ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ > งบประมาณปี 2558
งบประมาณปี 2558
ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์เมื่อวันที่ : 20 ส.ค. 2557 เปิดอ่าน : 7,122 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

งบประมาณปี 2558
Advertisement

เห็นชอบรับหลักการวาระแรกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2558

อาคารรัฐสภา - ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เห็นชอบรับหลักการวาระแรก ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558* วงเงินทั้งสิ้น 2,575,000 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หลักการ

เป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวนไม่เกิน 2,575,000,000,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จำนวน 2,533,034,659,800 บาท และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 41,965,340,200 บาท

เหตุผล

เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่น ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำหรับใช้เป็นหลักในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังที่กำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อชดใช้เงินคงคลังที่ได้ใช้จ่ายไปแล้ว

2 หลักการสำคัญในการจัดทำงบประมาณ

หลักการแรก เป็นการน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่วนหลักการที่สอง ได้ยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นทิศทางในการพัฒนาของประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควบคู่กับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่สำคัญ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่สำคัญ ดังนี้

ประการแรก จัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ จำนวน 14 เรื่อง เพื่อเชื่อมโยงภารกิจและการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยนำนโยบายที่สำคัญมาดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. มีดังนี้

(1) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต และสังคม เป็นต้น งบประมาณรวมทั้งสิ้น 456.6 ล้านบาท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 30 หน่วยงาน โดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลัก

(2) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ด้วยความเข้าใจ ให้เกิดความยุติธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาควบคู่กันไปด้วย งบประมาณทั้งสิ้น 25,744.3 ล้านบาท มีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรวม 48 หน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะทำงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(3) การดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อม ในการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ให้สามารถเดินหน้าไปได้พร้อมๆกันและสอดคล้องกันของทุกภาคส่วน โดยการดำเนินการทุกด้านให้ไปสู่ระบบที่เป็นสากล งบประมาณทั้งสิ้น 6,241.5 ล้านบาท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 162 หน่วยงาน โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก

(4) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดการปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และมีเป้าหมายให้ค่าคะแนนดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทยเข้าสู่ระดับคะแนนที่ดีขึ้น งบประมาณทั้งสิ้น 2,120.5 ล้านบาท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 21 หน่วยงาน โดยมี ปปช. เป็นหน่วยงานหลัก

(5) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการเครือข่ายและการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาอย่างกว้างขวาง งบประมาณทั้งสิ้น 20,301.9 ล้านบาท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 168 หน่วยงาน โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก

(7) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงการบริการทางสังคม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยเน้นการเสริมสร้างตั้งแต่แรกเริ่มพัฒนาการ เพื่อนำไปสู่การศึกษาที่เสริมสร้างศักยภาพทางอาชีพ รวมทั้งการดูแลผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับสิทธิความเท่าเทียม งบประมาณทั้งสิ้น 93,821.5 ล้านบาท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 17 หน่วยงาน โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ

(9) การป้องกัน ปราบปราม การค้ายาเสพติด และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันแก้ปัญหาตั้งแต่แหล่งที่มาของยาเสพติด จนถึง การติดตามช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่สังคม ทั้งวงจร นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และมีภูมิคุ้มกันจากภัย ยาเสพติด งบประมาณทั้งสิ้น 9,644.2 ล้านบาท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 27 หน่วยงาน โดยมี ปปส. เป็นหน่วยงานหลัก

(13) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากที่จะต้องร่วมมือและให้ความสำคัญกับระบบมาตรฐานและคุณภาพงานวิจัย ที่มุ่งเน้นให้นำไปใช้ประโยชน์ในสภาพสังคมและชีวิตประจำวัน ได้จริง และไม่เป็นการวิจัยที่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ งบประมาณทั้งสิ้น 20,822 ล้านบาท มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 138 หน่วยงาน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก

ประการที่สอง พิจารณาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินรายได้ เงินสะสมและเงินกู้ รวมทั้งเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการพิจารณาทบทวน ชะลอหรือยกเลิกการดำเนินงานที่มีลำดับความสำคัญลดลง หรือหมดความจำเป็นหรือมีลักษณะไม่ยั่งยืน หรือเพิ่มภาระรายจ่ายประจำในระยะยาว การดำเนินการดังกล่าวสามารถปรับลดงบประมาณได้ไม่น้อยกว่า 92,900 ล้านบาท เพื่อทดแทนข้อจำกัดของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เพิ่มขึ้นเพียง 50,000 ล้านบาทได้

สำหรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 19.5 ของวงเงินงบประมาณ รองลงมา คือ งบกลาง และกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ

ประการที่สาม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยสนับสนุนภารกิจที่มีความพร้อมในระดับสูง สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เช่น ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความพร้อมรองรับงบประมาณในเรื่อง แบบแปลนและพื้นที่มากขึ้น เป็นต้น

 

โครงสร้างงบประมาณ

- รายจ่ายประจำ จำนวน 2,027,176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.7 ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 41,965.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
- รายจ่ายลงทุน จำนวน 450,158.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
- รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 55,700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น

กรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

มีการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2558 ไว้จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ที่ 1, 4, 6, 7 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ ในส่วนของ ศธ. ระบุไว้ในส่วนของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การเสริมสร้างความพร้อมของภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต ที่ผ่านมาแม้ว่าคนไทยจะได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังคงมีปัญหา ด้านคุณภาพการศึกษา ระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพด้านแรงงานอยู่ในระดับต่ำ ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง คสช.ได้ตระหนักถึงปัญหาเชิงสังคม ดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ให้ความสำคัญกับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้จำนวน 955,921 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.1 ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น เพื่อการพัฒนาด้านสังคมที่สำคัญ ดังนี้

ด้านการศึกษา สนับสนุนให้คนไทย ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย รวมถึงกลุ่มผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ทั้งด้านคุณภาพครู หลักสูตร ห้องเรียน และเทคโนโลยีด้านการศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านระบบโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อกระจายโอกาสให้แก่นักเรียน ในพื้นที่ห่างไกล การให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนให้สถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

ด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกระบบ ทั้งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กำกับดูแลและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการให้ได้ระดับสากล รวมทั้งให้การคุ้มครอง พัฒนาและส่งเสริม การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร

ด้านคุณธรรมจริยธรรม สนับสนุนให้น้อมนำหลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสังคมไทย ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม สนับสนุนให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่า มีความภาคภูมิใจและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีไทย และวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย

ด้านแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครอง มีสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายอย่างทั่วถึง พัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานแรงงาน คุณวุฒิวิชาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงบูรณาการภารกิจตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงนำแรงงานนอกระบบเข้าสู่แรงงานในระบบ

ด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการสงเคราะห์ในรูปแบบของเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3,100 ทุน รวมทั้งส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เข้าแข่งขันทางวิชาการ นอกจากนี้ ในการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ ได้กำหนดเป้าหมายให้สามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อีกไม่น้อยกว่า 4,400 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความมั่นคง ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีภูมิภาคและอนุภูมิภาค การสร้างบทบาทของไทยในฐานะผู้ให้ โดยให้ความช่วยเหลือทั้งทางวิชาการ และทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศมุสลิมและประเทศที่มีบทบาทสำคัญทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อประชาคมโลก ให้มีทัศนคติในทางบวกและมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ตลอดจนคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของคนไทย และแรงงานไทยในต่างประเทศ

นอกจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ยังได้กำหนดงบประมาณไว้ในรายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 517,020.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.1 ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ส่วนหนึ่งถูกสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในสภาวะฉุกเฉินให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น สามารถนำไปใช้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย อีกส่วนหนึ่งจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรภาครัฐตามสิทธิทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นรายจ่ายในการชำระหนี้ และรายจ่ายชดใช้เงินคงคลังที่ได้จ่ายไปแล้วตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ขอบคุณที่มาจาก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> งบประมาณปี 2558งบประมาณปี2558 << คลิกอ่านเพิ่มเติม

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
เปิดอ่าน 8,760 ครั้ง
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)
เปิดอ่าน 11,521 ครั้ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
เปิดอ่าน 16,014 ครั้ง
ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 9,921 ครั้ง
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
เปิดอ่าน 10,915 ครั้ง
ก.ค.ศ.ออกแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) ในสถานการณ์โควิด-19

ก.ค.ศ.ออกแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) ในสถานการณ์โควิด-19
เปิดอ่าน 11,097 ครั้ง
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จุดเน้น สพฐ.2565)

จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จุดเน้น สพฐ.2565)
เปิดอ่าน 21,453 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 10,606 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565
เปิดอ่าน 3,889 ครั้ง
ว 4 / 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว 4 / 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 16,704 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding Core Trainer: CCT) รุ่นที่ 2

สพฐ.ประกาศรายชื่อวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding Core Trainer: CCT) รุ่นที่ 2
เปิดอ่าน 8,282 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 11,708 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
เปิดอ่าน 12,201 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
เปิดอ่าน 16,281 ครั้ง
ประกาศ ศธ. หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดฯ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉ.37)

ประกาศ ศธ. หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดฯ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉ.37)
เปิดอ่าน 10,606 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 5/2555 (12/07/2555)
จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 5/2555 (12/07/2555)
เปิดอ่าน 23,683 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
มติ ครม.27 มี.ค.2558 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
มติ ครม.27 มี.ค.2558 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เปิดอ่าน 15,885 ☕ คลิกอ่านเลย

นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ที่ กระทรวงศึกษาธิการ
นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ที่ กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 5,228 ☕ คลิกอ่านเลย

เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย "ด้านการศึกษา"
เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย "ด้านการศึกษา"
เปิดอ่าน 7,586 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 6/2555
ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 6/2555
เปิดอ่าน 15,400 ☕ คลิกอ่านเลย

นโยบายด้านการศึกษา ของรัฐบาล
นโยบายด้านการศึกษา ของรัฐบาล
เปิดอ่าน 26,117 ☕ คลิกอ่านเลย

บรรยากาศวันครู ครั้งที่ 57 ส่วนกลาง
บรรยากาศวันครู ครั้งที่ 57 ส่วนกลาง
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ
เปิดอ่าน 12,890 ครั้ง

ตัวอย่างบริษัท ที่ไม่ควรทำงานด้วย
ตัวอย่างบริษัท ที่ไม่ควรทำงานด้วย
เปิดอ่าน 14,637 ครั้ง

การจับจอภาพโดยใช้ความสามารถ Clipboard
การจับจอภาพโดยใช้ความสามารถ Clipboard
เปิดอ่าน 14,948 ครั้ง

สมจิตร จงจอหอ
สมจิตร จงจอหอ
เปิดอ่าน 18,361 ครั้ง

9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
เปิดอ่าน 58,699 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ