ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ชื่อผู้วิจัย นายสมัย วงศ์ษาพาน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ปีที่พิมพ์ 2557

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนใน

สังกัดเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร ให้ได้สารสนเทศในการตัดสินใจ การตัดสินคุณค่าเกี่ยวกับการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยป้อนเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลลัพธ์ และ ด้านผลกระทบ ผู้วิจัยได้อาศัยรูปแบบการประเมินโครงการของ Daniel L.Suffleebeam หรือแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมินโครงการ กลุ่มตัวอย่าง มีวิธีกำหนด 2 ลักษณะ คือ 1) กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน

ครูผู้สอน จำนวน 120 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 60 คน 2) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง และนักเรียนได้จากตารางกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 375 คน และนักเรียน จำนวน 375 คน

ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร สรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อม ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

อันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร ในด้านสภาพแวดล้อม พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อผลการประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อกำหนดการดำเนินงาน โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 2) ผลการประเมินความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์โดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการจัดกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

อันพึงประสงค์ ปรากฏดังนี้ (1) ความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่โรงเรียนควรจะจัดให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ได้แก่ กิจกรรมการปลูกฝังและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมการรักษาความสะอาด และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน (2) ความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่โรงเรียนควรจะจัดให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

ได้แก่ กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมด้วยความซื่อสัตย์ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (3) ความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่โรงเรียนควรจะจัดให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที ได้แก่ กิจกรรมอำลาสถาบัน และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (4) ความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่โรงเรียนควรจะจัดให้นักเรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม ได้แก่ กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์ (5) ความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่โรงเรียนควรจะจัดให้นักเรียนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ได้แก่ กิจกรรมการประหยัดและออม และกิจกรรมธนาคารความดี และ (6) ความต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมที่โรงเรียนควรจะจัดให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ได้แก่ กิจกรรมงามอย่างไทย

1. ด้านปัจจัยป้อนเข้า ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

อันพึงประสงค์ ในด้านปัจจัยป้อนเข้า โดยภาพรวมมีความพร้อมด้านทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินงานโครงการทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่วางแผนไว้โดยมีความเหมาะสมมาก

2. ด้านกระบวนการ ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

อันพึงประสงค์ ในด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก

4.ด้านผลลัพธ์ ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอัน

พึงประสงค์ ในด้านผลลัพธ์โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

5.ด้านการประเมินผลกระทบ ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมอันพึงประสงค์ ในด้านการประเมินผลกระทบ ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง โดยภาพรวมเห็นว่ามีผลกระทบในระดับดี

Title The Project Assessment Report on the Development of Moral, Ethics and Desirable Values of Schools under an Authority of Sakon Nakhon Municipality, Sakon Nakhon Province

Researcher Mr. Samai Wongsaparn Position: Educational Supervisor

Level: Special Expertise, Department of Education, Sakon Nakhon Municipality, Sakon Nakhon Province

Year of Study 2014

ABSTRACT

The project assessment report on the development of moral, ethics and desirable values of schools under an authority of Sakon Nakhon municipality, Sakon Nakhon province aims at assessing the project of developing moral, ethics and desirable values of schools under an authority of Sakon Nakhon municipality, Sakon Nakhon province, and to construct the information technology for making decision to judge the value about systematic management of the project in various aspects; the aspect of environment, aspect of input, aspect of process, aspect of outcome and the aspect of effect. The researcher adopted the assessing model of Daniel L. Suffleebeam or CIPP Model to use in assessing the project. The samples were 9 school directors 120 teachers and 60 committee collected by purposive sampling, 375 students and 375 students’ parents collected by Krejcie & Morgan model. The results of assessing the project on the development of moral, ethics and desirable values of schools under an authority of Sakon Nakhon municipality, Sakon Nakhon province are as follow;

1. The aspect of Environment; the results of assessing the project on the development of moral, ethics and desirable values of schools under an authority of Sakon Nakhon municipality reveal that 1) the results from analyzing the level of opinion from the teachers and the educational personnel towards assessing the needs of work plan. The issues selected to be assessed are economic, social, political conditions as well as other problems and obstructions which might occur. The project on developing moral, ethics and desirable values, wholly the appropriateness is at ‘Good’ level. 2) The results from assessing the needs of students’ parents on holding activities during conducting the project to develop moral, ethics and desirable values are from interviewing the students’ parents about developing moral, ethics and desirable values, the findings are as follow; (1) The need that schools should set up the activities to enhance students on discipline, responsibility and earning living according to their own principles of the religion. Most of the students’ parents agree that the activities that the schools should provide for students to enhance them on discipline, responsibility and earning living according to their own principles of the religion such as the activities that promote democracy, awareness of the clean, and others that promote students’ ethics. (2) The need that schools should set up the activities to enhance students on honesty, most of the students’ parents agree that the activities that the schools should provide for students to enhance them on honesty such as the activities that raise awareness of honesty and the activities on national Children’s Day. (3) The need that schools should set up the activities to enhance students on loyalty, most of the students’ parents agree that the activities that the schools should provide for students to enhance them on loyalty such as the farewell activities and activities on national Mother’s Day. (4) The need that schools should set up the activities to enhance students on mercy and devotion to the public, most of the students’ parents agree that the activities that the schools should provide for students to enhance them on mercy and devotion to the public such as the activities about natural and environmental preservation and humanitarian activities. (5) The need that schools should set up the activities to enhance students on being economical, realizing of using both the private and public possessions worthily, most of the students’ parents agree that the activities that the schools should provide for students to enhance them on being economical, realizing of using both the private and public possessions worthily such as saving activity and the activity of the bank of goodness and (6) The need that schools should set up the activities to enhance students on the pride of being Thai people, realizing of Thai wisdoms, supporting and preserving Thai ways, most of the students’ parents agree that the activities that the schools should provide for students to enhance them on the pride of being Thai people, realizing of Thai wisdoms, supporting and preserving Thai ways such as the activity of Beautiful as Thais.

2. The aspect of Input; the results of the project assessment on developing moral, ethics and desirable values according to the aspect of input, wholly the aspect of resources is ready to be adopted to conduct the project of both qualitative and quantitative issues as well as the planned administration and management which the appropriateness is at ‘much’ level.

3. The aspect of Process; the results of the project assessment on developing moral, ethics and desirable values according to the aspect of process, wholly, the appropriateness is at ‘much’ level.

4. The aspect of Output; the results of the project assessment on developing moral, ethics and desirable values according to the aspect of output, wholly, the appropriateness is at ‘much’ level.

5. The aspect of Effect; the results of the project assessment on developing moral, ethics and desirable values according to the aspect of effect, according to the opinions from the teachers and educational personnel, wholly, the appropriateness is at ‘good’ level.

โพสต์โดย ไหมน้อย : [11 มี.ค. 2559 เวลา 22:38 น.]
อ่าน [2960] ไอพี : 223.206.243.188
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,617 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดอ่าน 25,902 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

เปิดอ่าน 21,156 ครั้ง
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน
ชาญี่ปุ่น หรือชาอังกฤษใครมีประโยชน์กว่ากัน

เปิดอ่าน 10,965 ครั้ง
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์
ทายนิสัยจากการเล่นเกมส์

เปิดอ่าน 69,937 ครั้ง
สมการและอสมการ
สมการและอสมการ

เปิดอ่าน 44,649 ครั้ง
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ

เปิดอ่าน 21,158 ครั้ง
หมอขายครีม ผิดจรรยาบรรณ?
หมอขายครีม ผิดจรรยาบรรณ?

เปิดอ่าน 9,362 ครั้ง
[คลิป] เล็กๆ เปลี่ยนโลก "การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง"
[คลิป] เล็กๆ เปลี่ยนโลก "การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง"

เปิดอ่าน 10,447 ครั้ง
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 8,997 ครั้ง
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป
คนไทยกับ "วิกฤติหนี้สิน" "การศึกษา" ถึงเวลาปฏิรูป

เปิดอ่าน 13,176 ครั้ง
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน

เปิดอ่าน 10,857 ครั้ง
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก
5 วิธีดี ๆ ที่ช่วยให้คุณสนุกกับการลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 19,631 ครั้ง
"รกฟ้า" คืออะไร?
"รกฟ้า" คืออะไร?

เปิดอ่าน 4,031 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

เปิดอ่าน 11,836 ครั้ง
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม

เปิดอ่าน 16,084 ครั้ง
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
เปิดอ่าน 14,335 ครั้ง
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ
เปิดอ่าน 15,544 ครั้ง
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 10,173 ครั้ง
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ
เปิดอ่าน 15,922 ครั้ง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง
เคยเห็นมั๊ย? มดมหัศจรรย์พันธุ์ เก็บน้ำหวานจนท้องกลมป่อง เป็นเสบียงให้ฝูง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ