ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ..... มาร่วมสนับสนุน ฟื้นคืนคุรุสภา สภาวิชาชีพครู กันครับ
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ..... มาร่วมสนับสนุน ฟื้นคืนคุรุสภา สภาวิชาชีพครู กันครับ
ข่าวการศึกษา โพสต์เมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2564 เปิดอ่าน : 11,593 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ..... มาร่วมสนับสนุน ฟื้นคืนคุรุสภา สภาวิชาชีพครู กันครับ
Advertisement

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย รองศาสตราจารย์ สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ  
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ครูหรือวิชาชีพทางการศึกษาเป็นอาชีพที่กำหนดให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นวิชาชีพที่รับผิดชอบและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ คนในชาติหรือคุณภาพของคนในชาติเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับวิชาชีพครูหรือวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจึงมีบทบาทและความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาของชาติ ฉะนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพขณะเดียวกันจะต้องมีการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจึงควรกำหนดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นวิชาชีพทางการศึกษาทั้งหมด รวมทั้งกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือวิชาชีพทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักพัฒนาการศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับส่วนราชการ นอกจากนี้ ยังควรจัดให้มีการรวมตัวเป็นองค์กรวิชาชีพในรูปของสภาวิชาชีพ เรียกว่า “คุรุสภา” เป็นองค์กรหลักหรือองค์กรกลางที่จะทำหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริมด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพครูหรือวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ผู้มีความรู้ความสามารถ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้ครูหรือวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนให้สมกับเป็นวิชาชีพที่ดีมีคุณธรรม เป็นเสาหลักของการพัฒนาชาติ อีกทั้งกำหนดให้มีองค์กรที่ดำเนินการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูเพื่อความก้าวหน้ามั่นคงในวิชาชีพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพและสนับสนุนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

สาระสำคัญ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” “ครู” และ “ใบอนุญาต”และเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ผู้บริหารการศึกษาในระดับส่วนราชการ” “ศึกษานิเทศก์” และ “นักพัฒนาการศึกษา” ให้มีความสอดคล้องกับบริบทด้านการศึกษาในสภาวการณ์ปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4)

2. กำหนดให้คุรุสภามีหน้าที่และอำนาจดำเนินการส่งเสริมเจตคติ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษา และปกป้องสถานภาพของวิชาชีพครูในฐานวิชาชีพชั้นสูง ออกข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา ตลอดจนมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง หรือกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9)

3. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ ที่มา และคุณสมบัติของคณะกรรมการคุรุสภา เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12)

4. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรเป็นประธานกรรมการและกรรมการคุรุสภาไม่ต้องมาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 18 วรรคหนึ่ง)

5. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 20) อันเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การกำกับดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพการส่งเสริม พัฒนา เสนอแนะในมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือดำเนินการในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา

6. ยกเลิกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และแก้ไขถ้อยคำในบทบัญญัติที่อ้างถึงคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้ง ตามมาตรา 20 (5) ปฏิบัติหน้าที่แทน (ยกเลิกส่วนที่ 3 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24และมาตรา 25 ของหมวด 1 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 - 32 ยกเลิกมาตรา 33 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 วรรคสอง มาตรา 51 วรรคสอง
มาตรา 52 – 54 และมาตรา 55 วรรคหนึ่ง)

7. แก้ไขเพิ่มเติมการประกอบวิชาชีพควบคุม โดยกำหนดรายละเอียดให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 วรรคหนึ่ง)

8. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม เพื่อให้มีมาตรฐานที่เข้มข้นยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44 (ก) (3))

9. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มึความชัดเจนยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 และมาตรา 67)

10. กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณและเพื่อให้มีองค์กรกลางในการควบคุมกำกับส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 32 - 39)

11. กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 40)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ

ประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” “ครู” และ “ใบอนุญาต” และเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ผู้บริหารการศึกษาในระดับส่วนราชการ” “ศึกษานิเทศก์” และ“นักพัฒนาการศึกษา” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4)

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้คุรุสภามีหน้าที่และอำนาจดำเนินการส่งเสริมเจตคติและภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษา และปกป้องสถานภาพของวิชาชีพครูในฐานวิชาชีพชั้นสูงออกข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา ตลอดจนมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง หรือกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9)

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ ที่มา และคุณสมบัติของคณะกรรมการคุรุสภา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12)

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรเป็นประธานกรรมการและกรรมการคุรุสภาไม่ต้องมาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 18 วรรคหนึ่ง)

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 20)

6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และแก้ไขถ้อยคำในบทบัญญัติที่อ้างถึงคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้ง ตามมาตรา 20 (5) ปฏิบัติหน้าที่แทน (ยกเลิกส่วนที่ 3 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 ของหมวด 1 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 - 32 ยกเลิกมาตรา 33 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 วรรคสอง มาตรา 51 วรรคสองมาตรา 52 – 54 และมาตรา 55 วรรคหนึ่ง)

7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมการประกอบวิชาชีพควบคุม (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43วรรคหนึ่ง)

8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44 (ก) (3))

9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติม องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 และมาตรา 67)

10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และเพื่อให้มีองค์กรกลางในการควบคุมกำกับส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 32 - 39)

11. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 40)

อ่านเพิ่มเติมและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

 ***เพิ่มเติม***

ครูบ้านนอก.คอม ได้รับการเปิดเผยจาก รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ว่า ตามที่ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ (อนุ กมธ.) ขึ้นพิจารณาศึกษากฎหมายการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท ทองบุ กมธ.ที่ปรึกษา เป็นประคณะอนุ กมธ. ได้พิจารณาเสร็จสิ้นโดยเสนอร่าง พรบ. ทั้งหมด 4 ฉบับ คือ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….. ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ….. ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ….. และ ร่าง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ …. พ.ศ……

และได้เสนอให้ คณะ กมธ.การศึกษา พิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข แล้วให้สมาชิกสภาผู้แทน (สส.) พรรคต่าง ๆ ทั้งพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านนำไปพิจารณาเสนอต่อรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้อาจปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางของแต่ละพรรคหรือกลุ่ม สส. ก่อนเสนอก็ได้
พรรคก้าวไกล ได้นำไปปรับปรุงแก้ไขและเสนอเข้าสภา เรียบร้อยทั้ง 4 ฉบับ

ขณะนี้ สภาได้นำส่งร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ส่งไปให้นายกรัฐมนตรีพิจารณารับรอง และได้พิจารณาความสอดคล้องกับร่างของรัฐบาลส่งกลับมายังรัฐสภาแล้ว ส่วนอีก 3 ฉบับดังกล่าวข้างต้น สภากำลังทะยอยส่งไปยังนายกรัฐมนตรี และรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ. ตามรัฐธรรมนูญ มาตร ๗๗ ทางเว็บไซต์ของรัฐสภา ขณะนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นแล้ว 1 ร่าง พรบ.


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต"
เปิดอ่าน 4,146 ครั้ง
ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด
เปิดอ่าน 926 ครั้ง
ล28/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ล28/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 5,887 ครั้ง
ว1/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ว1/2566 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
เปิดอ่าน 1,857 ครั้ง
ล26/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ล26/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 3,893 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ พ.ศ. 2565
เปิดอ่าน 1,557 ครั้ง
ด่วนที่สุด! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (ลงวันที่ 9 มกราคม 2566)

ด่วนที่สุด! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 (ลงวันที่ 9 มกราคม 2566)
เปิดอ่าน 6,615 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 จำนวน 50 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 จำนวน 50 ราย
เปิดอ่าน 3,687 ครั้ง
ว6/2566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ว6/2566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 1,903 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 3,285 ครั้ง
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เปิดอ่าน 1,679 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ล28/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ล28/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 5,887 ☕ 8 ม.ค. 2566

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ว6/2566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ว6/2566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 1,903 ☕ 26 ม.ค. 2566

"ตรีนุช" แจงปลดล็อกทรงผมนักเรียน ชี้ ไม่ได้โยนปัญหาให้สถานศึกษา ด้าน "สุรวาท" เผย กมธ.เชิญศธ.มาชี้แจง 1 ก.พ.นี้
"ตรีนุช" แจงปลดล็อกทรงผมนักเรียน ชี้ ไม่ได้โยนปัญหาให้สถานศึกษา ด้าน "สุรวาท" เผย กมธ.เชิญศธ.มาชี้แจง 1 ก.พ.นี้
เปิดอ่าน 953 ☕ 26 ม.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 3,285 ☕ 24 ม.ค. 2566

"ตรีนุช" ยกเลิกระเบียบศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน
"ตรีนุช" ยกเลิกระเบียบศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน
เปิดอ่าน 2,209 ☕ 24 ม.ค. 2566

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 2,781 ☕ 24 ม.ค. 2566

"รัชชัยย์" ร่อนจดหมายถึงนายกฯ เรื่อง ปัญหาของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....
"รัชชัยย์" ร่อนจดหมายถึงนายกฯ เรื่อง ปัญหาของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....
เปิดอ่าน 1,849 ☕ 21 ม.ค. 2566

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ปวดหลังรักษาอย่างไรดี
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี
เปิดอ่าน 14,756 ครั้ง

คลิป โอบามา เต้นกังนัมสไตล์
คลิป โอบามา เต้นกังนัมสไตล์
เปิดอ่าน 14,963 ครั้ง

MV เพลง จำขึ้นใจ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
MV เพลง จำขึ้นใจ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
เปิดอ่าน 15,198 ครั้ง

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ
เปิดอ่าน 11,281 ครั้ง

ฮอร์โมนเพศชายDHT-ต้นตอศีรษะล้าน
ฮอร์โมนเพศชายDHT-ต้นตอศีรษะล้าน
เปิดอ่าน 15,979 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ