ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน “ชุดท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร” เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน

“ชุดท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร” เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นางเนาวรัตน์ ชมภูรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ปีที่วิจัย 2565 - 2566

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน “ชุดท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร”เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน “ชุดท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร” เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน “ชุดท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร” เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน “ชุดท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร” เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม คู่มือประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน “ชุดท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร” เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถอ่านจับใจความ จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ ใช้สูตร E1/E2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t –test) แบบไม่อิสระ (Dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและความต้องการสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้ข้อสรุปว่า นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่าน และเมื่อนักเรียนอ่านเรื่องแล้วไม่เข้าใจเนื้อเรื่อง อ่านไม่เข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องที่อ่าน ไม่สามารถตอบคำถาม จับประเด็นสำคัญ สรุปความ คิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน และสรุปความรู้และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ ไม่มีนิสัยรักการอ่าน มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อหนังสือ ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดอย่างเป็นขั้นตอน มีปัญหาในการเชื่อมโยงความรู้ เขียนสื่อความจากเรื่องไม่ได้ ปัญหาครูผู้สอนได้แก่ ครูผู้สอนขาดการนำสื่อการเรียนการสอนที่สามารถสร้างและเร้าความสนใจในการเรียน มาใช้จัดการเรียนรู้และขาดการจัดการเรียนรู้จากเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และจัดการเรียนรู้ที่ไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นตนเอง ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และนำเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เน้นให้นักเรียนได้เรียนหรือทำงานร่วมกันและได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถและควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนในเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นตนเอง ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องพบว่าสาระที่ควรปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน คือสาระการอ่าน ผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบได้ข้อสรุปว่าทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus

2. ผลพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ หลักการและวัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ และ ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบไปใช้ องค์ประกอบกระบวนการเรียนรู้ มี 5 ขั้น คือขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้สู่การคิด มีกิจกรรมย่อย 3 ขั้น ดังนี้ 1) กิจกรรมก่อนอ่าน 2) กิจกรรมระหว่างอ่าน 3) กิจกรรมหลังอ่าน ขั้นที่ 3 กิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล และมอบรางวัล

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน “ชุดท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร”เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน “ชุดท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร”เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.65/84.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

3.2 ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน “ชุดท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร”เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05

4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน “ชุดท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร”เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าหลังการใช้รูปแบบนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ประกอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน “ชุดท่องเที่ยวเมืองกำแพงเพชร”เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และผู้เกี่ยวข้องร่วมวิพากษ์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่านจับใจความ

Title The development of the cooperative learning management model using STAD technique and KWL Plus technique by using local data along

with “Mueang Kamphaeng Phet Travel Kit” book to promote reading comprehension ability for grade 2 students

Author Mrs. Nowwarat Chompoorat, teacher, senior professional level teachers Kamphaeng Phet Kindergarten, Muang District,

Kamphaeng Phet Province, Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 1

Year 2022 - 2023

Abstract

Cooperative learning management model, STAD technique combined with KWL Plus technique directly, for “Mueang Kamphaeng Phet Travel Kit” book to

promote reading comprehension ability for grade 2 students with the objective of 1) To study basic information, problems, and needs to develop a learning management model in the Thai language learning for grade 2 students. 2) To develop a cooperative learning management model using STAD technique combined with KWL Plus technique by using local data along with “Mueang Kamphaeng Phet Travel Kit” book to promote reading comprehension ability for grade 2 students. 3) To experiment with cooperative learning management model using STAD technique combined with KWL Plus technique along with “Mueang Kamphaeng Phet Travel Kit” book to promote reading comprehension ability for grade 2 students. 4) To evaluate

the use of cooperative learning management model using STAD technique combined with KWL Plus technique by using local data along with “Mueang Kamphaeng Phet Travel Kit” book to promote reading comprehension ability. For grade 2 students, the tools used to collect data were: analysis of relevant documents, interview forms and questionnaires, a manual for collaborative learning management model along with “Mueang Kamphaeng Phet Travel Kit” book to promote reading comprehension ability for grade 2 students. There werea 30-item reading comprehension test and a satisfaction questionnaire. E1/E2 formula was used to analyze and statistically analyzed data by using percentage, mean (X), standard deviation (S.D.), Dependent t-test, and content analysis.

Findings

1. The results of the analysis of current conditions, problems and needs for learning management model development concluded that students had a lack of the habit of reading, and when students read and did not understand the content, did not understand the essence of the content, were unable to answer questions, capture the main points, sum up, and analyze the readings, and summarize knowledge and opinions from the content, did not have a habit of reading, had a bad attitude towards books, had inability to convey knowledge and ideas step by step, had a problem of connecting knowledge, and were unable to write a message from the content. Teacher problems include: Teachers had a lack of teaching materials that could create and arouse interest in learning to manage learning and had a lack of learning management from a variety of teaching techniques and management of learning that did not encourage students to learn about their own local area. Teachers should encourage students to have the habit of reading and introduce a variety of teaching techniques focusing on students to study or work together and develop their potential to the fullest and should encourage students to

learn about their own local area. The results of the interviews with the relevant teachers revealed that the content that should be improved and developed the students was the content of reading. The results of the study of the theoretical concepts used in developing the model concluded the cooperative learning theory, STAD technique along with KWL Plus technique.

2. The results of developing a cooperative learning management model using STAD technique and KWL Plus technique for grade 2 students consisted of 3 components: principles and objectives, learning process, and suggestions for applying the model. There are 5 steps in the learning process component: step 1, preparation step, step 2, learning to think, which there were 3 sub-activities as follows 1) Pre-reading activities, 2) reading activities, 3) post-reading activities, step 3, learning activities together, step 4, summary, and step 5, evaluation and awarding.

3. The results of using the cooperative learning management model with STAD technique and KWL Plus technique by using local data along with “Mueang

Kamphaeng Phet Travel Kit” book to promote reading comprehension ability grade 2 for students.

3.1 Cooperative learning management model with STAD technique combined and KWL Plus technique by using local data along with “Mueang

Kamphaeng Phet Travel Kit” book to promote reading comprehension ability for grade 2 students, the performance was 83.65/84.91, which is higher than the 80/80 threshold.

3.2 The students’ reading comprehension ability after learning management using the cooperative learning model with STAD technique and KWL

Plus technique using local data along with “Mueang Kamphaeng Phet Travel Kit” book to promote reading comprehension ability for grade 2 students higher than before studying with statistical significance at the .05 level.

4. Evaluation results of the cooperative learning management model using STAD technique and KWL Plus technique by using local data along with “Mueang Kamphaeng Phet Travel Kit” book to promote reading comprehension ability for grade 2 students was found that after using the model, the students were satisfied with the learning management using the cooperative learning management model with STAD technique and KWL Plus technique by using local data along with “Mueang Kamphaeng Phet Travel Kit” book to promote reading comprehension ability for grade 2 students. Overall, it was at the highest level with an average of 4.83, and the participants in the discussions on the learning management style saw that the learning management model were suitable for students, which could develop students to have reading comprehension abilities.

โพสต์โดย ครูเนาวรัตน์ : [17 ก.ย. 2566 เวลา 13:22 น.]
อ่าน [1307] ไอพี : 27.55.72.124
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,350 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันพ่อ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันพ่อ

เปิดอ่าน 64,427 ครั้ง
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 10,774 ครั้ง
ส่งท้ายปีเก่า 2553
ส่งท้ายปีเก่า 2553

เปิดอ่าน 21,668 ครั้ง
แนวทางในการพัฒนาระบบ
แนวทางในการพัฒนาระบบ

เปิดอ่าน 9,042 ครั้ง
ทำไมคนเราถึงฝัน
ทำไมคนเราถึงฝัน

เปิดอ่าน 17,867 ครั้ง
คํานาม
คํานาม

เปิดอ่าน 14,858 ครั้ง
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม

เปิดอ่าน 10,170 ครั้ง
การศึกษา สู่สนามแข่งขันเวทีอาเซียน ให้จับตาเวียดนาม
การศึกษา สู่สนามแข่งขันเวทีอาเซียน ให้จับตาเวียดนาม

เปิดอ่าน 11,099 ครั้ง
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย
ลดความอ้วน ก็ไม่ยากซะหน่อย

เปิดอ่าน 28,328 ครั้ง
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ

เปิดอ่าน 43,840 ครั้ง
ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยมืออีกต่อไป Google Docs ให้เราพิมพ์ข้อความด้วยการพูดบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ดูวิธีใช้
ไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยมืออีกต่อไป Google Docs ให้เราพิมพ์ข้อความด้วยการพูดบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ดูวิธีใช้

เปิดอ่าน 37,102 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)

เปิดอ่าน 8,321 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 27,042 ครั้ง
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!

เปิดอ่าน 20,035 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

เปิดอ่าน 17,679 ครั้ง
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project
เปิดอ่าน 11,185 ครั้ง
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่
เปิดอ่าน 19,393 ครั้ง
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน
เปิดอ่าน 5,437 ครั้ง
วิธีเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับผิว
วิธีเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับผิว
เปิดอ่าน 14,343 ครั้ง
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี
"ข้าวกล้องงอก" ช่วยให้อารมณ์ดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ