ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร

ชื่อผลงานวิชาการ การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน

เทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร

ผู้รายงาน นางสาวสุรภา นิลยกานนท์ ปี พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร โดยใช้การประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินซิปป์โมเดล (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมและชิงค์ฟิลด์ (Stufflebeam & Shinkfield) (2007, p. 329 ) และประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียนและกรรมการผู้ปกครองนักเรียนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครู นักเรียน และกรรมการผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) ปีการศึกษา 2557 จำนวน 489 คน จำแนกเป็นครู จำนวน 48 คน นักเรียน จำนวน 297 คน และกรรมการผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 144 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ สำหรับครู นักเรียน และกรรมการผู้ปกครองนักเรียน ตามลำดับ

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ( % ) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (context) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.57, S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมของบรรยากาศและความร่วมมือและความเหมาะสมของการเตรียมการ ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 4. ด้านผลผลิตของโครงการมีการปฏิบัติเชิงพฤติกรรมของนักเรียนตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ คุณธรรมข้อสามัคคี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น ตามลำดับ

2. ด้านปัจจัย (input) ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.61, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ รายการที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับแรก ได้แก่ ความเหมาะสมและความเพียงพอของบุคลากร ความเหมาะสมและความเพียงพอของเครื่องมือ และความเหมาะสมและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมและความเพียงพอของงบประมาณ

3. ด้านกระบวนการ (process) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.60, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนมากมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับแรกได้แก่ ความเหมาะสมของการวางแผนการปฏิบัติตามแผน ความเหมาะสมของการสรุปรายงานผลและความเหมาะสมของการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ความเหมาะสมของการกำกับติดตาม

4. ด้านผลผลิต (product) ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.64, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ รายการที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้และนักเรียนแสดงบทบาทภาวะผู้นำได้ตามครูต้องการ ให้โรงเรียนจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพรในปีต่อไปและหลังจากเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากขึ้นและนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนได้รับประโยชน์และเห็นความสำคัญของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร

5. ความพึงพอใจของครูในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.61, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนมากมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับแรกได้แก่ ครูต้องการให้โรงเรียนดำเนินโครงการนี้ต่อไป ครูพึงพอใจกับสื่อวัดสุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร และพึงพอใจกับพฤติกรรมที่ดีขึ้นของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และครูพึงพอใจกับระยะเวลาในการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพรตามลำดับ ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ครูพึงพอใจกับการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร ที่ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์และการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม สานึกในความเป็นไทยมากขึ้น ครูพึงพอใจกับอาหาร น้ำ ที่จัดไว้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และครูพึงพอใจกับการดูแลเอาใจใส่ในช่วงกิจกรรมต่างๆ

6. ความพึงพอใจของนักเรียนในการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.54, S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนมากมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีความพึงพอใจผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ ภายหลังจากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพรแล้วนักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้เป็นคนดี สุภาพ อ่อนน้อมได้ และนักเรียนต้องการให้โรงเรียนดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพรต่อไป นักเรียนมีความพึงพอใจเครื่องมือมีความปลอดภัยเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อจานวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการ ตามลาดับ ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด นักเรียนมีความพึงพอใจระยะเวลาและรูปแบบการจัดโครงการ

7. ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนมากมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รายการที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ปกครองพึงพอใจสถานที่จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร และผู้ปกครองพึงพอใจกับผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร ในภาพรวม ผู้ปกครองพึงพอใจกับอาหาร น้ำ ที่จัดไว้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และผู้ปกครองพึงพอใจกับการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพรให้ได้รับประสบการณ์และการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม สานึกในความเป็นไทยมากขึ้นตามลำดับ ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้ปกครองพึงพอใจครูดูแลเอาใจใส่ในช่วงกิจกรรมต่างๆ

โพสต์โดย นางสาวสุรภา นิลยกานนท์ : [6 ก.พ. 2559 เวลา 22:36 น.]
อ่าน [2885] ไอพี : 1.46.206.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,970 ครั้ง
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร

เปิดอ่าน 29,680 ครั้ง
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 15,043 ครั้ง
13 เรื่องจริงของสุนัขที่คุณอาจยังไม่เคยรู้
13 เรื่องจริงของสุนัขที่คุณอาจยังไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 12,696 ครั้ง
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน

เปิดอ่าน 35,008 ครั้ง
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี

เปิดอ่าน 20,184 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

เปิดอ่าน 8,866 ครั้ง
ชะตากรรมผู้ให้กำเนิด"บล็อก"
ชะตากรรมผู้ให้กำเนิด"บล็อก"

เปิดอ่าน 8,221 ครั้ง
แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

เปิดอ่าน 19,445 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว7-ว8)

เปิดอ่าน 9,454 ครั้ง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง

เปิดอ่าน 146,684 ครั้ง
ความหมายของครู
ความหมายของครู

เปิดอ่าน 14,282 ครั้ง
เด็กกับ"ดนตรี"และ"ศิลปะ"
เด็กกับ"ดนตรี"และ"ศิลปะ"

เปิดอ่าน 15,645 ครั้ง
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal

เปิดอ่าน 13,160 ครั้ง
การบวกเมตริก
การบวกเมตริก

เปิดอ่าน 13,233 ครั้ง
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

เปิดอ่าน 11,119 ครั้ง
ครูอินเดีย ลุยน้ำไปสอนหนังสือเด็กนานกว่า 20 ปี
ครูอินเดีย ลุยน้ำไปสอนหนังสือเด็กนานกว่า 20 ปี
เปิดอ่าน 21,920 ครั้ง
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?
เปิดอ่าน 40,222 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?
เปิดอ่าน 28,055 ครั้ง
ที่ไปและที่มาของการชู 2 นิ้ว (สู้ตายค่ะ)
ที่ไปและที่มาของการชู 2 นิ้ว (สู้ตายค่ะ)
เปิดอ่าน 18,154 ครั้ง
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ