ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยใช้ MASK Model

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยใช้ MASK Model และ3) เพื่อทดลองใช้ และประเมินผลการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยใช้ MASK Model ใช้วิธีเชิงปริมาณและวิธีเชิงคุณภาพ ดำเนินการศึกษากับแหล่งข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในส่วนของครู จำนวน 26 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 12 คน แหล่งข้อมูลในส่วนของผู้ปกครอง จำนวน 201 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และเมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยใช้ MASK Model และ ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ และประเมินผลการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยใช้ MASK Model

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า

1. สภาพปัจจุบัน และความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง

1.1 สภาพปัจจุบันในการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาล

ลานกระบือ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

1.2 ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง พบว่าความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง คือ ต้องการให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องการให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและบริบทของสถานศึกษา ต้องการให้สถานศึกษาส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องการให้สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้อยู่อย่างพอเพียงสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและบริบทของสถานศึกษา

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยใช้ MASK Model

2.1 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยใช้ MASK Model ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยใช้ MASK Model ประกอบด้วย M: Management (การบริหารจัดการ)

A: Active Learning (การจัดการเรียนรู้เชิงรุก) S: Sufficiency-Based School (สถานศึกษาพอเพียง) K: Knowledge Management (การจัดการความรู้: KM) และส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานและเงื่อนไขความสำเร็จ

2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยใช้ MASK Model โดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

3. ผลการทดลองใช้ และประเมินผลการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยใช้ MASK Model

3.1 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยใช้ MASK Model พบว่า สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามกระบวนการของรูปแบบฯ ส่งผลให้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

3.2 ความพึงพอใจต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยใช้ MASK Model พบว่า มีความความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย สุกัญญา : [3 ก.ย. 2566 เวลา 07:29 น.]
อ่าน [1285] ไอพี : 124.122.45.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 70,226 ครั้ง
สมการและอสมการ
สมการและอสมการ

เปิดอ่าน 12,652 ครั้ง
กรมอุตุฯเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทย
กรมอุตุฯเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทย

เปิดอ่าน 15,677 ครั้ง
สรรพคุณของพืชผัก
สรรพคุณของพืชผัก

เปิดอ่าน 9,285 ครั้ง
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย

เปิดอ่าน 10,305 ครั้ง
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย

เปิดอ่าน 17,381 ครั้ง
[ อยากมีเงินเหลือ อ่านเลย! ] วิธีลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 พันบาท
[ อยากมีเงินเหลือ อ่านเลย! ] วิธีลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 พันบาท

เปิดอ่าน 50,264 ครั้ง
คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน
คำกล่าวทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน

เปิดอ่าน 10,890 ครั้ง
ทำไมสัตวแพทย์ต้องดึงหนังระหว่างหัวไหล่ของสุนัข
ทำไมสัตวแพทย์ต้องดึงหนังระหว่างหัวไหล่ของสุนัข

เปิดอ่าน 17,292 ครั้ง
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน

เปิดอ่าน 19,259 ครั้ง
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน

เปิดอ่าน 14,954 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ

เปิดอ่าน 13,297 ครั้ง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง

เปิดอ่าน 14,818 ครั้ง
29 ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ

เปิดอ่าน 6,730 ครั้ง
ว่ากันว่า นี่คือจุดจบของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เมื่อมีเจ้านี่!! คอมพิวเตอร์ที่เสียบเข้าทีวีใช้ได้เลย
ว่ากันว่า นี่คือจุดจบของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เมื่อมีเจ้านี่!! คอมพิวเตอร์ที่เสียบเข้าทีวีใช้ได้เลย

เปิดอ่าน 23,450 ครั้ง
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล
"ของเล่นบ้านๆ" สื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 38,233 ครั้ง
Verbs: Active/Passive Voices
Verbs: Active/Passive Voices
เปิดอ่าน 38,680 ครั้ง
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด
เปิดอ่าน 9,933 ครั้ง
เป็นปลื้มกับ 12 เรื่องแรกของลูก
เป็นปลื้มกับ 12 เรื่องแรกของลูก
เปิดอ่าน 12,777 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย
เปิดอ่าน 13,217 ครั้ง
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ