ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอยแสนใจ(ตช

๑. ประเด็นในการพัฒนา

ทางโรงเรียนได้กำหนดประเด็นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ไว้ ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีขึ้น (คุณธรรมจริยธรรม ๘ ประการ)

๒. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น

๓. เพื่อพัฒนานักเรียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

๒. เป้าหมายในการพัฒนา

ทางโรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ไว้ ๓ เป้าหมาย ได้แก่

๑. นักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ทุกระดับชั้น ได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) กตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ๓) มีระเบียบวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) ซื่อสัตย์ อดทน ๖) รักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า ๗) เข้าใจวิถีประชาธิปไตย ๘) ดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. นักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๓. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

๓. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ได้กำหนดวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้

๑. วิเคราะห์บริบทของโรงเรียนเพื่อทราบถึงจุดเด่น และจุดด้อย โอกาส และอุปสรรค์ในการดำเนินงานของโรงเรียน รวมถึงสภาพของปัญหาต่างๆ อย่างครบถ้วน (SWOT Analysis) เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินงาน

๒. ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดขึ้น โดยการจัดประชุมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง (ภาคี ๔ ฝ่าย)

๓. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในกิจกรรม งานโครงการตามแผนงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

๔. ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)

๕. ดำเนินการสรุป และรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ได้เริ่มดำเนินพัฒนาสถานศึกษาตามเป้าหมายในการพัฒนา โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา

๔. แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนางาน

ทางโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ไว้ ๓ แนวทาง ได้แก่

๑. ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา จากผลการเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) กตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ๓) มีระเบียบวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) ซื่อสัตย์ อดทน ๖) รักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า ๗) เข้าใจวิถีประชาธิปไตย ๘) ดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน และหลังการดำเนินกิจกรรม

๒. ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๘

๓. ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ในทุกระดับชั้น จากครู คระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

๕. สรุปผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

ข้าพเจ้า นายอนวัช อุ่นกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ ได้ดำเนินการพัฒนางานตามข้อตกลง

โดยได้พัฒนาต่อยอดจากผลงานเชิงประจักษ์ ด้าน “สถานศึกษาพอเพียง” โดยการพัฒนาเรื่อง

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวางแผนการดำเนินงานโดยนำวิธีการพัฒนา มาเป็นปัจจัยขับเคลื่อน ซึ่งประกอบไปด้วย ๕ ขั้นตอน

๑. การวางแผนวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนเพื่อทราบถึงจุดเด่น และจุดด้อย โอกาสและอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียน รวมไปถึงสภาพของปัญหาต่างๆ อย่างครบถ้วนโดยวิธีการ SWOT Analysis เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อการพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ดังนี้

๑.๑ การวางแผนจัดการประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และร่วมมือ

กับทางสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมตามประเด็นในการพัฒนารวม ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีขึ้น (คุณธรรมจริยธรรม ๘ ประการ)

๒. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น

๓. เพื่อพัฒนานักเรียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

๑.๒ การวางแผนขอความร่วมมือคณะครูให้จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนารวม ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีขึ้น (คุณธรรมจริยธรรม ๘ ประการ)

๒. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น

๓. เพื่อพัฒนานักเรียนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

๑.๓ การวางแผนตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) กตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ๓) มีระเบียบวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) ซื่อสัตย์ อดทน ๖) รักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า ๗) เข้าใจวิถีประชาธิปไตย ๘) ดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา จากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมกับการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ในทุกระดับชั้น ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

๒. ดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดขึ้น

๒.๑ จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และ ผู้ปกครอง

๒.๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนได้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมดีขึ้น (คุณธรรม ๘ ประการ) นำไปสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอน และส่งผลให้นักเรียนได้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นในทุกระดับชั้นต่อไป ประกอบด้วยกิจกรรม ๓ กลุ่ม ดังต่อไปนี้

๑. กิจกรรมกลุ่มภูมิรู้ ประกอบด้วย

๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านใฝ่เรียนรู้ โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๑.๒ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ การเรียนรู้ตามโครงการของโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านใฝ่เรียนรู้ โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๑.๓ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านใฝ่เรียนรู้ และด้านมีระเบียบวินัย โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๑.๔ กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านใฝ่เรียนรู้ โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๑.๕ กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านใฝ่เรียนรู้ โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๒. กิจกรรมกลุ่มภูมิธรรม ประกอบด้วย

๒.๑ กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า และด้านเข้าใจวิถีประชาธิปไตย โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๒.๒ กิจกรรมน้องไหว้พี่ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๒.๓ กิจกรรมพัฒนาสมาธิเสริมปัญญา เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านมีระเบียบวินัย โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๒.๔ กิจกรรมออมสินออมทรัพย์ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านซื่อสัตย์ อดทน และด้านกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๒.๕ กิจกรรมคิดดี ทำดี มีรางวัล เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ด้านมีระเบียบวินัย ด้านซื่อสัตย์ อดทน โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๒.๖ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง ๘ ด้าน โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๒.๗ กิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวจนะ สวดมนต์แปล และสวดสรภัญญะ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๒.๘ กิจกรรมป้องกันทุจริตปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านมีระเบียบวินัย และด้านซื่อสัตย์ อดทน โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๒.๙ กิจกรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๓. กิจกรรมกลุ่มภูมิปัญญา ประกอบด้วย

๓.๑ กิจกรรมโรงเรียนวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ และด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๓.๒ กิจกรรมหนึ่งวันท่องเที่ยวดูปูแม่ฟ้าหลวงอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านมีระเบียบวินัย ด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า และดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๓.๓ กิจกรรมเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๓.๔ กิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ด้านมีระเบียบวินัย และด้านซื่อสัตย์ อดทนโดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ปีการศึกษา

๓. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานในกิจกรรม โครงการ ตามแผนงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยได้ดำเนินการนิเทศ ตรวจสอบทั้งกระบวนการ ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงาน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบแผน (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) สรุปผลการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ได้ดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สามารถปฏิบัติตนตามแนวทางของหลักคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

๒) กตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ๓) มีระเบียบวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) ซื่อสัตย์ อดทน ๖) รักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า ๗) เข้าใจวิถีประชาธิปไตย ๘) ดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดีขึ้น โดยมีผลการพัฒนาดังนี้

คุณธรรม จริยธรรมด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ กิจกรรมชวนน้องท่องพุทธวจนะ สวดมนต์แปล และสวดสรภัญญะ กิจกรรมวันสำคัญ และกิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ พบว่า นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีความเทิดทูล เคารพ รัก ศรัทธา และพร้อมปกป้องสถาบันหลักของชาติ

คุณธรรม จริยธรรมด้านกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ประกอบด้วยกิจกรรมออมสินออมทรัพย์ กิจกรรมคิดดี ทำดี มีรางวัล กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์และกิจกรรมโรงเรียนวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า พบว่า นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมมีความหลากหลาย บางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน เช่น กิจกรรมโรงเรียนวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า และบางกิจกรรมมีส่วนช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนได้ คือการได้รับสิ่งของประกอบอาหาร หรืออื่นๆที่นักเรียนต้องการ ได้แก่ กิจกรรมคิดดี ทำดี มีรางวัล จึงส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความกตัญญู กตเวที บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ รู้คุณค่า รู้ความหมายของการทำความดี

คุณธรรม จริยธรรม ด้านมีระเบียบวินัย ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาสมาธิเสริมปัญญา กิจกรรมคิดดี ทำดี มีรางวัล กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ กิจกรรมโรงเรียนวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า และกิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ พบว่า นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น สังเกตได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละชั่วโมง นักเรียนจะรีบมาพร้อมกันเพื่อจะเริ่มทำกิจกรรม รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนมาโรงเรียนก่อนเวลา ส่งงานตรงเวลา แต่งกายเรียบร้อย

คุณธรรม จริยธรรม ด้านใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ การเรียนรู้ตามโครงการของโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และกิจกรรมชุมนุม พบว่า กิจกรรมมีความหลากหลาย แต่ละกิจกรรมครอบคลุมนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน และการเขียน เกิดการใฝ่เรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม ด้านซื่อสัตย์ อดทน ประกอบด้วย กิจกรรมออมสินออมทรัพย์ กิจกรรมคิดดี ทำดี มีรางวัล กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ กิจกรรมป้องกันทุจริตปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน และกิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ พบว่า นักเรียนมีความใส่ใจร่วมกิจกรรม รู้จักการอดออม รู้และตระหนัก ถึงการคิดดี ทำดี พูดดี มีคุณธรรม จริยธรรม ละอายต่อการทำสิ่งที่ไม่มี ส่งผลให้นักเรียนมีความชื่อสัตย์ และอดทนต่อสิ่งเร้ารอบตัว

คุณธรรม จริยธรรม ด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า ประกอบด้วย กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมน้องไหว้พี่ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมโรงเรียนวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า และกิจกรรมหนึ่งวันท่องเที่ยวดูปูแม่ฟ้าหลวงอนุรักษ์ธรรมชาติ พบว่า เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของนักเรียนชนเผ่าอาข่า จึงทำให้นักเรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับได้รับความรู้ และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยและชาติพันธุ์อาข่าให้คงอยู่สืบไป

คุณธรรม จริยธรรม ด้านเข้าใจวิถีประชาธิปไตย ประกอบด้วย กิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ พบว่า เป็นกิจกรรมที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน มีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจวิถีประชาธิปไตยมากขึ้น นักเรียนสามารถรับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติตัว ตามวิถีประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์

คุณธรรม จริยธรรม ด้านดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย กิจกรรมออมสินออมทรัพย์ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ กิจกรรมหนึ่งวันท่องเที่ยวดูปูแม่ฟ้าหลวงอนุรักษ์ธรรมชาติ และกิจกรรมเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พบว่า นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้เป็นอย่างดี นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ สามารถที่ปรับตัวและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ซึ่งคุณธรรมทั้ง ๘ ประการนี้ได้จัดกิจกรรมให้บรรลุตามประเด็นในการพัฒนาให้นักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ทุกระดับชั้น ได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนตามแนวทางของหลักคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) กตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ๓) มีระเบียบวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) ซื่อสัตย์ อดทน

๖) รักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า ๗) เข้าใจวิถีประชาธิปไตย ๘) ดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดีขึ้น เห็นได้จากกราฟแสดงการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคผนวก)

นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้ประชุมคณะครู และมอบให้ให้คณะครูทุกระดับชั้นจัดทำ กำหนดการสอน แผนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมให้หลากหลาย เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข จัดกิจกรรมในพื้นที่ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงสุกร การปลูกผักสวนครัว การเพาะถั่วงอก การฝึกตัดผมนักเรียนชาย การฝึกนวดแบบไทย การทำน้ำดื่มสมุนไพร การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ เลี้ยงกบ เพาะเห็ดนางฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ผลของการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถนำหลักของคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคผนวก)

๔. ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนา ๓ ประการ ดังนี้

๑. นักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ทุกระดับชั้น ได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนตามแนวทางของหลักคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) กตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ๓) มีระเบียบวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) ซื่อสัตย์ อดทน ๖) รักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า ๗) เข้าใจวิถีประชาธิปไตย ๘) ดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดีขึ้น โดยการสรุปผลประเมินคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการของ ครู พบว่านักเรียนมีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (ภาคผนวก)

๒. นักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักของคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาในทุกสาระการเรียนรู้ โดยมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมทั้ง ๘ ประการ ทั้งนี้คุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการเป็นกระบวนการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรมด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทย เกิดเป็นความสามัคคีต่อคนในชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อชาติ บ้านเมือง และองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งในฐานนะนักเรียนจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญสืบไปได้ คุณธรรม จริยธรรมด้านกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นในการศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษา และมีงานทำต่อไปในอนาคต อันจะเป็นเสาหลักของครอบครัว สามารถทดแทนบุญคุณ บิดา มารดา และผู้มีพระคุณได้ คุณธรรม จริยธรรมด้านมีระเบียบวินัย ทำให้นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าของตนเอง อันได้แก่การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สามารถแบ่งเวลาการเรียน การเล่น การช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างเหมาะสม คุณธรรม จริยธรรมด้านใฝ่เรียนรู้ ทำให้นักเรียนขยันอ่าน ขยันเขียน ขยันทำงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงมีความรู้รอบตัว รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม คุณธรรม จริยธรรมด้านซื่อสัตย์ อดทน ทำให้นักเรียนมีความอดทนต่ออุปสรรค์ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน สามารถที่จะแก้ปัญหาไปได้ด้วยดี โดยมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกง ไม่เบียดเบียน และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น คุณธรรม จริยธรรมด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า ทำให้นักเรียนรู้รักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทย และของชนเผ่าของตนเอง อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมนำความรู้ ซึ่งเป็นที่สิ่งถูกสอดแทรกไว้ในประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ มาอย่างช้านาน หลายยุกต์หลายสมัย หรือที่เรียกว่าเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่สามารถนำมาให้ได้ในยุกต์ปัจจุบัน คุณธรรม จริยธรรมด้านเข้าใจวิถีประชาธิปไตย ทำให้นักเรียนดำรงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างปกติสุข สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดี ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสังคมประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมด้านดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์สังคมในปัจจุบันที่เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเลือกเดินทางสายกลาง ไม่ตามกระแสสังคมโดยไร้สติ มีเหตุ มีผลในการเลือกวิธีการใช้ชีวิต สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยมีคุณธรรมนำความรู้ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง จากผลที่กล่าวมาส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยสามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ กับปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคผนวก)

๓. นักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สามารถพัฒนาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ผลการสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของครู อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ดังนี้ โรงเรียนดำเนินโครงการสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนและบูรณาการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ครู บุคลากรและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการอบรมครู นักเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่จัดขึ้นส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมของโรงเรียนสร้างความตระหนักถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ครู บุคลากรและนักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อมและกระแสโลกาภิวัฒน์ และความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของคณะกรรมการสถานศึกษา อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ดังนี้ โรงเรียนดำเนินโครงการสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนและบูรณาการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ครู บุคลากรและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการอบรมครู นักเรียน ในการสร้างภูมิคุ้มกันกับการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่จัดขึ้นส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมของโรงเรียนสร้างความตระหนักถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ครู บุคลากรและนักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อมและกระแสโลกาภิวัฒน์ และความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ผลการสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของผู้ปกครอง อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ดังนี้ นักเรียนมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเลือกตัวอย่างเกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมไปใช้ นักเรียนอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได นักเรียนอธิบายเหตุผลการใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันได นักเรียนเรียนหนังสือโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรูความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนนำความรูเกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องเหมาะสม นักเรียน เป็นผู้มีความประพฤติดีดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนยกตัวอย่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม ผลการสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของนักเรียน อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ดังนี้ นักเรียนมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนเลือกตัวอย่างเกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมไปใช้ นักเรียนอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได นักเรียนอธิบายเหตุผลการใช้แนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันได นักเรียนเรียนหนังสือโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความรูความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนนำความรูเกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง เหมาะสม นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดีดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนยกตัวอย่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม (ภาคผนวก)

๕. ดำเนินการสรุปและรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนบนพื้นที่สูง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ทางโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว้ ๓ เป้าหมายได้แก่ ๑. นักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ทุกระดับชั้น ได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) กตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณ ๓) มีระเบียบวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) ซื่อสัตย์ อดทน ๖) รักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทย และชนเผ่า ๗) เข้าใจวิถีประชาธิปไตย ๘) ดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. นักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ทั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ นักเรียนทุกระดับชั้นมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนตามแนวทางของหลักคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการได้เพิ่มขึ้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้นมีการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโดยนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ รวม ๒ ปีการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนา ข้อที่ ๑ ทุกประการ ๒. นักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้น พบว่า สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนบูรณาการ การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนา และเกิดทักษะในการเรียนจนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของสถานศึกษาในทุกระดับชั้น เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ กับปะการศึกษา ๒๕๕๘ ๓. นักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สามารถพัฒนาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) พบว่า ทางโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอนอย่างหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน กิจกรรมการเพาะถั่วงอก กิจกรรมการเลี้ยงสุกร เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น และจากการจัดทำแบบแสดงความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน สรุปว่า ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีความคิดเห็นสอดคล้อง และเห็นด้วยกับแนวทางการจัดกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการทุกประการโดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานตามข้อตกลงครั้งต่อไป ควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. สถานศึกษาควรดำเนินการตามกระบวนการบริหารเชิงคุณภาพ ให้ต่อเนื่องในทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้จุดบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินงาน

๒. สถานศึกษาควรขยายเครือข่ายเพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ ไปสู่สถานศึกษาอื่นๆ

๓. สถานศึกษาควรนำเสนอผลการพัฒนางานตามข้อตกลงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และนำมาจัดกิจกรรมให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักการของคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ ควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

โพสต์โดย เอก : [10 เม.ย. 2559 เวลา 15:45 น.]
อ่าน [2896] ไอพี : 182.93.228.89
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,379 ครั้ง
หนี้การศึกษา
หนี้การศึกษา

เปิดอ่าน 9,626 ครั้ง
วิธีไหว้แก้ชงต่อเทพเจ้า ให้ถูกต้อง-ถูกองค์
วิธีไหว้แก้ชงต่อเทพเจ้า ให้ถูกต้อง-ถูกองค์

เปิดอ่าน 12,626 ครั้ง
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี

เปิดอ่าน 12,021 ครั้ง
สตอร์มเสิร์จ (Storm surge) คืออะไร
สตอร์มเสิร์จ (Storm surge) คืออะไร

เปิดอ่าน 9,354 ครั้ง
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข

เปิดอ่าน 29,769 ครั้ง
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์

เปิดอ่าน 1,580 ครั้ง
3 อันดับทุเรียนเปลี่ยนรูปให้พลังงานสูง แนะทานให้เหมาะสมต่อร่างกาย
3 อันดับทุเรียนเปลี่ยนรูปให้พลังงานสูง แนะทานให้เหมาะสมต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 16,423 ครั้ง
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague

เปิดอ่าน 26,073 ครั้ง
เรื่องของเลขศูนย์
เรื่องของเลขศูนย์

เปิดอ่าน 80,826 ครั้ง
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่

เปิดอ่าน 8,398 ครั้ง
ออกกำลังกายตามอารมณ์
ออกกำลังกายตามอารมณ์

เปิดอ่าน 26,252 ครั้ง
กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)

เปิดอ่าน 14,621 ครั้ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง

เปิดอ่าน 12,174 ครั้ง
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ

เปิดอ่าน 27,450 ครั้ง
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,212 ครั้ง
7 วิธีเติมความมีชีวิตชีวาให้ชีวิต
7 วิธีเติมความมีชีวิตชีวาให้ชีวิต

เปิดอ่าน 8,358 ครั้ง
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"

เปิดอ่าน 15,544 ครั้ง
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่
รู้มั้ย… คุณกำลังเสี่ยง เป็นโรคอะไรอยู่

เปิดอ่าน 78,646 ครั้ง
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ

เปิดอ่าน 11,847 ครั้ง
เย็นกายเย็นใจเมื่อตั้งครรภ์
เย็นกายเย็นใจเมื่อตั้งครรภ์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ