ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564


ข่าวการศึกษา 25 มิ.ย. 2564 เวลา 11:30 น. เปิดอ่าน : 25,418 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564

Advertisement

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2564 ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ คือ

เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สืบเนื่องจากที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) โดยมีผลใช้บังคับทันที ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ที่กำหนดไว้เดิม ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ปัจจุบัน ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางการบริหารที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่และคงความเป็นอัตลักษณ์ของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ไว้ จึงได้ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าวโดยสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้

การคัดเลือก กำหนดเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มทั่วไป

คุณสมบัติ

1. ปัจจุบันต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่สมัคร เข้ารับการคัดเลือก

2. มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
หลักสูตรการคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่

- ภาค ก ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ (คะแนน 200 คะแนน)

- ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (วิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์) (คะแนน 100 คะแนน)

เกณฑ์การตัดสิน

- ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ข ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

- ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องมีคะแนนรวม ภาค ก และภาค ข ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

2. กลุ่มประสบการณ์

คุณสมบัติ กำหนดเช่นเดียวกับข้อ 1 และข้อ 2 ของกลุ่มทั่วไป

นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

หลักสูตรการคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่

- ภาค ก กำหนดเช่นเดียวกับกลุ่มทั่วไป

- ภาค ข ประเมินความสามารถทางการบริหารและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ประวัติและประสบการณ์ฯ ผลงาน วิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์) (คะแนน 100 คะแนน)

เกณฑ์การตัดสิน

กำหนดให้การประเมิน ภาค ก ให้ค่าน้ำหนักเป็นร้อยละ 40 ของคะแนนเต็ม (200 คะแนน) และการประเมินภาค ข ให้ค่าน้ำหนักเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม (100 คะแนน) โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนน ภาค ก และ คะแนนภาค ข รวมกัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การบรรจุและแต่งตั้ง

1. ให้บรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร

2. เมื่อบรรจุครบตามจำนวนตำแหน่งว่างแล้ว หากมีตำแหน่งว่างภายหลังให้บรรจุและแต่งตั้ง โดยเริ่มจากบัญชีกลุ่มประสบการณ์ก่อนแล้วสลับกลุ่มต่อเนื่องกันไป การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำหนด โดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. สป. ซึ่งผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี และมีเงื่อนไขว่า ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง และมีผลการประเมินสัมฤทธิผล ทั้ง 2 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ ต้องอยู่ปฏิบัติงานในหน้าที่ ในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีผลการประเมินสัมฤทธิผลผ่านเกณฑ์ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จึงจะเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอนออกนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้ง 2 กลุ่ม ให้เลือกสมัครได้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นหากปรากฏว่าผู้สมัคร สมัครทั้ง 2 กลุ่ม จะตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกทั้งหมด โดยผู้สมัครฯ ที่ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี) ให้นับระยะเวลาทวีคูณในการคำนวณระยะเวลาการดำรงตำแหน่งได้ และสำหรับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ขึ้นบัญชีเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

 


ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564ผลการประชุม ก.ค.ศ.ผลประชุม ก.ค.ศ.ประชุม ก.ค.ศ.ผลการประชุม กคศผลประชุม กคศ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

เปิดอ่าน 29,640 ☕ 12 มิ.ย. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567
เปิดอ่าน 4,791 ☕ 14 มิ.ย. 2567

เสมา 1 ย้ำชัดไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่จะใช้การควบรวม ใช้ทรัพยากรร่วมกันและใช้ DLTVให้มากขึ้น
เสมา 1 ย้ำชัดไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่จะใช้การควบรวม ใช้ทรัพยากรร่วมกันและใช้ DLTVให้มากขึ้น
เปิดอ่าน 1,843 ☕ 14 มิ.ย. 2567

ศธ.ย้ำ การแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด กรณีไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้
ศธ.ย้ำ การแต่งเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด กรณีไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้
เปิดอ่าน 338 ☕ 13 มิ.ย. 2567

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
เปิดอ่าน 29,640 ☕ 12 มิ.ย. 2567

สพฐ.ชื่นชม 40 สหกรณ์ฯ ลดดอกเบี้ยครูปลดหนี้เร็วขึ้น
สพฐ.ชื่นชม 40 สหกรณ์ฯ ลดดอกเบี้ยครูปลดหนี้เร็วขึ้น
เปิดอ่าน 14,935 ☕ 11 มิ.ย. 2567

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน เปิดให้ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567
สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โมดูล 2 ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน เปิดให้ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2567
เปิดอ่าน 1,267 ☕ 11 มิ.ย. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน
เปิดอ่าน 13,802 ครั้ง

ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ
ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 82,672 ครั้ง

ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย
ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย
เปิดอ่าน 21,200 ครั้ง

ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
เปิดอ่าน 14,195 ครั้ง

อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี
อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี
เปิดอ่าน 14,520 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ