ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2555

ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2555

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 3 ธ.ค. 2555 เปิดอ่าน : 6,192 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2555

Advertisement

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

- เห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพื่อให้หลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการฯ ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

- เห็นชอบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

๑) ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาใกล้เคียง ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กำหนดได้ โดยไม่ต้องเสนอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.

๒) เห็นชอบร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เพื่อกำหนดให้การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ กรณีผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดยกเว้นการประชุมได้เช่นเดียวกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

๓) เห็นชอบให้ส่งข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และมาตรการหรือแนวทางที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งใช้ในการลดระยะเวลาการดำเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการในการเร่งรัดการดำเนินการที่เหมาะสมในเรื่องดังกล่าวกับแต่ละสถาบันต่อไป ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวได้พิจารณาจากเวลาในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ๔๕ แห่ง โดยตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้เวลาดำเนินการเฉลี่ย ๑๔ เดือน ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ใช้เวลาเฉลี่ย ๑๕ เดือน และตำแหน่งศาสตราจารย์ ใช้เวลาเฉลี่ย ๑๗ เดือน

- เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑๒ ราย ดังนี้

 • รศ.สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
 • รศ.อนันต์ พลธานี สาขาวิชาการผลิตพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.จินตนา ศิรินาวิน สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รศ.สุจิตรา ยังมี สาขาวิชาเคมี (เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.วสี ตุลวรรธนะ สาขาวิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ภาวนา ภูสุวรรณ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รศ.อรุณรัตน์ ฉวีราช สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.โสพิศ วงศ์คำ สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ปัทมา วิตยากร แรมโบ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.พิษณุ ศุภนิมิตร สาขาวิชาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รศ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.วันชัย ริ้วรุจา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- เห็นชอบสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ท.๑๑)

 • ศาสตราจารย์สุวิทย์ ศรีอัษฎาพร สาขาวิชาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

- เห็นชอบการกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ที่ประชุมเห็นชอบสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๒๗ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๒๖ สาขาวิชา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งแล้ว เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในสาขาวิชาที่ ก.พ.อ.ให้ความเห็นชอบในครั้งนี้ ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได้โดยให้ถือเป็นสิทธิ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละราย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการปรับแก้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔ ในส่วนของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ให้เป็น สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย เพราะสาขาวิชาบางสาขาอาจไม่ใช่สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ แต่ก็เป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยต่างๆ มีความจำเป็นแตกต่างกัน

 

- เห็นชอบการขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

จากการที่ ก.พ.อ.มีมติเห็นชอบขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิมไปพลางก่อนออกไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ขณะนี้ได้พ้นระยะเวลาผ่อนผันไว้แล้ว ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นระหว่างข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กับข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งขณะนี้ ก.พ.ยังไม่ได้นำเรื่องการเสนอผลงานวิจัยมากำหนดใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมิน

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับฯ เดิมไปพลางก่อน และเมื่อ ก.พ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยมาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นกับข้าราชการพลเรือนสามัญแล้ว ก.พ.อ.จะพิจารณาประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในแนวทางเดียวกันต่อไป

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/nov/314.html

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ผลการประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2555 , , ผลการประชุม , ก.พ.อ. , ครั้งที่ , 9 , 2555 << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการสอนสมุนไพร☕ คลิกอ่านเลย
การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการสอนสมุนไพร
เปิดอ่าน 4,220 ครั้ง
สรุปคำกล่าวของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 15 สิงหาคม 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา☕ คลิกอ่านเลย
สรุปคำกล่าวของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 15 สิงหาคม 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เปิดอ่าน 14,412 ครั้ง
รมว.ศธ.หารือกับสภาเครือข่ายองค์กรครูแห่งประเทศไทย☕ คลิกอ่านเลย
รมว.ศธ.หารือกับสภาเครือข่ายองค์กรครูแห่งประเทศไทย
เปิดอ่าน 4,618 ครั้ง
ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558☕ คลิกอ่านเลย
ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
เปิดอ่าน 10,755 ครั้ง
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (5 กันยายน2555)☕ คลิกอ่านเลย
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (5 กันยายน2555)
เปิดอ่าน 10,015 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เปิดอ่าน 20,437 ครั้ง
ภัยสังคมเน็ต-ซึมเศร้า กรณีศึกษานางเอกฆ่าตัวภัยสังคมเน็ต-ซึมเศร้า กรณีศึกษานางเอกฆ่าตัว
เปิดอ่าน 9,226 ครั้ง
ลายมือคนที่บั้นปลายของชีวิตมีเงินทอง มีหลักฐานมั่นคงลายมือคนที่บั้นปลายของชีวิตมีเงินทอง มีหลักฐานมั่นคง
เปิดอ่าน 20,739 ครั้ง
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็นหลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็น
เปิดอ่าน 7,923 ครั้ง
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
เปิดอ่าน 18,360 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ