ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การศึกษาและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,341 ครั้ง
การศึกษาและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป

Advertisement

❝ การศึกษาและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบ ของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 ❞  

เรื่องที่ศึกษา          :              การศึกษาและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบ

ของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

ผู้รายงาน              :              นางศรีประภา  มากมณี

ปีที่ศึกษา               :              2551

 

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาและพัฒนาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  ได้สอดแทรกสาระ         การเรียนรู้ ไว้ในเนื้อเรื่องของบทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พร้อมทั้งมีภาพประกอบเพื่อเป็นสื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ

                      1.  เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีคุณภาพ

                      2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบของ

จำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                      3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วย

บทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                      4.  เพื่อวัดความตระหนักในคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1  จำนวน 75 คน                  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1  จำนวน 37 คน  โดยการสุ่มแบบเจาะจง                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพัฒนา ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 6 เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  จำนวน 30 ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80  จำนวน 30 ข้อ  ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20 ขึ้นไป  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของบทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 รายการ             แบบวัดความตระหนักในคุณค่าและเจตคติต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 รายการ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( )           ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า t  (t – test)  ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้

                      1.  ได้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีคุณภาพระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม               (  = 4.53 ,  = 0.58)  

                      2.  บทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพรวมเท่ากับ 81.99/85.97 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

                      3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้      ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                      4.  ความตระหนักในคุณค่าและเจตคติต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน

ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดการเรียนรู้ตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดี             ต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม (  = 4.29 ,  = 0.74)

                สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า บทเรียนสำเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง           ที่สามารถเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้อย่างมาก ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาสาระในบทเรียนได้ดีและรวดเร็วขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้ดีอีกด้วย

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8580 วันที่ 30 ก.ย. 2552


การศึกษาและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ส.ค.ส. ในหลวง?ขอทรงพระเจริญ!

ส.ค.ส. ในหลวง?ขอทรงพระเจริญ!


เปิดอ่าน 6,351 ครั้ง
ถ้าคุณอ่านบทความนี้ได้...

ถ้าคุณอ่านบทความนี้ได้...


เปิดอ่าน 6,360 ครั้ง
ขำขัน : แค่สักครั้ง!

ขำขัน : แค่สักครั้ง!


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
อาหารเจอาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารเจอาหารเพื่อสุขภาพ


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
9  เคล็ดลับ .....การเรียนเก่ง

9 เคล็ดลับ .....การเรียนเก่ง


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
ภรรยาสี่คนจะรักคนไหนดีนะ

ภรรยาสี่คนจะรักคนไหนดีนะ


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

วิธีลดน่อง วิธีลดต้นขา กระชับบั้นท้าย  ขาอ่อนเรียว

วิธีลดน่อง วิธีลดต้นขา กระชับบั้นท้าย ขาอ่อนเรียว

เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
เปิดอ่าน 6,347 ☕ คลิกอ่านเลย

 มารยาทในห้องประชุม....
มารยาทในห้องประชุม....
เปิดอ่าน 6,357 ☕ คลิกอ่านเลย

00...มาดูตัวอักษรเคลื่อนไหวสร้างสรรค์กัน...00
00...มาดูตัวอักษรเคลื่อนไหวสร้างสรรค์กัน...00
เปิดอ่าน 6,349 ☕ คลิกอ่านเลย

เคล็ดลับ ผิวสวย จากธรรมชาติ
เคล็ดลับ ผิวสวย จากธรรมชาติ
เปิดอ่าน 6,346 ☕ คลิกอ่านเลย

ชวา-มลายู ในภาษาไทย
ชวา-มลายู ในภาษาไทย
เปิดอ่าน 7,714 ☕ คลิกอ่านเลย

เก็บตก.....ผลการวิจัย....สำหรับครูหรือผู้บริหารโรเงรียน
เก็บตก.....ผลการวิจัย....สำหรับครูหรือผู้บริหารโรเงรียน
เปิดอ่าน 6,346 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไอเดียเด็ดเด็กใต้
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไอเดียเด็ดเด็กใต้
เปิดอ่าน 35,460 ครั้ง

ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา
ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา
เปิดอ่าน 45,714 ครั้ง

รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร
เปิดอ่าน 17,850 ครั้ง

Verb Tenses (Past Tenses )
Verb Tenses (Past Tenses )
เปิดอ่าน 53,722 ครั้ง

ลายมือผู้วิเศษ
ลายมือผู้วิเศษ
เปิดอ่าน 15,290 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ