ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) สังกัดองค์การบร

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

ผู้วิจัย นายภพธภัต คำสุรันทร์

หน่วยงาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

ปีที่พิมพ์เผยแพร่ พุทธศักราช 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน)

2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) ที่พัฒนาขึ้น

4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ 1) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือครูและผู้บริหาร จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน มีจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน 9 ท่าน โดยเจาะจงเลือก 3 โรงเรียนเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจากการศึกษาคันคว้าพบว่าโรงเรียนที่เลือกนั้นประสบความสำเร็จในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย (1) โรงเรียนเทศบาล 6 (2) โรงเรียนเทศบาล 7

และ (3) โรงเรียนเทศบาล 1 และกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ครูของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) จำนวน 10 คน 2) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 คือ ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน)

และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 15 คน กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษขึ้นไป จำนวน 15 คน 3) แหล่งข้อมูล ที่ใช้ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ ครูผู้สอน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบไปด้วย ครูผู้สอนจำนวน 8 คน นักเรียนจำนวน 19 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 3 คน รวมจำนวน 30 คน กลุ่มที่นำรูปแบบไปใช้จริงในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

(บ้านดอนตัน) ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบไปด้วย ครูผู้สอนจำนวน 10 คน นักเรียนจำนวน 129 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 9 คน 4) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 คือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0

และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) ในการตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ ซึ่งใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 34 คน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 34 คน และครูวิชาการ จำนวน 34 คน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โซนใต้ รวมจำนวน 102 คน การดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

(บ้านดอนตัน) ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) ที่พัฒนาขึ้น ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) เพื่อนำไปดำเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนสื่อความหมาย เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณทางสถิติหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ (t-test)

โดยมีผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบันพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 รับนโยบาย ขั้นที่ 2 ไปเตรียมรบ

ชั้นที่ 3 ยกทัพ ขั้นที่ 4 จับเชลย และขั้นที่ 5 เฉลยการพัฒนา

3. ผลการดำเนินงานก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนใช้รูปแบบแสดงว่าสามารถพัฒนาความสามารถานการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้

4. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการศึกษาในยุค Thailand 4.0 และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (บ้านดอนตัน) มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความอดคล้องและความเป็นประโยชน์โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย KwanJi : [2 ก.ย. 2566 เวลา 11:33 น.]
อ่าน [1259] ไอพี : 27.145.184.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 40,691 ครั้ง
เพลง "อิ่มอุ่น"
เพลง "อิ่มอุ่น"

เปิดอ่าน 161,976 ครั้ง
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี

เปิดอ่าน 2,425 ครั้ง
ประโยชน์ของน้ำขิง
ประโยชน์ของน้ำขิง

เปิดอ่าน 30,515 ครั้ง
วัฏจักรของเทคโนโลยี
วัฏจักรของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 10,742 ครั้ง
นอน ถูกท่า ถูกวิธี.. เพิ่มความงามแบบไม่รู้ตัว
นอน ถูกท่า ถูกวิธี.. เพิ่มความงามแบบไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 19,912 ครั้ง
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน

เปิดอ่าน 14,123 ครั้ง
ขนมเสริมมงคล 12 ราศี
ขนมเสริมมงคล 12 ราศี

เปิดอ่าน 11,759 ครั้ง
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร
อาหารเพื่อสุขภาพกระเพาะอาหาร

เปิดอ่าน 19,276 ครั้ง
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร

เปิดอ่าน 15,269 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน

เปิดอ่าน 10,499 ครั้ง
5 สูตรสวยด้วยเกลือ
5 สูตรสวยด้วยเกลือ

เปิดอ่าน 10,584 ครั้ง
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน

เปิดอ่าน 34,363 ครั้ง
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)

เปิดอ่าน 14,065 ครั้ง
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร

เปิดอ่าน 42,218 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก

เปิดอ่าน 12,235 ครั้ง
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต
เรื่องที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับช็อกโกแลต
เปิดอ่าน 69,835 ครั้ง
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์
เปิดอ่าน 11,018 ครั้ง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง
6 ท่าฟิต&เฟิร์ม ระบบประสาท สมอง
เปิดอ่าน 48,679 ครั้ง
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
เปิดอ่าน 35,723 ครั้ง
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ