ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานการสร้างบทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,346 ครั้ง
รายงานการสร้างบทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

Advertisement

ชื่อเรื่อง        การสร้างบทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม
                    จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
                    การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ผู้รายงาน      นายเนวิน นวลจันทร์
หน่วยงาน     โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา     อำเภอหนองบัวระเหว   สำนักงานเขตพื้นที่
                    การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ปีที่พิมพ์        ปีการศึกษา 2552
 
บทคัดย่อ
                   การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างบทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   3. เพื่อศึกษาความพึงพอของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่สอนโดยใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   และ5.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อนักเรียนที่เป็นผลจากการเรียนโดยใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านหลังสัน และโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง จำนวน 2 โรงเรียน 2 ห้องเรียน รวม 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างนำทั้ง 2 โรงเรียนรวมกันเนื่องจากจำนวนนักเรียนมีน้อย   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 3 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านหลังสัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 5 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน มี 5 ชนิด ได้แก่   1. บทเรียนประกอบการ์ตูนเรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้    การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 6 เล่ม   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77 4. แบบวัดความพึงพอใจของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87   5. แบบวัดความพึงพอใจของผู้ปกครอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC + (Statistical Package For The Social Sciences/Personal Computer) เพื่อหาค่าอำนาจจำแนก และหาค่าความเชื่อมั่นจากค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า                     (- Coefficient)  จำนวนความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่า E.I.   
                ผลการรายงานปรากฏดังนี้
                         1. บทเรียนประกอบการ์ตูนเรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.60/85.33 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
                         2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนประกอบการ์ตูนเรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    มีค่าเท่ากับ 0.7832 ซึ่งหมายความว่า หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ตามบทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แล้ว นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.32
                         3. ความพึงพอใจของนักเรียน ด้วยแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
                         4. ความพึงพอใจของครู ด้วยแบบวัดความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
               5. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อผลการใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน ด้วยแบบวัดความพึงพอใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก
 
                โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนประกอบการ์ตูน ช่วยพัฒนาการเรียน   การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการความพึงพอใจของผู้เรียน   และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระวิชาอื่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป          
 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 6287 วันที่ 27 มิ.ย. 2552


รายงานการสร้างบทเรียนประกอบการ์ตูน เรื่อง การทำไม้กวาดดอกแขมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นรายงานการสร้างบทเรียนประกอบการ์ตูนเรื่องการทำไม้กวาดดอกแขมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

กำแพงลวงตา(น่าทึ่งมาก)!!!!

กำแพงลวงตา(น่าทึ่งมาก)!!!!


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
Barbie ..ตุ๊กตาบาร์บี้

Barbie ..ตุ๊กตาบาร์บี้


เปิดอ่าน 6,345 ครั้ง
ระวัง..อย่าเหยียบเป็ด

ระวัง..อย่าเหยียบเป็ด


เปิดอ่าน 6,351 ครั้ง
ท่านจะเชื่อใหม?

ท่านจะเชื่อใหม?


เปิดอ่าน 6,346 ครั้ง
วัดทุ่งยาว   ตรัง

วัดทุ่งยาว ตรัง


เปิดอ่าน 6,348 ครั้ง
คุณคือคนไหนบนรูปภาพนี้??

คุณคือคนไหนบนรูปภาพนี้??


เปิดอ่าน 6,346 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

สารต้านอนุมูลอิสระ .....จำเป็นต่อร่างกายอย่างไร

สารต้านอนุมูลอิสระ .....จำเป็นต่อร่างกายอย่างไร

เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
โหด...เลว....ยิงมัสยิด เจาะไอร้อง ตาย 10 เจ็บเกลื่อน ขณะละหมาด
โหด...เลว....ยิงมัสยิด เจาะไอร้อง ตาย 10 เจ็บเกลื่อน ขณะละหมาด
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

This is life....
This is life....
เปิดอ่าน 6,347 ☕ คลิกอ่านเลย

GAT - PAT คืออะไร ????
GAT - PAT คืออะไร ????
เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

เขียนคำทับศัพท์ให้ถูกต้อง.....ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน
เขียนคำทับศัพท์ให้ถูกต้อง.....ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน
เปิดอ่าน 6,449 ☕ คลิกอ่านเลย

ยืดเส้นยืดสายก่อนนอน เพลงก่อนนอน
ยืดเส้นยืดสายก่อนนอน เพลงก่อนนอน
เปิดอ่าน 6,347 ☕ คลิกอ่านเลย

ผีเสื้อ
ผีเสื้อ
เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ความหมายของของขวัญ
ความหมายของของขวัญ
เปิดอ่าน 14,075 ครั้ง

อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ
เปิดอ่าน 14,162 ครั้ง

มาแล้ว! เอ็มวี ซิงเกิ้ล "Gentleman" ของ "ไซ (PSY)"
มาแล้ว! เอ็มวี ซิงเกิ้ล "Gentleman" ของ "ไซ (PSY)"
เปิดอ่าน 9,823 ครั้ง

อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม
อยู่อย่างไรให้ห่างไกล มะเร็งเต้านม
เปิดอ่าน 10,703 ครั้ง

สร้างความสุขในการทำงาน
สร้างความสุขในการทำงาน
เปิดอ่าน 9,370 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ