ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แนะปรับเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน-ภายนอก ให้สอดคล้องกัน ยกเลิกนโยบายทับซ้อน ลดภาระผู้ปฏิบัติงาน


ข่าวการศึกษา 13 ส.ค. 2566 เวลา 06:56 น. เปิดอ่าน : 2,619 ครั้ง
แนะปรับเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน-ภายนอก ให้สอดคล้องกัน ยกเลิกนโยบายทับซ้อน ลดภาระผู้ปฏิบัติงาน

Advertisement

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดเวทีสัมมนาวิชาการ “การติดตามและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” นำเสนอรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนา ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ “การติดตามและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยมี นางอำภา พรหมวาทย์ ผอ.สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพจากสถานศึกษาภาครัฐ-ภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

ดร.สวัสดิ์ กล่าวว่า สกศ.ดำเนินการวิจัยติดตามและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สะท้อนสภาพความจริงและครอบคลุมในทุกมิติการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นฐานการคิดวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาที่เหมาะสมให้สามารถขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด โดย สกศ. ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก คือ สถานศึกษามีการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 92.62 แต่ยังมีตัวชี้วัดที่ต้องส่งเสริมคือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในงานประกันคุณภาพฯ ของสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ร่วมวิจัยยังได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน-ภายนอกให้สอดคล้องกันมากที่สุด เพิ่มการมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา และควรเว้นระยะเวลาการติดตามให้ตรงกับช่วงการนำผลประเมินไปใช้ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง รวมถึงจัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้สะท้อนสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง 

ดร.สวัสดิ์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ สกศ. ได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายโดยควรมีการปรับลดหรือยกเลิกนโยบายที่ทับซ้อน เพื่อลดภาระงานของผู้ปฏิบัติทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา รวมถึงสื่อสารเป้าหมายของประกันคุณภาพให้พัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ อีกทั้งควรจัดสรรงบประมาณส่งเสริมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อลดการนำงบประมาณไปใช้กับนโยบายเร่งด่วน

นางอำภา พรหมวาทย์ ผอ.สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สกศ. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา กล่าวว่า สกศ. โดยสำนักประเมินผลการจัดการศึกษาได้ดำเนินโครงการวิจัยติดตามและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามสภาพการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการประเมินแบบผสานวิธีทั้งการประเมินเชิงปริมาณและการประเมินเชิงคุณภาพ ที่อาศัยแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำมาจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนา ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจึงได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตามและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอรายงานฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม

ขณะที่ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันภายในกับการประกันภายนอกมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งตามบทบาทแล้วประกันภายในต้องดูแลทั้งระบบ เรื่องปัจจัย กระบวนการ และเรื่องผลผลิตตัวผู้เรียนที่เกิดขึ้น แต่การประกันภายนอก โดยสมศ.จะเน้นตรงผลที่เกิดขึ้น แล้วก็ไม่ได้ทำซ้ำซ้อน สร้างภาระให้สถานศึกษา สมศ.จะใช้วิธีการสุ่มประเมินเฉพาะตัวสำคัญๆ (Spot Check) ผลที่เกิดขึ้น ส่วนตัวปัจจัยกับกระบวนการนั้นให้เป็นเรื่องของต้นสังกัด สถานศึกษาไปดำเนินการ เพราะเป็นเรื่องของภายใน ซึ่งท้ายสุดเมื่อมารวมกันแล้วไม่ว่าจะเป็นสังกัดไหนก็ตาม ระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา เมื่อบูรณาการทั้งหมดแล้ว จะสามารถตอบสนองต่อการศึกษาของชาติได้
 

 

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันที่ 11 สิงหาคม 2566

 


แนะปรับเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน-ภายนอก ให้สอดคล้องกัน ยกเลิกนโยบายทับซ้อน ลดภาระผู้ปฏิบัติงานแนะปรับเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน-ภายนอกให้สอดคล้องกันยกเลิกนโยบายทับซ้อนลดภาระผู้ปฏิบัติงาน

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ว 4/2567 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

เปิดอ่าน 8,684 ☕ 19 ก.พ. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ด่วนที่สุด สพฐ.ออกปฏิทินประเมิน ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ด่วนที่สุด สพฐ.ออกปฏิทินประเมิน ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เปิดอ่าน 3,006 ☕ 29 ก.พ. 2567

"สุทิน" ยันไม่คิดมากกระแสปรับครม.หากถูกโยกไปคุม ศธ. ด้าน "เพิ่มพูน" ปัดไม่รู้เรื่องข่าวปรับครม.
"สุทิน" ยันไม่คิดมากกระแสปรับครม.หากถูกโยกไปคุม ศธ. ด้าน "เพิ่มพูน" ปัดไม่รู้เรื่องข่าวปรับครม.
เปิดอ่าน 1,141 ☕ 29 ก.พ. 2567

ศธ.ดีเดย์จ้างนักการภารโรงให้โรงเรียน 1 พ.ค.นี้
ศธ.ดีเดย์จ้างนักการภารโรงให้โรงเรียน 1 พ.ค.นี้
เปิดอ่าน 2,491 ☕ 29 ก.พ. 2567

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดอ่าน 8,367 ☕ 29 ก.พ. 2567

ด่วนที่สุด มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วนที่สุด มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
เปิดอ่าน 7,476 ☕ 29 ก.พ. 2567

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2567 สำหรับสถานศึกษา
คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2567 สำหรับสถานศึกษา
เปิดอ่าน 600 ☕ 29 ก.พ. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"
ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"
เปิดอ่าน 11,775 ครั้ง

10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"
เปิดอ่าน 31,390 ครั้ง

เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ
เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ
เปิดอ่าน 22,574 ครั้ง

เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี
เปิดอ่าน 12,530 ครั้ง

ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ
ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ
เปิดอ่าน 8,999 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ