ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วยโครงงานสารคดี..วิจัยในชั้นเรียนชิ้นดีต่อยอดสู่ออนไลน์


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,345 ครั้ง
เรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วยโครงงานสารคดี..วิจัยในชั้นเรียนชิ้นดีต่อยอดสู่ออนไลน์

Advertisement

❝ เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเก่าเมื่อสิบปีก่อน ปีการศึกษา 2542 ที่หยิบมาเล่าใหม่ให้เห็น ถึงการพัฒนามาสู่ระบบออนไลน์ ผ่านชุมนุมสารคดีออนไลน์ และเรื่องเล่าจากชุมชน ❞  

บทนำ
           การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  เป็นนโยบาย
สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของการจัดการศึกษามาทุกยุคทุกสมัย ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรทุกหลัก
สูตรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมไทยของประเทศ..
          ผมรับผิดชอบสอนวิชาประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย  เป็นวิชาเลือกที่เราเปิดสอนให้
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรมในเรื่อง รากฐาน
เอกลักษณ์ พัฒนาการและแนวโน้ม  ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าใน
มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

          เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา ผมเองมีความสนใจการสอน
แบบโครงงาน  เพราะเป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติการเรียนด้วยตนเอง  โดยยึดหลักการ
ว่า  การเรียนรู้ที่ดีนั้นเกิดจากการกระทำของตัวผู้เรียนเอง  และโครงงานที่ผมคิดว่ามีความเหมาะ
สมต่อการเรียนวิชาประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทยน่าจะเป็น โครงงานเกี่ยวกับการเขียนสารคดี
เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รู้จักค้นคว้า  เรียบเรียงเรืองราวออกมาเป็นข้อเขียน เกิดการ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ

 วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
        ผมตั้งวัตถุประสงค์ไว้สองข้อ คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  และ
พัฒนาให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
         เพื่อให้บรรลุถึงจุดประสงค์ของหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา  ทำให้ผมต้องหาวิธีการ
เรียนการสอนนำพาเด็กไปให้ถึงฝั่ง  เมื่อเข้าไปตรวจสอบแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเพื่อการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมไทย  พบว่า มีผู้เขียนถึงและนำเสนอไว้มากมาย พอสรุปได้ว่า
        
1. โรงเรียนมีหน้าที่และบทบาทให้ความรู้ ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให้ตระหนัก
ในคุณค่า  เกิดเจตคติร่วมกันรับผิดชอบในฐานะเป็นสมบัติของทุกคนในสังคม
        
2. ปรับปรุงการเรียนการสอน กิจกรรมนักเรียนและโรงเรียนให้นักเรียนมีโอกาสร่วมปฏิบัติ
เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
        
3. จัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความภูมิใจ
ในมรดกทางความคิดการสร้างสรรค์  สามารถนำไปสืบทอดและพัฒนาได้
        
4. โรงเรียนควรมีบทบาทปลูกฝังความรัก ความหวงแหนในคุณค่าและเอกลักษณ์ของศิลปะ
วัฒนธรรมไทย
        
5. สร้างและประสานเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรภายนอกโรงเรียน     

การดำเนินงาน
         การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเริ่มด้วย  สนทนาซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานและประสบการณ์
การเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม  ความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการศึกษาวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ  การรวบ
รวมความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  วิธีการรวบรวมข้อมูล
        กระตุ้นให้นักเรียนสนใจศึกษาสารคดีวัฒนธรรมจากรายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนังสือสารคดี
ต่าง ๆ
        ครูบรรยายถึงแนวทางการเรียนสารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  แบ่งกลุ่มให้นักเรียนจัดทำหนังสือ
สารคดีวัฒนธรรม  อย่างเป็นกระบวนการ  เช่น จัดตั้งคณะทำงาน  เลือกบรรณาธิการ  กำหนดรูปแบบใน
การจัดทำหนังสือ  เนื้อหาของหนังสือสารคดี  โดยมีครูผู้สอนให้คำปรึกษากับนักเรียนอย่างใกล้ชิด  มี
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1 เดือน
        หลังจากนั้นนำหนังสือสารคดีมานำเสนอต่อชั้นเรียน  ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผล สรุปองค์
ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้

ผลการดำเนินงาน
        การวิจัยครั้งนั้น ผมใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน
42 ตัวอย่าง  สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า  สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน  ด้วยกระบวนการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น  เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับวิชา
อื่น เช่น ภาษาไทย ศิลปศึกษา นิเทศศาสตร์ เป็นต้น

สืบสานการพัฒนา
            เมื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้า  วิทยาการเว็บบล็อก
เป็นที่รู้จักของบุคคลโดยทั่วไป  ในห้วงเวลาดังกล่าวผมได้แนะนำให้นักเรียนรู้จักการเขียนบล็อก
นำความรู้จากแหล่งวิทยาการภายในชุมชน มาถ่ายทอดสู่สายตาด้วยระบบออนไลน์  จากข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษา  เป็นงานเขียนที่ไร้พรหมแดน...


โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8551 วันที่ 24 ต.ค. 2552


เรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วยโครงงานสารคดี..วิจัยในชั้นเรียนชิ้นดีต่อยอดสู่ออนไลน์

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

Beautiful Sadness.....The 14 October 1973.......

Beautiful Sadness.....The 14 October 1973.......


เปิดอ่าน 6,348 ครั้ง
ทฤษฎีระบบ

ทฤษฎีระบบ


เปิดอ่าน 6,429 ครั้ง
<<<สุดยอดภาพสัตว์ ๑๐๕ ภาพ>>>

<<<สุดยอดภาพสัตว์ ๑๐๕ ภาพ>>>


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง
เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงาน


เปิดอ่าน 6,354 ครั้ง
เกมภาษาไทย

เกมภาษาไทย


เปิดอ่าน 6,347 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

มะเร็งชอบคนแบบไหน ?

มะเร็งชอบคนแบบไหน ?

เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เกาะในฝัน ?Summer Holiday? (2)
เกาะในฝัน ?Summer Holiday? (2)
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

ช่วยชี้แนะเรื่องวิจัยเชิงคุณภาพหน่อยค่ะ
ช่วยชี้แนะเรื่องวิจัยเชิงคุณภาพหน่อยค่ะ
เปิดอ่าน 6,358 ☕ คลิกอ่านเลย

"ลอยกระทงอธิษฐาน  น้อมใจถวายพระพร"
"ลอยกระทงอธิษฐาน น้อมใจถวายพระพร"
เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

เคล็ดไม่ลับ 8ข้อหายปวดหลัง
เคล็ดไม่ลับ 8ข้อหายปวดหลัง
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

ร่วมชื่นชม...มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2009
ร่วมชื่นชม...มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2009
เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

สำนวนสุภาษิต  กลุ่ม  "บ้านแตกและสาแหรก"
สำนวนสุภาษิต กลุ่ม "บ้านแตกและสาแหรก"
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้
เปิดอ่าน 9,688 ครั้ง

ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง
ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง
เปิดอ่าน 17,553 ครั้ง

เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย
เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย
เปิดอ่าน 9,909 ครั้ง

รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
เปิดอ่าน 17,816 ครั้ง

เดนมาร์ก แชมป์โลกความสุข
เดนมาร์ก แชมป์โลกความสุข
เปิดอ่าน 9,085 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ