ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,380 ครั้ง
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

Advertisement

  ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและนิสัยรักการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

 ชื่อผู้วิจัย                นางอุ่นจิต   คุ้มสวัสดิ์

 ตำแหน่ง                ครู  ชำนาญการ

 วุฒิการศึกษา        กศ.บ. ภาษาไทย

 ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

 ภาคเรียน / ปีการศึกษาที่ทำวิจัย      ภาคเรียนที่  1 / 2550

 ความเป็นมาของการวิจัย

จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์  N.T. พบว่านักเรียนขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  คิด สังเคราะห์  และนอกจากนี้แล้วนักเรียน ยังขาดนิสัยรักการทำงานอีกด้วย จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า  นักเรียนคุ้นเคยกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้ให้อย่างเดียว  กล่าวคือ  ครูจะเป็นผู้บรรยาย  อธิบายให้นักเรียนฟัง  นักเรียนไม่ได้รับการฝึกฝนให้ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้ง  เมื่อจะทำการวัด ประเมินผล ครูก็มักจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  ทำให้นักเรียนสามารถที่จะเดาคำตอบได้  หรืออาจจะลอกคำตอบจากเพื่อน  และเมื่อใดที่ครูกำหนดภาระงานให้  เช่น  การทำโครงงาน  มักไม่ได้ผลงานที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์  และอาจพบปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน  เนื่องจากกระบวนการจัดทำยุ่งยากซับซ้อนหลายขั้นตอน  เนื้อหามากเกินไป  ทำให้นักเรียนเบื่อหน่าย  จึงคิดว่า  การนำโครงงานแผ่นเดียวหรือวิจัยสำหรับนักเรียนมาใช้ในการพัฒนาและฝึกทักษะแก่นักเรียน  น่าจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และมีนิสัยรักการทำงานมากยิ่งขึ้น  เพราะการทำโครงงานแผ่นเดียว  มีเนื้อหาที่ไม่มากและกระบวนการก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกทำได้  อีกทั้งการฝึกเขียนวิจัยสำหรับนักเรียน, การเขียนโครงงานยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านนิสัยรักการทำงาน  และมีส่วนช่วยเสริมทักษะด้านกระบวนการทำงานได้ด้วยทางหนึ่งเช่นกัน

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย

วัตถุประสงค์

                เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีทักษะกระบวนการคิดและนิสัยรักการทำงาน

 เป้าหมาย

                เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและนิสัยรักการทำงานของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  3 

วิธีดำเนินการวิจัย

วิธีการวิจัย

                กลุ่มเป้าหมาย

                ประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  3/2  จำนวน  28  คน  ภาคเรียนที่  1 / 2550

 เครื่องมือในการวิจัย ( นวัตกรรม )

1.       โครงงานแผ่นเดียว

2.       วิจัยของหนู ( วิจัยสำหรับนักเรียน )

 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล

1.       แบบประเมินผลงานนักเรียน  และเกณฑ์การประเมิน ( Rubrics )

2.       แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน  และเกณฑ์การประเมิน ( Rubrics )

 วิธีการรวบรวมข้อมูล

1.       นำรูปแบบของโครงงานแผ่นเดียวและวิจัยสำหรับนักเรียนมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิชาภาษาไทย

2.       ออกแบบแบบประเมินผลงานนักเรียน  และแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานที่มีกระบวนการ        พร้อมทั้งเกณฑ์การประเมิน ( Rubrics )

3.       นักเรียนศึกษารูปแบบการทำโครงงานแผ่นเดียวจากตัวอย่างที่ดีหลากหลายตัวอย่าง

4.       นักเรียนจัดทำโครงงานแผ่นเดียว  โดย ;

-          ครั้งที่  1  ฝึกทำโครงงานเลียนแบบตัวอย่าง

-          ครั้งที่  2 5  จัดทำโครงงานแผ่นเดียวตามแผนการจัดการเรียนรู้

5.       นักเรียนศึกษารูปแบบการเขียนวิจัยของหนูจากตัวอย่างที่ดีหลากหลายตัวอย่าง

6.       นักเรียนจัดทำโครงงานแผ่นเดียว  โดย ;

-          ครั้งที่  1  ฝึกเขียนวิจัยของหนูเลียนแบบตัวอย่าง

-          ครั้งที่  2 5  เขียนวิจัยของหนูตามแผนการจัดการเรียนรู้

7.       ประเมินผลงานนักเรียนทุกครั้ง  โดยนักเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน ครูประเมิน  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเปรียบเทียบผลงานของตนกับเพื่อน  และมีการพัฒนาผลงานของตนต่อไป

8.       ประเมินทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม  และจากการสังเกตผลงานของนักเรียนที่ปรากฏให้เห็นหรือแสดงถึงการพัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ด้านความคิดที่เป็นกระบวนการมากขึ้น  เป็นต้น

9.       ทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบที่เน้นการคิด  วิเคราะห์

10.    สรุปผลการพัฒนานักเรียนด้วยโครงงานแผ่นเดียวและวิจัยของหนู  โดยพิจารณาจากคะแนนการทดสอบ  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้  และข้อมูลจากแบบประเมินการทำโครงงาน, การเขียนวิจัยของหนู,  การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

                ใช้ค่าร้อยละเปรียบเทียบ, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย  และการหาประสิทธิภาพของกระบวนการด้วยค่า  t - test 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ด้วยโครงงานแผ่นเดียว  และวิจัยของหนู  สรุปได้  ดังนี้

ตารางที่  1  แสดงคะแนนเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย  

นวัตกรรม

ชุดที่

              คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

( S.D.)

ค่าสัมประสิทธิ์

การกระจาย

( C.V. )

ก่อนเรียน

หลังเรียน

ก่อนเรียน

หลังเรียน

1

5.93

8.57

1.02

0.97

9.22

2

6.18

8.50

0.82

0.64

7.53

รวมเฉลี่ย

6.06

8.54

0.92

0.81

8.38

 

 

 

 

จากตารางที่  1  พบว่า  คะแนนเฉลี่ย     หลังเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  แสดงว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้โครงงานแผ่นเดียวและวิจัยของหนู ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

                เมื่อเปรียบเทียบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) หลังเรียนต่ำกว่าก่อนเรียน แสดงว่า  หลังเรียนมีคะแนนมากกว่าก่อนเรียน  ซึ่งถือว่า  เป็นการสอนที่มีคุณภาพ

                ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ( C.V. )    และหาค่าก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  ค่า  C.V  หลังเรียนเป็นไปตามสมมุติฐาน

                คือ           ค่า  C.V.  น้อยกว่า  10                         แสดงว่าผลการสอนดีเยี่ยม

                                ค่า  C.V.  อยู่ระหว่าง  10-15              แสดงว่าผลการสอนดี

                                ค่า  C.V.  มากว่า  15                             แสดงว่าผลการสอนไม่น่าพอใจ

               

ตารางที่  2  แสดงแสดงการหาประสิทธิภาพ และค่าทีของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

นวัตกรรม

ชุดที่

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

P*

ก่อนเรียน

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

reyhe

reyhe


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
กดลง ..และ..ดึงขึ้น

กดลง ..และ..ดึงขึ้น


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
Tip การทำน้ำเต้าหู้

Tip การทำน้ำเต้าหู้


เปิดอ่าน 6,446 ครั้ง
ข้อคิดดี ๆ

ข้อคิดดี ๆ


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
กระจกแสนสนุก

กระจกแสนสนุก


เปิดอ่าน 6,373 ครั้ง
ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ปลูกสวน (แนวดิ่ง) ข้างตึก 8 ชั้นกลางกรุงลอนดอน

ปลูกสวน (แนวดิ่ง) ข้างตึก 8 ชั้นกลางกรุงลอนดอน

เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
นม......มัจจุราชเงียบ
นม......มัจจุราชเงียบ
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

บทคัดย่อ2
บทคัดย่อ2
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

FINO ตัวใหม่!!
FINO ตัวใหม่!!
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

 ก็แค่ขึ้นชื่อว่า ได้ทำ.....!!!
ก็แค่ขึ้นชื่อว่า ได้ทำ.....!!!
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

พญาครุฑชาติไทย
พญาครุฑชาติไทย
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

อีกแล้ว..! !   คลิปวุ่น ๆ วัยรุ่น ..(นักศึกษา)  แย่งแฟน
อีกแล้ว..! ! คลิปวุ่น ๆ วัยรุ่น ..(นักศึกษา) แย่งแฟน
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
เปิดอ่าน 46,841 ครั้ง

คอมพิวเตอร์ วิชั่น-ออฟฟิศ ซินโดรม โรคฮิตของคนเมืองทางแก้เริ่มที่ตัวเอง
คอมพิวเตอร์ วิชั่น-ออฟฟิศ ซินโดรม โรคฮิตของคนเมืองทางแก้เริ่มที่ตัวเอง
เปิดอ่าน 11,464 ครั้ง

ปลูกว่านเสริมชะตา
ปลูกว่านเสริมชะตา
เปิดอ่าน 18,134 ครั้ง

การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
เปิดอ่าน 15,403 ครั้ง

วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดา
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดา
เปิดอ่าน 30,094 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ