักษะของการเป็นผู้นำ - นักเรียนมีคุณลักษณะ 5

ประการของโรงเรียนสุจริต

- นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์

2. การป้องกัน - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แบบการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรม STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

- การให้ความรู้และจัดกิจกรรม โตไปไม่โกง - นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง มีความสุขและสามารถพัฒนาประเทศชาติจะต้องมีการปลูกฝังค่านิยม การไม่ทุจริต

- นักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ความถูกต้อง ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว

- นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

3. การสร้างเครือข่าย - กิจกรรมสภานักเรียน

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับศูนย์เครือข่าย - นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

- นักเรียนมีความสามารถในการเป็นผู้นำ

5. ปัจจัยความสำเร็จ

การดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านวังสำราญ โดยใช้ 4D GOAL MODEL นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต (UPRIGHT SCHOOL CONCEPT) โรงเรียนบ้านวังสำราญ มีปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จดังนี้

5.1 ปัจจัยภายใน

ด้านตัวบุคล

- บุคลากรในโรงเรียน เริ่มตั้งแต่ตัวผู้บริหารมอบนโยบายและวิธการปฏิบัติที่ชัดเจน

- ครูผู้ปฏิบัติ ศึกษาหาความรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีความมุ่งมั่น

- เมื่อได้รับโอกาสให้แสดงความสามารถทุกคนมีความกระตือรือร้นและทำอย่างดีที่สุด

- ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ

ด้านวิธีการบริหารจัดการ

- การบริหารงบประมาณในการดำเนินโครงการและกิจกรรมได้อย่างเพียงพอ

- การดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีการนิเทศติดตามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

- มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมให้ทุกคนรับทราบโดยผ่านช่องทางต่างๆ

5.2 ปัจจัยภายนอก

- การมีส่วนร่วมของเครือข่ายของผู้ปกครองและชุมชน

- หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้นำเสนอผลงานและเผยแพร่งานสม่ำเสมอ

6. บทเรียนที่ได้รับ

การบริหารโรงเรียนสุจริต โดยใช้ 4D GOAL MODEL นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต (UPRIGHT SCHOOL CONCEPT) โรงเรียนบ้านวังสำราญ พบว่า การดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต การพัฒนาบุคลากรและ การพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งทางด้านผู้เรียน ด้านครู ด้านผู้บริหารและชุมชน จะประสบผลสำเร็จได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เริ่มจาก การวางแผน ดำเนินงาน ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดย ผู้บริหารต้องรู้รายละเอียด ขั้นตอนและเป้าหมายของงาน มีความรับผิดชอบร่วมกัน จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหารเข้าใจ ใส่ใจ และให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดจากครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน อันส่งผลต่อผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าทำ มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมตามความรู้ความสามารถและความถนัดการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้ามาบุรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง นักเรียนทุกคนได้รับ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ

7.1 การเผยแพร่

การบริหารโรงเรียนสุจริต โดยใช้ 4D GOAL MODEL นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต (UPRIGHT SCHOOL CONCEPT) โรงเรียนบ้านวังสำราญ ผ่านจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น FacebooK/ เพจของโรงเรียน ทางกลุ่มไลน์ของบุคลากร

- เผยแพร่ภาพกิจกรรมการดำเนินงานทุกกิจกรรม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ FacebooK/

เพจของโรงเรียน ทางกลุมไลน์ของบุคลากรและกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองนักเรียน

- เผยแพร่กิจกรรมผ่านการประกวดแข่งขันของโรงเรียน

- เผยแพร่การประกวดและนำเนอผลงานผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒

- เผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

7.2 การได้รับการยอมรับ

เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง และ ชุมชนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นักเรียนมีคุณภาพด้านการออกเขียนได้ทุกคน นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต สถานที่สภาพแวดล้อมน่าอยู่น่าเรียน ร่มรื่นอากาศสดชื่นห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ

7.3 รางวัลที่ได้รับ

7.3.1 ด้านสถานศึกษา

1..รางวัลสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ( Best Practice) ในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564

1. รางวัลสถานศึกษาได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ A

2. รางวัลชนะเลิศ (โล่) ระดับเหรียญทอง การประเมินนโยบายข้อที่ 1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์

3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การประเมินนบายข้อที่ 9 ใส่ใจระบบประกัน

4. รางวัล ระดับเหรียญทอง การประเมินนโยบายข้อที่ 3 โรงเรียนน่าอยู่

5. รางวัลระดับดี ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาปี 2565

6. รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ปีการศึกษา 2565

7.3.2 ด้านผู้บริหาร นางมารีน่า สะนี ๑) รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 ระดับ

จังหวัดยะลา ในฐานะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชชีพดีเด่น (มอบโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา) ๒)รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ปีการศึกษา 2565 ๓) นางมารีน่า สะนี รางวัล คุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564

7.3.3 ด้านครู

1. นายซานาวี สะมะแอ ๑)รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้าน

การจัดการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับประเทศ(ดีมาก) ประจำปี พ.ศ. 2564 ๒) รางวัล คุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ๓)รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชายระดับ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ๔) รางวัลครูผู้สอนวิชาภาษาอาหรับ โรงเรียนบ้านวังสำราญ นักเรียนมีผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๕)รางวัลครูผู้สอนวิชาอัลอากีดะห์ โรงเรียนบ้านวังสำราญ นักเรียนมีผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๖) รางวัลครูผู้สอนวิชาภาษามลายู โรงเรียนบ้านวังสำราญ นักเรียนมีผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ปีการศึกษา 2564 มี คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๗) รางวัลครูผู้สอนวิชาอัตตารีค โรงเรียนบ้านวังสำราญ นักเรียนมีผล การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

2. นางสาวทรัยนุง มะเด็ง ๑) รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหารนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ๒) รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ๓)รางวัลครูผู้รับผิดชอบงานสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ปีการศึกษา 2565 ๔) รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัล“เพชรเสมายะลา 2” ปีที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ๕)รางวัลรองชนะเลิศระดับทอง การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จาก สพป.ยล.2

3. นางสาวพาซีเย๊าะ ยูโซะ ๑)รางวัลครูผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ๒) รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหารนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง การเรียนรู้ ระดับชั้นป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ๓) รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ๔) รางวัล ครูผู้สอนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ( Best Practice) ในการนำผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564 จากสพป.ยล.2

4. นางสาวมารีเยาะ มาสาระกามา ๑) รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ

เงิน กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1- ป.3 งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565 2) รางวัลครูผู้สอนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ( Best Practice) ในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564 ๓) รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ๔) รางวัลครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ๕)รางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัล“เพชรเสมายะลา 2” ปีที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

5. นางอาดีละห์ เจ๊ะแม ๑) รางวัลชนะเลิศระดับทอง การคัดเลือกครูต้นแบบการ

จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากสพป.ยล.2 ๒) รางวัล ครูผู้สอนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ( Best Practice) ในการนำผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564 จากสพป.ยล.2 ๓) รางวัลครูผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๔)รางวัลครูผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 5) รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ๖) รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป4 -ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

6. นางฟารีซัน ขามิ ๑) รางวัลครูผู้สอนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ( Best Practice) ในการ

นำผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564 ๒)รางวัลครูผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๓) รางวัลครูผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ๔) รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

7. นางกุลปริยา รุ่งเรือง ๑) รางวัลครูผู้สอนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ( Best Practice)

ในการนำผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564 รางวัลครูผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2) รางวัลครูผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

8. นางราหานิง อาแว ๑) รางวัลครูผู้สอนวิชาอัลอัคลาค โรงเรียนบ้านวังสำราญ

นักเรียนมีผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๒) รางวัลครูผู้สอนวิชาอัลฟิกฮ์ โรงเรียนบ้านวังสำราญ นักเรียนมีผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๓)รางวัลครูผู้สอนวิชาภาษาอัลหะดีษ โรงเรียนบ้านวังสำราญ นักเรียนมีผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๔) รางวัลครูผู้สอนวิชาอัลกุรอาน-อัตตัฟซีร โรงเรียนบ้านวังสำราญ นักเรียนมีผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบบตีดาอียะห์) ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

9. นางสาวนาซีลา โละมะ รางวัลครูผู้สอนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ( Best Practice)

ในการนำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564

10. นางสาวอัสมัด ยานยา รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

11. นางอาริย๊ะ อับดุลเลาะ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

7.3.4 ด้านนักเรียน

๑. ด.ญ. อารีนา สือนอ ด.ญ.วรรณิสา โต๊ะสือเมาะ ด.ญ.ฟาติน อุเซ็งบาราแฮ รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหารนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 -ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

๒. ด.ญ.ซุลฟานี บือแน ด.ญ.ต่วนนิสรีน กูและ ด.ญ.นูรนาซีรีน อีปง รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

๓. ด.ญ.สูฟียา อุเซ็งบาแฮ ด.ญ.ซัรวาน สาเฮาะ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองกิจกรรมการอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

๔. ด.ญ.นูรฮาซีลา สะโต ด.ญ.บัสมี สะอิ ด.ญ.สีตีนูร สาและ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป4 -ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษครั้งที่ 70ปีการศึกษา 2565รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับเขตพื้นที่ปีการศึกษา 2565

๕. ด.ญ.ฟาสีราห์ สามะ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ระดับ ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

๖. ด.ช.อับดุลฮากีม แวกะจิ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชายระดับ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

๗. ด.ช.สอลีฮีน มูน๊ะ รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ปีการศึกษา 2565 ระดับภาครางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70

๘. ด.ญ.อารีนี สือนอ รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

๙. ด.ญ.ฟาดียา โยะ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565

ข้อเสนอแนะ

การบริหารโรงเรียนสุจริต โดยใช้ 4D GOAL MODEL นวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต (UPRIGHT SCHOOL CONCEPT) โรงเรียนบ้านวังสำราญ เป็นการบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งโรงเรียนสามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการนำรูปแบบไปใช้ ดังนี้

1. การทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริต

2. การเลือกที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ ต้องคำนึงถึงบริบทและสภาพแวดล้อม จุดเน้น วิสัยทัศน์

เพื่อให้การดำเนินการสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และเกิดผลกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน

3. การวัดผู้และประเมินผลจากการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมจะต้องสะท้อนพฤติกรรมที่แท้จริง

ของผู้เรียน เครื่องวัดผลและประเมินผลจะต้องน่าเชื่อถือ

4. โรงเรียนต้องบริหารจัดการตนเองให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น มีอิสระในการวางแผน

ปฏิบัติ พัฒนาและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

ภาคผนวก

ทักษะกระบวนการคิด และมีวินัย

ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง

จิตสาธารณะ

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านวังสำราญ

ชื่อ – สกุล ................................................... ชั้น ......................... ปีการศึกษา....... .........

คำชี้แจง ให้พิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมต่อไปนี้ แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตามความเป็นจริง

ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม

ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ดี

ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผ่าน

ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไม่ผ่าน

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

3 2 1 0

1. ทักษะกระบวนการคิด

๑. มีทักษะการจำแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ

2. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่าง วิจารณญาณ

3. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา

2. วินัย

1. มีวินัยต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

๒. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง

๓. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

3. ซื่อสัตย์สุจริต

๑. ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้ง

ทางกาย วาจา และใจ

๒. ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อื่น ทั้งทางกายวาจา และใจ

๓. ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อสังคม และโลกทั้ง

ทางกาย วาจา และใจ

4. อยู่อย่างพอเพียง

๑. ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบมีคุณธรรม

๒. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความ

5. มีจิตสาธารณะ

1. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน

2. ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม

โพสต์โดย มารีน่า : [28 ส.ค. 2566 เวลา 06:52 น.]
อ่าน [137] ไอพี : 171.7.229.6
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,768 ครั้ง
หีบพระศพ
หีบพระศพ

เปิดอ่าน 24,633 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 19,033 ครั้ง
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ
ย้อนดูประวัติศาสตร์"เมืองหลวง"ของโลกจมน้ำ

เปิดอ่าน 57,986 ครั้ง
พืชที่ใช้เป็นอาหาร
พืชที่ใช้เป็นอาหาร

เปิดอ่าน 35,019 ครั้ง
Adjectives (Articles - the )
Adjectives (Articles - the )

เปิดอ่าน 6,518 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่7
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่7

เปิดอ่าน 9,971 ครั้ง
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !

เปิดอ่าน 11,140 ครั้ง
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ

เปิดอ่าน 40,128 ครั้ง
เข้าใจการวางแผนสื่อโฆษณา covid-19 ช่วยธุรกิจปรับตัวได้ดีขึ้น
เข้าใจการวางแผนสื่อโฆษณา covid-19 ช่วยธุรกิจปรับตัวได้ดีขึ้น

เปิดอ่าน 11,471 ครั้ง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง

เปิดอ่าน 14,257 ครั้ง
น้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า เส้นทางแม่ฟ้าหลวงทรงสร้างคน
น้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า เส้นทางแม่ฟ้าหลวงทรงสร้างคน

เปิดอ่าน 17,543 ครั้ง
คำว่า "ตายน้ำตื้น" มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ชมคลิป
คำว่า "ตายน้ำตื้น" มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ชมคลิป

เปิดอ่าน 25,593 ครั้ง
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 11,141 ครั้ง
ทีลอซู น้ำตกในฝัน ของนักผจญภัย
ทีลอซู น้ำตกในฝัน ของนักผจญภัย

เปิดอ่าน 11,232 ครั้ง
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"

เปิดอ่าน 13,524 ครั้ง
ชีวิตหลังเกษียณ (1)
ชีวิตหลังเกษียณ (1)
เปิดอ่าน 14,729 ครั้ง
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"
เปิดอ่าน 34,169 ครั้ง
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย
จัดโต๊ะทำงาน ตามฮวงจุ้ย
เปิดอ่าน 14,662 ครั้ง
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่
เปิดอ่าน 11,350 ครั้ง
ระวัง นุ่งกางเกงคับรัดติ้ว แข้งขาเป็นเหน็บชาได้
ระวัง นุ่งกางเกงคับรัดติ้ว แข้งขาเป็นเหน็บชาได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ