ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ..... มาร่วมสนับสนุน ฟื้นคืนคุรุสภา สภาวิชาชีพครู กันครับ
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ..... มาร่วมสนับสนุน ฟื้นคืนคุรุสภา สภาวิชาชีพครู กันครับ
ข่าวการศึกษา โพสต์เมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2564 เปิดอ่าน : 11,069 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ..... มาร่วมสนับสนุน ฟื้นคืนคุรุสภา สภาวิชาชีพครู กันครับ
Advertisement

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย รองศาสตราจารย์ สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ  
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ครูหรือวิชาชีพทางการศึกษาเป็นอาชีพที่กำหนดให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นวิชาชีพที่รับผิดชอบและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ คนในชาติหรือคุณภาพของคนในชาติเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับวิชาชีพครูหรือวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจึงมีบทบาทและความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาของชาติ ฉะนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพขณะเดียวกันจะต้องมีการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจึงควรกำหนดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นวิชาชีพทางการศึกษาทั้งหมด รวมทั้งกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือวิชาชีพทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักพัฒนาการศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับส่วนราชการ นอกจากนี้ ยังควรจัดให้มีการรวมตัวเป็นองค์กรวิชาชีพในรูปของสภาวิชาชีพ เรียกว่า “คุรุสภา” เป็นองค์กรหลักหรือองค์กรกลางที่จะทำหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริมด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพครูหรือวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ผู้มีความรู้ความสามารถ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้ครูหรือวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนให้สมกับเป็นวิชาชีพที่ดีมีคุณธรรม เป็นเสาหลักของการพัฒนาชาติ อีกทั้งกำหนดให้มีองค์กรที่ดำเนินการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูเพื่อความก้าวหน้ามั่นคงในวิชาชีพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและสนับสนุนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

สาระสำคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” “ครู” และ “ใบอนุญาต”และเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ผู้บริหารการศึกษาในระดับส่วนราชการ” “ศึกษานิเทศก์” และ “นักพัฒนาการศึกษา” ให้มีความสอดคล้องกับบริบทด้านการศึกษาในสภาวการณ์ปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4)

2. กำหนดให้คุรุสภามีหน้าที่และอำนาจดำเนินการส่งเสริมเจตคติ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษา และปกป้องสถานภาพของวิชาชีพครูในฐานวิชาชีพชั้นสูง ออกข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา ตลอดจนมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง หรือกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9)

3. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ ที่มา และคุณสมบัติของคณะกรรมการคุรุสภา เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12)

4. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรเป็นประธานกรรมการและกรรมการคุรุสภาไม่ต้องมาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 18 วรรคหนึ่ง)

5. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 20) อันเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การกำกับดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการส่งเสริม พัฒนา เสนอแนะในมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือดำเนินการในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา

6. ยกเลิกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และแก้ไขถ้อยคำในบทบัญญัติที่อ้างถึงคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้ง ตามมาตรา 20 (5) ปฏิบัติหน้าที่แทน (ยกเลิกส่วนที่ 3 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24และมาตรา 25 ของหมวด 1 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 - 32 ยกเลิกมาตรา 33 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 วรรคสอง มาตรา 51 วรรคสอง
มาตรา 52 – 54 และมาตรา 55 วรรคหนึ่ง)

7. แก้ไขเพิ่มเติมการประกอบวิชาชีพควบคุม โดยกำหนดรายละเอียดให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 วรรคหนึ่ง)

8. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม เพื่อให้มีมาตรฐานที่เข้มข้นยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44 (ก) (3))

9. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มึความชัดเจนยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 และมาตรา 67)

10. กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณและเพื่อให้มีองค์กรกลางในการควบคุมกำกับส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 32 - 39)

11. กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 40)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ

ประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” “ครู” และ “ใบอนุญาต” และเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ผู้บริหารการศึกษาในระดับส่วนราชการ” “ศึกษานิเทศก์” และ“นักพัฒนาการศึกษา” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4)

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้คุรุสภามีหน้าที่และอำนาจดำเนินการส่งเสริมเจตคติและภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษา และปกป้องสถานภาพของวิชาชีพครูในฐานวิชาชีพชั้นสูงออกข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา ตลอดจนมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง หรือกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9)

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ ที่มา และคุณสมบัติของคณะกรรมการคุรุสภา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12)

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรเป็นประธานกรรมการและกรรมการคุรุสภาไม่ต้องมาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 18 วรรคหนึ่ง)

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 20)

6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และแก้ไขถ้อยคำในบทบัญญัติที่อ้างถึงคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้ง ตามมาตรา 20 (5) ปฏิบัติหน้าที่แทน (ยกเลิกส่วนที่ 3 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 ของหมวด 1 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 - 32 ยกเลิกมาตรา 33 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 วรรคสอง มาตรา 51 วรรคสองมาตรา 52 – 54 และมาตรา 55 วรรคหนึ่ง)

7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมการประกอบวิชาชีพควบคุม (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43วรรคหนึ่ง)

8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44 (ก) (3))

9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติม องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 และมาตรา 67)

10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และเพื่อให้มีองค์กรกลางในการควบคุมกำกับส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 32 - 39)

11. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 40)

อ่านเพิ่มเติมและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

 ***เพิ่มเติม***

ครูบ้านนอก.คอม ได้รับการเปิดเผยจาก รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ว่า ตามที่ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ (อนุ กมธ.) ขึ้นพิจารณาศึกษากฎหมายการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ กมธ.ที่ปรึกษา เป็นประคณะอนุ กมธ. ได้พิจารณาเสร็จสิ้นโดยเสนอร่าง พรบ. ทั้งหมด 4 ฉบับ คือ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….. ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ….. ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ….. และ ร่าง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ …. พ.ศ……

และได้เสนอให้ คณะ กมธ.การศึกษา พิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข แล้วให้สมาชิกสภาผู้แทน (สส.) พรรคต่าง ๆ ทั้งพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านนำไปพิจารณาเสนอต่อรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้อาจปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางของแต่ละพรรคหรือกลุ่ม สส. ก่อนเสนอก็ได้
พรรคก้าวไกล ได้นำไปปรับปรุงแก้ไขและเสนอเข้าสภา เรียบร้อยทั้ง 4 ฉบับ

ขณะนี้ สภาได้นำส่งร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ส่งไปให้นายกรัฐมนตรีพิจารณารับรอง และได้พิจารณาความสอดคล้องกับร่างของรัฐบาลส่งกลับมายังรัฐสภาแล้ว ส่วนอีก 3 ฉบับดังกล่าวข้างต้น สภากำลังทะยอยส่งไปยังนายกรัฐมนตรี และรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ. ตามรัฐธรรมนูญ มาตร ๗๗ ทางเว็บไซต์ของรัฐสภา ขณะนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นแล้ว 1 ร่าง พรบ.


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ว 10/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ.

ว 10/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 8,348 ครั้ง
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 ภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
เปิดอ่าน 8,984 ครั้ง
ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ป.1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ป.1 ปีการศึกษา 2564
เปิดอ่าน 5,014 ครั้ง
ประกาศ ศธ. หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดฯ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉ.37)

ประกาศ ศธ. หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดฯ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉ.37)
เปิดอ่าน 3,032 ครั้ง
ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 7,596 ครั้ง
ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565)

ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565)
เปิดอ่าน 9,095 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 22,244 ครั้ง
ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564
เปิดอ่าน 11,745 ครั้ง
กรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์

กรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์
เปิดอ่าน 9,624 ครั้ง
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565
เปิดอ่าน 6,926 ครั้ง
ก.ค.ศ.ออกแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) ในสถานการณ์โควิด-19

ก.ค.ศ.ออกแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ภาค ค) ในสถานการณ์โควิด-19
เปิดอ่าน 10,325 ครั้ง
คุรุสภาจัดประกวด "บทเพลง" ส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ "ครูรักเด็ก…เด็กรักครู" ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท

คุรุสภาจัดประกวด "บทเพลง" ส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ "ครูรักเด็ก…เด็กรักครู" ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท
เปิดอ่าน 8,978 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
เปิดอ่าน 7,352 ครั้ง
ว 3/2565 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ว 3/2565 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เปิดอ่าน 14,001 ครั้ง
หน่วยงาน ตำแหน่งไหน "อยู่หรือยุบ" ตามร่าง พรบ.การศึกษา บ้าง

หน่วยงาน ตำแหน่งไหน "อยู่หรือยุบ" ตามร่าง พรบ.การศึกษา บ้าง
เปิดอ่าน 9,382 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ด่วนที่สุด! การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565
ด่วนที่สุด! การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565
เปิดอ่าน 2,778 ☕ 11 พ.ค. 2565

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
กรมอนามัย ย้ำ โรงเรียนใช้แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
กรมอนามัย ย้ำ โรงเรียนใช้แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
เปิดอ่าน 93 ☕ 16 พ.ค. 2565

ปลัดสธ.เผยไม่มีมาตรการบังคับตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน และไม่ได้ให้ตรวจทุก 3-5 วันหรือทุกสัปดาห์
ปลัดสธ.เผยไม่มีมาตรการบังคับตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน และไม่ได้ให้ตรวจทุก 3-5 วันหรือทุกสัปดาห์
เปิดอ่าน 171 ☕ 16 พ.ค. 2565

อนามัยโพล เผยผลสำรวจเหตุผู้ปกครองไม่พาเด็กไปฉีดวัคซีน พบยังกังวลอาการข้างเคียง
อนามัยโพล เผยผลสำรวจเหตุผู้ปกครองไม่พาเด็กไปฉีดวัคซีน พบยังกังวลอาการข้างเคียง
เปิดอ่าน 318 ☕ 16 พ.ค. 2565

คุมเข้มเปิดเทอม! รถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และผ่านการรับรองจากโรงเรียน
คุมเข้มเปิดเทอม! รถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และผ่านการรับรองจากโรงเรียน
เปิดอ่าน 392 ☕ 16 พ.ค. 2565

"องค์กรครู" บุกสภา ทวงคืนสภาวิชาชีพครู
"องค์กรครู" บุกสภา ทวงคืนสภาวิชาชีพครู
เปิดอ่าน 1,681 ☕ 13 พ.ค. 2565

สสวท. รับไม้ต่อจาก ศธ. ดันการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ “หลักสูตร-สื่อ-แนวทางวัดผล” สร้างคนคุณภาพ
สสวท. รับไม้ต่อจาก ศธ. ดันการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ “หลักสูตร-สื่อ-แนวทางวัดผล” สร้างคนคุณภาพ
เปิดอ่าน 1,064 ☕ 13 พ.ค. 2565

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’
เปิดอ่าน 13,716 ครั้ง

ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
เปิดอ่าน 8,952 ครั้ง

สมุนไพรที่ช่วยบรรเทา ไข้หวัดใหญ่‏
สมุนไพรที่ช่วยบรรเทา ไข้หวัดใหญ่‏
เปิดอ่าน 9,074 ครั้ง

รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย
เปิดอ่าน 12,736 ครั้ง

การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ
เปิดอ่าน 15,184 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ