ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,359 ครั้ง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ

Advertisement

❝ ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษาค้นคว้า นางเพ็ญศรี พวกไธสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ❞  

บทคัดย่อ

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีรูปแบบ

การนำเสนอเนื้อหาได้หลากหลาย    ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอน   ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้    มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์   เรื่อง   เทคนิคการเย็บผ้า

ด้วยมือ  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80   หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์   และ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 5 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  

จำนวน 47 คน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2550  ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี  3  ชนิดคือ  บทเรียนคอมพิวเตอร์   เรื่อง  เทคนิคการเย็บผ้า

ด้วยมือ   จำนวน  7  หน่วย    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ  4   ตัวเลือก 

จำนวน  20  ข้อ มีค่าความยากรายข้อตั้งแต่  .25  ถึง  .79  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  .29  ถึง  .92 

และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  .88   แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์   เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)   5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ 

ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  ( )  มีค่าตั้งแต่  .61  ถึง  .80  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1.       บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.89 / 87.40

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และจากการสังเกตพบว่า นักเรียนให้ความสนใจ ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ

ในงานที่ได้รับมอบหมาย  และปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้บทเรียนเป็นอย่างดี  

2.       ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง   เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ   เท่ากับ  

0.77  หรือคิดเป็นร้อยละ  77


3.       นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ  มีระดับความ

พึงพอใจโดยรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด  13   ข้อ  และอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  2  ข้อ   ข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน

ลำดับสูงสุดได้แก่  นักเรียนพอใจเมื่อทำกิจกรรมแล้วได้ทราบคะแนนทันที  รองลงมาได้แก่  บทเรียน

คอมพิวเตอร์ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียน    และขนาดรูปแบบของตัวอักษรที่ปรากฏบนจอมีความ

เหมาะสม  ตามลำดับ

โดยสรุปบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง  เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  สามารถ

นำไปใช้ในการเรียนการสอน  หรือนักเรียนนำไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้

 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ

 

                การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้   เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์   เรื่อง  เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สรุปผลการศึกษาค้นคว้าตามลำดับดังนี้

1.       ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

2.       สรุปผล

3.       อภิปรายผล

4.       ข้อเสนอแนะ

 

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

1.       เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง   เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ   กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80

                2.  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์   เรื่อง   เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง เทคนิคการเย็บผ้า

ด้วยมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

สรุปผล

                 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้    เป็นการวิจัยกึ่งทดลองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์    เรื่อง

เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ดังนี้

1.       บทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีประสิทธิภาพ  92.89 / 87.40

2.       ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เท่ากับ  0.77  หรือคิดเป็นร้อยละ 77

3.       นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายข้อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด นั่นคือ  บทเรียนคอมพิวเตอร์เหมาะสม  และเป็นประโยชน์กับผู้เรียน  โดยมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดในหัวข้อ   นักเรียนพอใจเมื่อทำกิจกรรมแล้วได้ทราบคะแนนทันที   และบทเรียน

คอมพิวเตอร์ทำให้นักเรียนสนุกเพลิดเพลินกับการเรียน

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1737 วันที่ 13 ต.ค. 2551


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องเทคนิคการเย็บผ้าด้วยมือ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่????

ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่????


เปิดอ่าน 6,347 ครั้ง
อยากให้ความรัก

อยากให้ความรัก


เปิดอ่าน 6,347 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ซิทอัพ ให้ได้ดี.. ..ถูกวิธีและได้ผล

ซิทอัพ ให้ได้ดี.. ..ถูกวิธีและได้ผล

เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
บุษบาเสี่ยงรัก...!!...มาลองเสี่ยงรักกันดูไหม?....
บุษบาเสี่ยงรัก...!!...มาลองเสี่ยงรักกันดูไหม?....
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

ฟ้าเป็นใจให้คนไทยได้ชม "ฝนดาวตกลีโอนิดส์" นับร้อยดวง
ฟ้าเป็นใจให้คนไทยได้ชม "ฝนดาวตกลีโอนิดส์" นับร้อยดวง
เปิดอ่าน 6,347 ☕ คลิกอ่านเลย

รถขนวัว  สนใจสักเที่ยวมั้ย
รถขนวัว สนใจสักเที่ยวมั้ย
เปิดอ่าน 6,355 ☕ คลิกอ่านเลย

ไม่อยากมีกลิ่นปากใช่ไหม....เคี้ยวพืชสมุนไพร  ดื่มน้ำผลไม้ลดกลิ่นปาก
ไม่อยากมีกลิ่นปากใช่ไหม....เคี้ยวพืชสมุนไพร ดื่มน้ำผลไม้ลดกลิ่นปาก
เปิดอ่าน 6,351 ☕ คลิกอ่านเลย

องศาที่แตกต่าง
องศาที่แตกต่าง
เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

     คำคม  >.>.    ชีวิต
คำคม >.>. ชีวิต
เปิดอ่าน 6,347 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ต้องตั้งต้นจากผลการประเมิน
ปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ต้องตั้งต้นจากผลการประเมิน
เปิดอ่าน 7,654 ครั้ง

ความคิดสร้างสรรค์ (1)
ความคิดสร้างสรรค์ (1)
เปิดอ่าน 8,434 ครั้ง

เทคโนโลยีแห่งอนาคต ขับเคลื่อนสังคมโลกยุคใหม่!
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ขับเคลื่อนสังคมโลกยุคใหม่!
เปิดอ่าน 10,693 ครั้ง

ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism
เปิดอ่าน 156,223 ครั้ง

ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่
ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่
เปิดอ่าน 19,777 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ