ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,386 ครั้ง
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Advertisement

❝ ชื่อเรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านขามเรียน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ผู้วิจัย นายสมชาย ยมรัตน์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ ❞


บทคัดย่อ


 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนบ้านขามเรียน  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  2)  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนบ้านขามเรียน  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  3)  เพื่อศึกษาผลจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนบ้านขามเรียน  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  ก่อนและหลังการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  โดยผู้ศึกษา
ได้ตั้งสมมุติฐานในการศึกษาไว้ดังนี้ 1)  ครูมีความสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพิ่มขึ้น 2)  นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเพิ่มขึ้น  3)  ครู  นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้  ในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร ครู  ผู้ปกครองโดยการสุ่มจากตัวแทนหมู่บ้านในสังกัด 4  หมู่บ้าน นักเรียนโดยการสุ่มจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รวมทั้งสิ้น  148  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบสอบถาม แบบวัดความพึงพอใจและแบบสอบถามเพื่อการประเมิน  รวมทั้งหมด  8  ฉบับ  สถิติที่ใช้เป็นสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานทดสอบความแตกต่าง t-test  แบบ Dependent Samples 
ผลการศึกษาพบว่า

 1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านขามเรียน  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  โดยรวม  พบว่าสภาพปัญหาก่อนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  สภาพปัญหาที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  สหกรณ์โรงเรียน  และการเลี้ยงปลา (ในกระชัง)  ส่วนความต้องการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  การเลี้ยงปลา  (ในกระชัง)  และโรงเพาะเห็ด เช่นเดียวกัน
2.  ผลการศึกษาการนำรูปแบบการพัฒนาและความเป็นไปได้ของแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านขามเรียน  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  โดยรวมและรายข้อ  มีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด   โดยผู้ปกครองมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ  อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากครูที่มีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก 
3.  ผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนบ้านขามเรียน  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1)  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู  โดยรวมและรายด้านพบว่า  มีความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านกระบวนการ  รองลงมาเป็น  ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  และด้านสื่อการเรียนการสอน  ตามลำดับ  2)  ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน  โดยรวมและรายด้าน  พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ข้อ  2  ทักษะกระบวนการกลุ่ม  3)  ความพึงพอใจของครู  และผู้ปกครองที่มีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนบ้านขามเรียน  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ส่วนนักเรียนนั้นมีความพึงพอใจในแหล่งการเรียนรู้  บ่อเลี้ยงปลาธรรมชาติ สูงสุด  4)  สภาพปัญหาและความต้องการหลังการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนบ้านขามเรียน  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  โดยรวมพบว่ามีสภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย  ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความต้องการที่มีระดับความต้องการน้อย  และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสภาพปัญหาความต้องการก่อนและหลังการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 6618 วันที่ 13 ก.ค. 2552


การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ความสุขของการเป็นครู

ความสุขของการเป็นครู


เปิดอ่าน 6,392 ครั้ง
*โลกธรรม*

*โลกธรรม*


เปิดอ่าน 6,392 ครั้ง
ความแตกต่างของคู่ 3 คู่

ความแตกต่างของคู่ 3 คู่


เปิดอ่าน 6,390 ครั้ง
ความรอบรู้ก็คือ ...

ความรอบรู้ก็คือ ...


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ทำไมผู้ชายจึง.....เบื่อเมีย...(วะ)

ทำไมผู้ชายจึง.....เบื่อเมีย...(วะ)

เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เคล็ดลับ......ให้ผมยาวเร็วทันใจ
เคล็ดลับ......ให้ผมยาวเร็วทันใจ
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

คนทำงานระวัง .....งานทำพิษ..... เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม
คนทำงานระวัง .....งานทำพิษ..... เป็นโรคออฟฟิศซินโดรม
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

1
1
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

เคล็ดลับการถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์
เคล็ดลับการถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

"บูชารอยพระพุทธบาทตากผ้า ชมมหาเจดีย์สี่ครูบาบนยอดเขา ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน"
"บูชารอยพระพุทธบาทตากผ้า ชมมหาเจดีย์สี่ครูบาบนยอดเขา ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน"
เปิดอ่าน 6,396 ☕ คลิกอ่านเลย

ทำนาย...พลังจิตของคุณ
ทำนาย...พลังจิตของคุณ
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร
เปิดอ่าน 25,444 ครั้ง

เหล็กปลอม ดูกันชัดๆ มันเป็นยังไง (ชมคลิป)
เหล็กปลอม ดูกันชัดๆ มันเป็นยังไง (ชมคลิป)
เปิดอ่าน 16,283 ครั้ง

โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง
เปิดอ่าน 33,021 ครั้ง

เรื่องของเลขศูนย์
เรื่องของเลขศูนย์
เปิดอ่าน 27,378 ครั้ง

ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา-ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ความต่อเนื่องทางนโยบาย?
ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา-ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ความต่อเนื่องทางนโยบาย?
เปิดอ่าน 10,013 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ