ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดและความสามารถด้านเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดและความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Books)

ผู้ศึกษา นางศิริลักษณ์ ภักดีศรี

ปีที่ศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดและความสามารถด้าน

เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) มีความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดและความสามารถด้านเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 2) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) และนำไปใช้พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดและความสามารถด้านเทคโนโลยี 4) เพื่อประเมินประสิทธิผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดและความสามารถด้านเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ดังนี้ 4.1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเรื่องบรรยากาศ 4.2) ศึกษาระดับความสามารถในการคิด 4.3) ศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4.4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 33 คน โรงเรียนชัยนาคำวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัญหาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Books) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 40 ข้อ แบบทดสอบย่อยประจำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Books) จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดการคิด ชนิดเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Books) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกระบวนการคิด และทดสอบสมมติฐานใช้ t – test (Dependent Sampling ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1) ข้อมูลพื้นฐานสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน ด้านที่มีปัญหามากที่สุดคือความสามารถด้านเทคโนโลยี และรองลงมาคือด้านความสามารถในการคิด 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Books) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 86.28/83.44 3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักเรียนที่ประเมินประสิทธิผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดและความสามารถด้านเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ดังนี้ 4.1) ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Books) เรื่องบรรยากาศ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่วิเคราะห์จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเท่ากับ 0.6441 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า ในการเรียน ร้อยละ 64.41 4.2) ดัชนีประสิทธิผลของความสามารถในการคิด มีค่าเท่ากับ 0.6535 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า ในการเรียน ร้อยละ 65.35 4.3) นักเรียนมีพฤติกรรมและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ร้อยละ 82.36 4.4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 86.60

โดยสรุป การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดและความสามารถด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรแนะนำให้ครูอาจารย์นำการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ไปใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ต่อไป

Developing Thinking and Technology Competencies of Mathayomsuksa 1 Students Using e-Books

Abstract

The present study aimed at developing thinking and technology competencies of Mathayomsuksa 1 students using e-books with the research objectives as follows: 1) to investigate baseline data regarding development of thinking and technology competencies of Mathayomsuksa 1 students using e-books, 2) to develop e-books on the science subjects for Mathayomsuksa 1 students with the efficiency level of 80/80, 3) to try out the e-books for development of thinking and technology competencies of students, and 4) to assess thinking and technology competencies of Mathayomsuksa 1 students using e-books, with the following secondary objectives: 4.1) to assess the students’ knowledge and understanding of the atmosphere, 4.2) to evaluate the students’ thinking competency, 4.3) to assess the students’ technology competency, and 4.4) to evaluate the students’ opinions toward learning through e-books.

The study sample consisted of 33 Mathayomsuksa 1 students at Chainakamwittaya School, Ban Dung District, Udornthani Province, under the Udornthani Provincial Administration Organization in the second semester of the academic year 2014. Cluster random sampling was employed to recruit the study sample. The instruments used in data collection included the problems with competencies of student questionnaire, eight e-books for the science subjects of Mathayomsuksa 1 students, the 40-item science achievement test, the eight quizzes for e-books, the 30-item multiple-choice thinking test, the students’ learning behavior record form, and the students’ satisfaction with e-books questionnaire. Data were analyzed by means of percentage, mean, standard deviation, effectiveness index of the thinking skill exercise, and dependent sampled t-test. The study findings were as follows: 1) as for the baseline data of five aspects of competencies of students, the aspect which was found to be most problematic was technology competency, followed by thinking competency; 2) the effectiveness of the science e-books for Mathayomsuksa 1 students was 86.28/83.44; 3) the students who studied the science subject with e-books had higher achievement scores with statistical significance at the 0.05 level; and 4) the evaluation of Mathayomsuksa 1 students’ thinking and technology competencies after studying the science subject with e-books yielded the following findings: 4.1) the effectiveness index of e-books of the atmosphere topic of Mathayomsuksa 1 students as analyzed from the achievement scores was equal to 0.6441, which indicated that the students’ learning progress was 64.41%; 4.2) the effectiveness index of the thinking competency was 0.6535, indicating that the students’ learning progress was equal to 65.35%; 4.3) 82.36% of the students’ had mean score of overall technology-related behavior and ability at a high level; and 4.4) 86.60% of the students had a high level of satisfaction with overall and each aspect of learning with e-books.

In summary, e-books could be effectively used to teach the science subject to Mathayomsuksa 1 students to promote their learning achievement as well as to develop their thinking and technology competencies. Therefore, teachers should be encouraged to use e-books to teach the science subjects to students in school.

โพสต์โดย para : [5 มี.ค. 2559 เวลา 20:22 น.]
อ่าน [2826] ไอพี : 49.49.233.127
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,147 ครั้ง
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน
"ถั่ว" ยาต้านมะเร็งตับอ่อน

เปิดอ่าน 37,617 ครั้ง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง

เปิดอ่าน 34,338 ครั้ง
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา
ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา

เปิดอ่าน 20,063 ครั้ง
บุญบั้งไฟ
บุญบั้งไฟ

เปิดอ่าน 23,433 ครั้ง
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4

เปิดอ่าน 12,373 ครั้ง
ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้
ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้

เปิดอ่าน 24,922 ครั้ง
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 10,770 ครั้ง
ขนุนอินโดนีเซีย
ขนุนอินโดนีเซีย

เปิดอ่าน 8,157 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 17,266 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 92,864 ครั้ง
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?

เปิดอ่าน 12,204 ครั้ง
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม

เปิดอ่าน 14,779 ครั้ง
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย

เปิดอ่าน 24,800 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง

เปิดอ่าน 22,529 ครั้ง
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน

เปิดอ่าน 11,312 ครั้ง
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 9,972 ครั้ง
ทำไมเราถึงหาว รู้ไหม?
ทำไมเราถึงหาว รู้ไหม?
เปิดอ่าน 14,403 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
เปิดอ่าน 14,427 ครั้ง
แฉช่องโหว่ Windows 7
แฉช่องโหว่ Windows 7
เปิดอ่าน 19,178 ครั้ง
ประโยชน์ของ "เปลือกกล้วย" ที่คุณอาจไม่รู้
ประโยชน์ของ "เปลือกกล้วย" ที่คุณอาจไม่รู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ