ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงาน

สำหรับครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ที่ได้รับการนิเทศแบบ PIDRE

ผู้ดำเนินงาน นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ปีที่ดำเนินงาน พ.ศ.2559

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่ได้รับการนิเทศแบบ PIDRE

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ก่อนและหลังได้รับการนิเทศแบบ PIDRE 2) เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีที่ได้รับการนิเทศแบบ PIDRE 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่ได้รับการนิเทศแบบ PIDRE 4) เพื่อศึกษาคุณภาพรายงานโครงงานของครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่ได้รับการนิเทศแบบ PIDRE

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน ได้มาโดยการคำนวณตามสูตรของยามาเน (Yamane)

ที่ความคลาดเคลื่อน 10% เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับครูปฐมวัย ได้แก่ คู่มือการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับครูปฐมวัย และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินคุณภาพ คู่มือการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับครูปฐมวัย แบบทดสอบ

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับครูปฐมวัย แบบประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับครูปฐมวัย

แบบบันทึกผลการนิเทศ ติดตาม แบบประเมินรายงานโครงงานสำหรับครูปฐมวัย และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับ

ครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่ได้รับการนิเทศแบบ PIDRE

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่ได้รับการนิเทศแบบ PIDRE ผู้รายงานได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Window ช่วยในการคำนวณและใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ค่าความยาก (difficulty) ค่าอำนาจจำแนก (discriminate) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบ และแบบสอบถาม ด้วยการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ค่าวิกฤตทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t – test Dependent) และค่าวิกฤตทีแบบอิสระ (t – test Independent)

ผลการศึกษา พบว่า

1. ค่าเฉลี่ยความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่ได้รับการนิเทศแบบ PIDRE ก่อนการพัฒนามีค่าเฉลี่ย x̄ = 14.50, S.D. = 4.80 หลังการพัฒนามีค่าเฉลี่ย x̄ = 24.30, S.D. = 2.36 เมื่อนำค่าพัฒนาทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังการพัฒนาแตกต่างกับค่าเฉลี่ยก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครูปฐมวัย ประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานสำหรับครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่ได้รับการนิเทศแบบ PIDRE โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครูปฐมวัย ประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงานอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้านเช่นเดียวกันโดยด้านที่มีระดับคุณภาพสูงที่สุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมโครงงาน รองลงมาคือ การออกแบบกิจกรรมโครงงาน และการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงงาน ตามลำดับเช่นเดียวกัน

3. ครูปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีความพึงพอใจต่อการนิเทศแบบ PIDRE เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยโครงงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.51, S.D. = 0.51)

4. ครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีที่ได้รับการนิเทศแบบ PIDRE ได้รับรางวัลจากการประกวดคุณภาพรายงานโครงงาน ทั้งหมด 20 คน เป็นครูที่จัดประสบการณ์ด้วยโครงงานในระดับเหรียญทองจำนวน 15 คน ระดับเหรียญเงิน จำนวน 4 คน และระดับเหรียญทองแดง จำนวน 1 คน

โพสต์โดย sasima : [16 พ.ค. 2559 เวลา 21:54 น.]
อ่าน [2547] ไอพี : 124.120.154.220
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,322 ครั้ง
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด

เปิดอ่าน 58,459 ครั้ง
Verb Tenses (Present Tenses )
Verb Tenses (Present Tenses )

เปิดอ่าน 6,459 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ

เปิดอ่าน 80,739 ครั้ง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

เปิดอ่าน 7,635 ครั้ง
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้

เปิดอ่าน 22,658 ครั้ง
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"

เปิดอ่าน 8,689 ครั้ง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง

เปิดอ่าน 21,788 ครั้ง
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 19,208 ครั้ง
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค

เปิดอ่าน 13,175 ครั้ง
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 42,301 ครั้ง
คุณค่าทางโภชนาการของ "ปลาดุกนา"
คุณค่าทางโภชนาการของ "ปลาดุกนา"

เปิดอ่าน 15,573 ครั้ง
6 หนทางสู่ความร่ำรวยตั้งแต่อายุยังน้อย
6 หนทางสู่ความร่ำรวยตั้งแต่อายุยังน้อย

เปิดอ่าน 21,217 ครั้ง
ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์)
ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์)

เปิดอ่าน 285,365 ครั้ง
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่

เปิดอ่าน 7,197 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,184 ครั้ง
รู้ไว้จะได้ไม่พลาด! ไขข้อข้องใจ "มนุษย์เงินเดือน" ในการกรอก "ภาษี"
รู้ไว้จะได้ไม่พลาด! ไขข้อข้องใจ "มนุษย์เงินเดือน" ในการกรอก "ภาษี"

เปิดอ่าน 9,863 ครั้ง
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข

เปิดอ่าน 14,119 ครั้ง
รวมสถานที่เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 52
รวมสถานที่เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 52

เปิดอ่าน 5,830 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ.
หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

เปิดอ่าน 14,304 ครั้ง
กรมการขนส่งทางบก   เตรียมนําแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่ออกให้บริการประชาชน หลังจากหมวด ฆฮ เริ่มต.ค.
กรมการขนส่งทางบก เตรียมนําแผ่นป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่ออกให้บริการประชาชน หลังจากหมวด ฆฮ เริ่มต.ค. เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ