ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช้สื่อประสม ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้สื่อประสม ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาล 2

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้วิจัย นางสาวเนาวรัตน์ กาญจนถึง

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อสำหรับส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อประสม ชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75 / 75 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพสื่อประสม ชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ ก่อน และหลัง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กชาย–หญิง อายุระหว่าง 4 – 5 ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครสรีธรรมราช จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 184 คน ได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิค การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive

sampling ) มา จำนวน 1 ห้องเรียน ศึกษานักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้อง มีนักเรียนที่ทำการศึกษา จำนวน 21 คน ๆ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย

1. หนังสือเสริมประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชุดนิทาน จำนวน 24 เล่ม

2. หนังสือเสริมประสบการณ์ คำคล้องจอง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ ประกอบท่าทาง จำนวน 1 เล่ม

3. หนังสือเสริมประสบการณ์ เพลงเด็ก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการประกอบท่าทาง จำนวน 1 เล่ม

4. แผนการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ โดยใช้นิทาน เป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 เล่ม

5. แบบสังเกต / วัดพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ สำหรับประเมินเด็กปฐมวัยฉบับครูและผู้ปกครอง

6. ข้อทดสอบระดับการรับรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ ของเด็กปฐมวัย

7. แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 4 ชุด คือ

7.1 แบบประเมินคุณภาพสื่อผสมทั้งชุด

7.2 แบบประเมินคุณภาพหนังสือนิทาน

7.3 แบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบระดับการรับรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

8 ประการ ของเด็กปฐมวัย (4 -5 ปี)

7.4 แบบประเมินคุณภาพแบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการของ

ครูและผู้ปกครอง

ผลการวิจัยพบว่า

จากการดำเนินการสร้างสื่อประสม ชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ แล้วนำมาทดลองใช้ประเมินผลประสิทธิภาพของสื่อประสม ดังนี้

1. มีสื่อประสมสำหรับใช้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ ของเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ

2. ประสิทธิภาพของสื่อประสม ชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ ประกอบด้วย หนังสือเสริมประสบการณ์ ประการ ชุดนิทาน รวม 24 เล่ม หนังสือเสริมประสบการณ์คำคล้องจองส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม 8 ประการ ประกอบท่าทาง หนังสือเสริมประสบการณ์ เพลงส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม 8 ประการ ประกอบท่าทาง แผนการจัดประสบการณ์ การส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม โดยใช้นิทานเป็นฐานข้อมูล ประเมินโดยผลคะแนนของกิจกรรม และการประเมินระดับการรับรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากข้อทดสอบ พบว่า ด้านความขยันและพึ่งตนเอง ด้านการประหยัดและออม ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี ด้านความมีน้ำใจ มีค่าเท่ากับ 77.00/83.81 , 76.83/80.95 , 77.14/83.81 , 76.83/81.90 76.19/82.86 , 76.35/83.81 , 75.71/84.76 , 76.19/84.76 ตามลำดับ แสดงว่า สื่อประสมมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะนำไปใช้

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ง่าย ดังปรากฏในผลของการประเมินในแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ก่อนและหลังการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ ของครู ซึ่งมีผลต่างของการประเมินรายด้าน คือ ด้านความขยันและพึ่งตนเอง มีค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 24.45 ด้านการประหยัดและออม มีค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 25.00 ด้านความซื่อสัตย์ มีค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 22.22 ด้านความมีวินัย มีค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 31.75 ด้านความสุภาพ มีค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 27.46 ด้านความสะอาด มีค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 14.92 ด้านความสามัคคี มีค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 6.56 ด้านความมีน้ำใจ มีค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 19.02 และผลการสังเกตพฤติกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ชุดผู้ปกครอง ค่าเฉลี่ยคุณธรรมในแต่ละด้าน ทั้งด้านความขยันและการพึ่งตนเอง ด้านการประหยัดและออม ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี และ ด้านความมีน้ำใจ อยู่ในระดับมากขึ้นทุกทุกพฤติกรรม จะเห็นได้ว่า การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย สามารถทำได้ง่ายกว่าเด็กวัยอื่น เพราะเด็กจะเลียนพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดี สอดคล้องกับ (ราศี ทองสวัสดิ์ 2540 : 19) ซึ่งสรุปได้ว่าคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ง่าย เพียงแต่การกำหนดและจัดกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การกระทำซ้ำ ๆ จะแทรกซึมเป็นนิสัยที่ดีในตัวเด็ก การสอนโดยตรง การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และการจัดกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้และหล่อหลอมการมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสิ่งที่ครูหรือแม้แต่ผู้ปกครองควรใส่ใจและคำนึงถึงเสมอในการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยและสอดคล้องกับ โคลเบิร์ก (1976 : 12) ได้ชี้ให้เห็นว่า เด็กที่อยู่ในระดับ 1 ซึ่งมีอายุ 2 – 10 ปี จะยังไม่มีเหตุผลในการทำสิ่งต่าง ๆ โดยเด็กที่ยังไม่สามารถคิดหาเหตุผลที่แท้จริงมาอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ เด็กยังยึดติดตนเอง เป็นศูนย์กลางอยู่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้ง พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู จึงควรจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กรู้จักคิด และมองเห็นเหตุผลที่เป็นรูปธรรม และให้เหตุผลของการปฏิบัติเพื่อให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการคิด สนใจที่จะทำตามโดยการเลียนแบบ ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทางคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตัวในการเป็นรูปแบบที่เหมาะสมในสังคมการรอบรมสั่งสอน ด้วยการให้รางวัลและการลงโทษ พยายามสอนให้เด็ก สามารถใช้สติปัญญาเป็นเครื่องตัดสินสิ่งต่าง ๆ มากกว่าความมีเหตุผล เช่นเดียวกับ แบนดูร่า (1963:12) มีความเห็นตรงกันว่า การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากบ้านและโรงเรียน โดยเฉพาะการเรียนรู้ทางสังคม ได้รับอิทธิพลจากกลไกลการปรับตัว ซึ่งรับมาจากพ่อแม่ เนื่องจากเด็กวัยนี้ชอบเลียนแบบพ่อแม่มากที่สุด ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงควรทำตัวเป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ปลูกฝังด้วยวิธีการสั่งสอนอย่างเดียว

โพสต์โดย แมว : [11 ก.พ. 2559 เวลา 14:38 น.]
อ่าน [3921] ไอพี : 118.173.21.219
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 3,717 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ

เปิดอ่าน 134,868 ครั้ง
การทำงานของเอนไซม์
การทำงานของเอนไซม์

เปิดอ่าน 19,096 ครั้ง
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ

เปิดอ่าน 23,829 ครั้ง
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย

เปิดอ่าน 12,309 ครั้ง
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี
4 คุณสมบัติหลัก ที่ Netbook ควรมี

เปิดอ่าน 55,687 ครั้ง
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก

เปิดอ่าน 31,360 ครั้ง
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 13,088 ครั้ง
เคล็ด(ไม่)ลับ
เคล็ด(ไม่)ลับ'หัวกะทิ'

เปิดอ่าน 18,134 ครั้ง
เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญชัยสมรภูมิ

เปิดอ่าน 11,075 ครั้ง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง

เปิดอ่าน 8,694 ครั้ง
โอเน็ต!ยัง โอเค?
โอเน็ต!ยัง โอเค?

เปิดอ่าน 2,479 ครั้ง
สมาร์ทบอร์ด คืออะไร ข้อควรรู้ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง
สมาร์ทบอร์ด คืออะไร ข้อควรรู้ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 37,941 ครั้ง
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ
ความรู้พื้นฐานที่นักถ่ายรูปทุกคนควรทราบ

เปิดอ่าน 10,196 ครั้ง
วิธีไหว้แก้ชงต่อเทพเจ้า ให้ถูกต้อง-ถูกองค์
วิธีไหว้แก้ชงต่อเทพเจ้า ให้ถูกต้อง-ถูกองค์

เปิดอ่าน 12,816 ครั้ง
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!

เปิดอ่าน 8,205 ครั้ง
ปรับฮวงจุ้ย รับหน้าฝน
ปรับฮวงจุ้ย รับหน้าฝน
เปิดอ่าน 22,982 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐
เปิดอ่าน 531,792 ครั้ง
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์
เปิดอ่าน 48,565 ครั้ง
ระบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
ระบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
เปิดอ่าน 23,501 ครั้ง
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ