ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่....แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,548 ครั้ง
เผยแพร่....แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรียงความ

Advertisement

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๒

รายวิชาภาษาไทย      ท ๔๒๑๐๑                                                                       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

หน่วยย่อย   เรื่อง  การเขียนเรียงความ                                                           เวลา     ชั่วโมง

........................................................................................................................................................................

สาระสำคัญ                                                                                                                                                              

การเขียนเรียงความ  เป็นศิลปะการใช้ภาษาอย่างหนึ่ง  ที่แสดงถึงความรู้ความคิด  ความรู้สึก 

และความต้องการของผู้เขียน  ซึ่งต้องอาศัยหลักการเขียน กลวิธีการเขียน  การใช้สำนวนภาษา 

และการเรียบเรียงภาษาที่สละสลวย  จึงจะทำให้งานเขียนนั้นมีคุณค่า  ถูกต้อง  ชัดเจน  ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

                เมื่อเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

                        .  บอกองค์ประกอบของเรียงความได้

              .  บอกกระบวนการเขียนเรียงความได้

              .  เขียนโครงเรื่องเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดให้ได้

              .  เลือกสรรถ้อยคำที่จะนำมาเขียนเรียงความได้

              .  เขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกของจินตนาการได้

 

สาระการเรียนรู้

.  องค์ประกอบของเรียงความ

.  กระบวนการเขียนเรียงความ

.  การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ

.  การสรรคำใช้

.  การเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกของจินตนาการ

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 

                .  สนทนากับนักเรียนถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเขียนเรียงความ

                .  ซักถามนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ  โดยใช้คำถามนำดังนี้

                      .  ลักษณะสำคัญของเรียงความมีอะไรบ้าง

                                  (มีเอกภาพ  มีสารัตถภาพ  และสัมพันธภาพ)

                      .  โวหารที่ใช้ในการเขียนเรียงความมีอะไรบ้าง

(บรรยายโวหาร  พรรณนาโวหาร  เทศนาโวหาร  สาธกโวหาร  และอุปมาโวหาร)

                .  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

                .  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง   การเขียนเรียงความจำนวน  ๑๐  ข้อ

                .  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ    คน  โดยคละความสามารถ แต่ละกลุ่มมีนักเรียน

เก่ง    คน  ปานกลาง    คน  และอ่อน    คน  ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม

๖.      นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การเขียนเรียงความ  ในหัวข้อองค์ประกอบ

การเขียนเรียงความ  กระบวนการเขียนเรียงความ  และการวางโครงเรื่อง

                .  เลขานุการกลุ่มรับใบงานที่  ๑๒.  เพื่อนำไปประชุมปรึกษาหารือแบ่งงานรับกันผิดชอบภายในกลุ่ม   ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

                .  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ  แล้วปฏิบัติกิจกรรมตามประเด็นต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในใบงานที่  ๑๒.

                .  ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

                ๑๐.  ครูและนักเรียนกลุ่มอื่นร่วมสรุปองค์ประกอบของเรียงความ  กระบวนการเขียนเรียงความ  และการวางโครงเรื่อง

                ๑๑.  นักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดีติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน

                ๑๒.  นักเรียนบันทึกสาระสำคัญลงสมุด

 

ชั่วโมงที่ 

                .  ทบทวนความรู้เดิมเรื่ององค์ประกอบและโครงเรื่องของเรียงความตามที่นักเรียนได้เรียนมาแล้ว

                .   แบ่งนักเรียนออกเป็น    ฝ่าย  เล่น  เกมลักไก่  เพื่อฝึกให้นักเรียน

คิดหาคำศัพท์สำนวนได้อย่างรวดเร็ว

                .  แจ้งให้นักเรียนทราบว่าเมื่อเรียนจบจุดประสงค์นี้แล้วนักเรียนจะต้อง

สามารถเลือกสรรถ้อยคำที่จะนำมาเขียนเรียงความได้

                .  แบ่งกลุ่มนักเรียนตามกลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่    ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมารับใบความรู้ที่  ๑๒.   เรื่อง  การสรรคำใช้  ไปแจกจ่ายให้สมาชิก  เพื่อนักเรียนทุกคนจะได้เข้าใจการเลือกใช้ถ้อยคำในการเขียนเรียงความ  ครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจยิ่งขึ้น

                .  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดและเลือกสรรคำมาใช้ 

โดยทำกิจกรรมใบงานที่  ๑๒.   ให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด

.  เมื่อเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันตรวจผลงาน  และให้คะแนนเพื่อนตามบัตรเฉลยกิจกรรมที่  ๑๒.  เรื่อง  การสรรคำใช้

.  นักเรียนอ่านสรุปเนื้อหาเรื่อง  การสรรคำใช้  จากแผ่นโปร่งใสที่  ๑๒.

.  นักเรียนจดสาระความรู้ลงในสมุด

.  ให้นักเรียนทำกิจกรรมตามใบมอบหมายงานที่  ๑๒ .  นอกเวลาเรียน

 

ชั่วโมงที่ 

                .  ซักถามนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเรียงความและขั้นตอนการเขียนเรียงความ  โดยใช้แนวคำถาม  ดังนี้

                        .  องค์ประกอบของเรียงความมีอะไรบ้าง

                                                (คำตอบ  คำนำ  เนื้อเรื่อง  สรุป)

                        .  การเขียนโครงเรื่องมีกี่ขั้นตอน  อะไรบ้าง

                (มี    ขั้นตอน  ได้แก่ ๑.  ขั้นระดมความคิด  .  ขั้นเลือกสรรและจัดหมวดหมู่ความคิด  

.  ขั้นจัดลำดับแนวความคิด    .  ขั้นขยายความคิด)

                .  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ

                .  นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมจากชั่วโมงที่ 

                .  นักเรียนทุกกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการสอนเรื่อง  การเขียนเรียงความในหัวข้อเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกของจินตนาการ

                .  ตัวแทนกลุ่มรับใบงานที่  ๑๒.  ระดมพลังสมองเพื่ออภิปรายหาข้อสรุปตามประเด็นที่กำหนดไว้ในใบงานที่  ๑๒.   โดยประธานกลุ่มทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายและพยายามกระตุ้นให้สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้สมาชิกทุกคนเกิดความรอบรู้

                .  ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ซักถามและแสดงความคิดเห็น  ครูชมเชยให้กำลังใจนักเรียนทุกกลุ่มและอธิบายเพิ่มเติม

                .  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหลักการเขียนเรียงความ  และการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกของจินตนาการ  ให้แต่ละกลุ่มนำผลงานในใบงานที่  ๑๒.  ไปติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน 

.   นักเรียนจดบันทึกสาระสำคัญลงในสมุด

.  มอบหมายให้นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมตามใบมอบหมายงานที่  ๑๒.  นอกเวลาเรียน

                ๑๐.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  การเขียนเรียงความ  จำนวน  ๑๐  ข้อ

 

สื่อการเรียนการเรียนรู้

                .   แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  จำนวน  ๑๐  ข้อ

.  เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การเขียนเรียงความ

                .  ใบงานที่  ๑๒.  เรื่อง  การเขียนเรียงความ

                .  เกมลักไก่

                .  ใบความรู้ที่  ๑๒.  เรื่อง  การสรรคำใช้

                .  ใบงานที่  ๑๒.    เรื่อง  การสรรคำใช้

                .  แผ่นโปร่งใสที่  ๑๒.  สรุปเนื้อหา  เรื่อง  การสรรคำใช้

                .  ใบมอบหมายงานที่  ๑๒.  เรื่อง  การสรรคำใช้

                .  ใบงานที่  ๑๒.   เรื่อง  การเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกของจินตนาการ

                ๑๐.  ใบมอบหมายงานที่  ๑๒.  เรื่อง  การเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกของจินตนาการ

                ๑๑.  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

.  สิ่งที่จะวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

.   จุดประสงค์การเรียนรู้

.   พฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม

.   ผลการปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่  ๑๒.๑๒.

.  วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

          .  ทดสอบตามวัตถุประสงค์ 

  .  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม

.  ตรวจผลการปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่  ๑๒.๑๒.

.   เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                    

.  แบบทดสอบ

.  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม

          .  แบบประเมินผลการเขียนเรียงความ

          .   แบบบันทึกการตรวจผลกิจกรรมที่  ๑๒.๑๒.

 

.  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

           .  เกณฑ์การวัดผล

..  ให้คะแนนจากข้อทดสอบ  ข้อถูกให้    คะแนนข้อผิดได้    คะแนน

..  ให้คะแนนพฤติกรรม  ดังนี้

                                          ดีมาก                     ให้                      คะแนน

                                          ดี                             ให้                      คะแนน

                                          ปานกลาง              ให้                      คะแนน

ปรับปรุง                ให้      -           คะแนน

  ..  ให้คะแนนการเขียนเรียงความ  ดังนี้

                                          .  การวางโครงเรื่อง

                                          .  การเขียนคำนำ

                                          .  การเสนอเนื้อเรื่อง

                                          .  การสรุปเรื่อง

                                          .  การใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง

                                          .  การมีเอกภาพและสัมพันธภาพของเรื่อง 

                                          ให้คะแนนแต่ละรายการดังนี้

-   ดีมาก                             คะแนน

-   ดี                                      คะแนน

-   พอใช้                              คะแนน

-   ปรับปรุง           -       คะแนน

          .  เกณฑ์การประเมินผล

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เลิก... นิสัยทำร้าย "ตับ"

เลิก... นิสัยทำร้าย "ตับ"


เปิดอ่าน 6,391 ครั้ง
ดูสบายตา อ่านแล้วสบายใจ (2)

ดูสบายตา อ่านแล้วสบายใจ (2)


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
อ่านแล้วจะ....ฮา^^

อ่านแล้วจะ....ฮา^^


เปิดอ่าน 6,393 ครั้ง
ตลาดนัด...ลดโลกร้อน

ตลาดนัด...ลดโลกร้อน


เปิดอ่าน 6,394 ครั้ง
ยิ้ม...ต้านโรค

ยิ้ม...ต้านโรค


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
.............สัจธรรม...............

.............สัจธรรม...............


เปิดอ่าน 6,406 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ยิ่งนอนดึก...ยิ่งเร่งวันตาย

ยิ่งนอนดึก...ยิ่งเร่งวันตาย

เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
นั่งสมาธิ...แล้วมีความสุขแท้จริง
นั่งสมาธิ...แล้วมีความสุขแท้จริง
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

>>>>>>เที่ยว "5 ภูสวย" รับลมหนาว........
>>>>>>เที่ยว "5 ภูสวย" รับลมหนาว........
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

ขอเชิญเที่ยวงาน ราชมงคล "รักษ์เหลืองจันท์" วันดอกไม้บาน  ครั้งที่ 9
ขอเชิญเที่ยวงาน ราชมงคล "รักษ์เหลืองจันท์" วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 9
เปิดอ่าน 6,402 ☕ คลิกอ่านเลย

ผู้ให้สิควรขอบคุณผู้รับ
ผู้ให้สิควรขอบคุณผู้รับ
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

10 อันดับ ......สุดยอดสัตว์มีพิษ ที่อันตรายที่สุดในโลก
10 อันดับ ......สุดยอดสัตว์มีพิษ ที่อันตรายที่สุดในโลก
เปิดอ่าน 6,415 ☕ คลิกอ่านเลย

แนะนำวรรณคดีน่าอ่าน....มัทนะพาธา...ตำนานแห่งดอกกุหลาบ
แนะนำวรรณคดีน่าอ่าน....มัทนะพาธา...ตำนานแห่งดอกกุหลาบ
เปิดอ่าน 6,532 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ซินโครตรอนพบ! สารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหม ยับยั้งมะเร็งเต้านมได้
ซินโครตรอนพบ! สารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหม ยับยั้งมะเร็งเต้านมได้
เปิดอ่าน 10,110 ครั้ง

ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
เปิดอ่าน 14,237 ครั้ง

สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ไม่ต้องรอ 4 ปี
สรุปสาระสำคัญเกณฑ์ย้ายครู ไม่ต้องรอ 4 ปี
เปิดอ่าน 5,824 ครั้ง

ศาสนา เรื่องที่ไม่เคยรู้ ตอนที่ 1 สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาพุทธ  เรื่อง การถวายสังฆทาน
ศาสนา เรื่องที่ไม่เคยรู้ ตอนที่ 1 สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาพุทธ เรื่อง การถวายสังฆทาน
เปิดอ่าน 1,927 ครั้ง

วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง
วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง
เปิดอ่าน 12,474 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ