ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์

ชื่อเรื่อง การศึกษาและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์โดยใช้ชุดกิจกรรม

เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6 ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้

แบบนำตนเอง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ผู้รายงาน นางทิวาพร มิทราวงศ์

ปีที่รายงาน 2557

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาและความต้องการ ในการจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6 ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6 ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สร้างขึ้น 4) เพื่อประเมิน

โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6 ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ

นำตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การดำเนินการวิจัยมี 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development) การดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบรูปแบบการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ 2) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบฯ แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 3 การนำไปใช้(Implementation) โดยการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนที่เรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ ใช้สอนในชั่วโมงชุมนุม ระยะเวลาในการทดลอง 18 สัปดาห์ รวม 18 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ 2) ชุดกิจกรรม เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6 จำนวน 9 เล่ม 3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6 ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเอง 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ 5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6 ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที t-test ระยะที่ 4 การประเมิน (Evaluation) การดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินระหว่าง การใช้รูปแบบการเรียนการสอน 2) การประเมินหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและนำเสนอ รูปแบบ

ผลการวิจัย พบว่า

1. จากการสำรวจสภาพปัญหาและผลการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลการสำรวจพบว่า ทักษะที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนมาก คือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6 กล่าวคือ นักเรียนส่วนมากยังขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ คือความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ขาดทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายตามเกณฑ์ของสถานศึกษา

2. รูปแบบการเรียนการสอนประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6 ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเอง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) การฝึกใช้และการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ 2) การประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 3) การเลือกและระบุกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ 4) การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 5) การวางแผนการเรียนรู้6) การเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ 7) การสรุปผลการเรียนรู้ 8) การประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนและ 9) การประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นพบว่า

3.1 รูปแบบการเรียนการสอนประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ด้วย Dreamweaver CS6 ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเอง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.26/80.77

3.2 รูปแบบการเรียนการสอนประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ด้วย Dreamweaver CS6 ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเองมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6710

3.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6 ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเอง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย para : [13 มี.ค. 2559 เวลา 00:27 น.]
อ่าน [2789] ไอพี : 134.196.122.55
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,705 ครั้ง
โปรแกรม SnagIt
โปรแกรม SnagIt

เปิดอ่าน 74,592 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)

เปิดอ่าน 46,886 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)

เปิดอ่าน 13,320 ครั้ง
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก

เปิดอ่าน 8,590 ครั้ง
เจ้าฟ้ามหาจักรี ต้นแบบของครูทั้งแผ่นดิน
เจ้าฟ้ามหาจักรี ต้นแบบของครูทั้งแผ่นดิน

เปิดอ่าน 18,753 ครั้ง
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

เปิดอ่าน 13,797 ครั้ง
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?

เปิดอ่าน 52,860 ครั้ง
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51
รายละเอียดเกณฑ์วิทยฐานะ(ใหม่) ใช้บังคับ 1 ต.ค.51

เปิดอ่าน 15,860 ครั้ง
ปะการัง
ปะการัง

เปิดอ่าน 9,935 ครั้ง
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59

เปิดอ่าน 19,263 ครั้ง
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม

เปิดอ่าน 8,596 ครั้ง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง

เปิดอ่าน 13,310 ครั้ง
เหรียญศานติมาลา
เหรียญศานติมาลา

เปิดอ่าน 35,786 ครั้ง
ประเภทของภาพกราฟิก
ประเภทของภาพกราฟิก

เปิดอ่าน 26,490 ครั้ง
"พลู" สมุนไพรไทย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต
"พลู" สมุนไพรไทย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

เปิดอ่าน 20,914 ครั้ง
รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562
รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562
เปิดอ่าน 7,357 ครั้ง
ถอด 3 กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน
ถอด 3 กลยุทธ์สร้างห้องเรียนออนไลน์ให้ ถูกใจผู้สอน โดนใจคนเรียน
เปิดอ่าน 28,542 ครั้ง
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ
เปิดอ่าน 21,619 ครั้ง
มรดกโลกของไทย
มรดกโลกของไทย
เปิดอ่าน 9,034 ครั้ง
คาดคนอ้วนมี"โดปามีน"น้อย ต้นเหตุไร้ความสุข
คาดคนอ้วนมี"โดปามีน"น้อย ต้นเหตุไร้ความสุข

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ