ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2555

ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2555

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 3 ธ.ค. 2555 เปิดอ่าน : 5,952 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2555

Advertisement

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

- เห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพื่อให้หลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการฯ ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

- เห็นชอบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

๑) ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาใกล้เคียง ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กำหนดได้ โดยไม่ต้องเสนอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.

๒) เห็นชอบร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เพื่อกำหนดให้การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ กรณีผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดยกเว้นการประชุมได้เช่นเดียวกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

๓) เห็นชอบให้ส่งข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และมาตรการหรือแนวทางที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งใช้ในการลดระยะเวลาการดำเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการในการเร่งรัดการดำเนินการที่เหมาะสมในเรื่องดังกล่าวกับแต่ละสถาบันต่อไป ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวได้พิจารณาจากเวลาในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ๔๕ แห่ง โดยตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้เวลาดำเนินการเฉลี่ย ๑๔ เดือน ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ใช้เวลาเฉลี่ย ๑๕ เดือน และตำแหน่งศาสตราจารย์ ใช้เวลาเฉลี่ย ๑๗ เดือน

- เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒ ราย ดังนี้

 • รศ.สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
 • รศ.อนันต์ พลธานี สาขาวิชาการผลิตพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.จินตนา ศิรินาวิน สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รศ.สุจิตรา ยังมี สาขาวิชาเคมี (เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.วสี ตุลวรรธนะ สาขาวิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ภาวนา ภูสุวรรณ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รศ.อรุณรัตน์ ฉวีราช สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.โสพิศ วงศ์คำ สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ปัทมา วิตยากร แรมโบ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.พิษณุ ศุภนิมิตร สาขาวิชาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รศ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.วันชัย ริ้วรุจา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- เห็นชอบสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ท.๑๑)

 • ศาสตราจารย์สุวิทย์ ศรีอัษฎาพร สาขาวิชาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

- เห็นชอบการกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ที่ประชุมเห็นชอบสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๒๗ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๒๖ สาขาวิชา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งแล้ว เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในสาขาวิชาที่ ก.พ.อ.ให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้โดยให้ถือเป็นสิทธิ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละราย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการปรับแก้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔ ในส่วนของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ให้เป็น สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย เพราะสาขาวิชาบางสาขาอาจไม่ใช่สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ แต่ก็เป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยต่างๆ มีความจำเป็นแตกต่างกัน

 

- เห็นชอบการขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

จากการที่ ก.พ.อ.มีมติเห็นชอบขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิมไปพลางก่อนออกไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ขณะนี้ได้พ้นระยะเวลาผ่อนผันไว้แล้ว ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระหว่างข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กับข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งขณะนี้ ก.พ.ยังไม่ได้นำเรื่องการเสนอผลงานวิจัยมากำหนดใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมิน

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับฯ เดิมไปพลางก่อน และเมื่อ ก.พ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยมาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นกับข้าราชการพลเรือนสามัญแล้ว ก.พ.อ.จะพิจารณาประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในแนวทางเดียวกันต่อไป

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/nov/314.html

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2555 , , ผลการประชุม , ก.พ.อ. , ครั้งที่ , 9 , 2555 << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ผลการประชุมมอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศที่ จ.ภูเก็ต☕ คลิกอ่านเลย
ผลการประชุมมอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศที่ จ.ภูเก็ต
เปิดอ่าน 10,244 ครั้ง
มติ ครม.27 มี.ค.2558 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ☕ คลิกอ่านเลย
มติ ครม.27 มี.ค.2558 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เปิดอ่าน 14,941 ครั้ง
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559☕ คลิกอ่านเลย
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
เปิดอ่าน 32,058 ครั้ง
โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยครั้งที่ 2☕ คลิกอ่านเลย
โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยครั้งที่ 2
เปิดอ่าน 6,766 ครั้ง
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย☕ คลิกอ่านเลย
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เปิดอ่าน 6,900 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

สมุนไพรพิชิตหน้าหนาวสมุนไพรพิชิตหน้าหนาว
เปิดอ่าน 13,575 ครั้ง
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดน์
เปิดอ่าน 57,135 ครั้ง
ลายมือมหาเศรษฐีลายมือมหาเศรษฐี
เปิดอ่าน 18,108 ครั้ง
อันตรายจากการกินของดองอันตรายจากการกินของดอง
เปิดอ่าน 7,868 ครั้ง
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดวิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
เปิดอ่าน 17,144 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ