ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การวิจัยและพัฒนาบทเรียนประกอบภาพการ์ตูน ชุด อาเซียน ตามแนวการสอน ภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารร่วมกับก

ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาบทเรียนประกอบภาพการ์ตูน ชุด อาเซียน ตามแนวการสอน

ภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารร่วมกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา

ของสหภาพยุโรป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย นางวนิดา ดีแป้น ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาแปน

ปีที่ทำวิจัย 2558

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) บทเรียนประกอบภาพการ์ตูน ชุด อาเซียน ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร (CLT) ร่วมกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง อาเซียน 2) สร้างและพัฒนาบทเรียนประกอบภาพการ์ตูน ชุด อาเซียน 3) ทดลองใช้ และ 4) ประเมินและปรับปรุงบทเรียนประกอบภาพการ์ตูน มีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนา ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาบทเรียนประกอบภาพการ์ตูน ระยะที่ 3 การทดลองใช้บทเรียนประกอบภาพการ์ตูน และระยะที่ 4 การประเมินและปรับปรุงบทเรียนประกอบภาพการ์ตูน เก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสานวิธี ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาแปน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน แบบทดสอบ และประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าดัชนีประสิทธิภาพ (E1/E2) ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ค่าสถิติ Dependent Sample T-test และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (Relative Gain Score) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. สภาพปัญหาของการเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ยังขาดความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของอาเซียนและประเทศสมาชิก ไม่มีสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของอาเซียนและประเทศสมาชิกโดยเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ หากจะศึกษาด้วยตนเองก็มีข้อจำกัดด้านแหล่งข้อมูลในการสืบค้นทำให้นักเรียนไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนได้ และไม่เห็นความสำคัญของอาเซียนเท่าที่ควร นักเรียนจึงอยากให้ครูรวบรวมข้อมูลสำคัญของอาเซียน แล้วนำมาสอนในห้องเรียนจะได้เข้าใจง่ายขึ้น เพราะมีคนให้คำแนะนำและช่วยให้ได้ฝึกทักษะทางภาษา ส่วนแนวทางในการพัฒนา พบว่า ควรรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนที่สำคัญ ที่นักเรียนควรรู้ ทำเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย มีแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจ และฝึกทักษะทางภาษา อาจทำเป็นสื่อที่มีภาพประกอบคำบรรยาย จะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนมากกว่าหนังสือแบบเรียน

2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของบทเรียนประกอบภาพการ์ตูน พบว่า บทเรียนประกอบภาพการ์ตูนมีความตรงเชิงเนื้อหาทุกเล่ม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีประสิทธิภาพ โดยรวมเท่ากับ 84.35/83.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6862 แสดงว่า บทเรียนประกอบภาพการ์ตูน ช่วยให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.62

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนประกอบภาพการ์ตูน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง อาเซียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก

4. ผลการประเมินบทเรียนประกอบภาพการ์ตูน พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประเมินบทเรียนประกอบภาพการ์ตูนมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ผลการสะท้อนการทดลองใช้บทเรียนประกอบภาพการ์ตูน พบว่า บทเรียนประกอบภาพการ์ตูนมีจุดเด่น คือ เป็นการรวบรวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับอาเซียนไว้ โดยใช้ภาพการ์ตูนนำเสนอเนื้อเรื่องด้วยการสนทนาระหว่างตัวละครให้น่าสนใจ สีสันสวยงาม น่าอ่าน ทำให้นักเรียนไม่เครียด ไม่เบื่อภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบและแบบฝึกทักษะ คำศัพท์ที่สำคัญช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ส่วนด้านกายภาพมีขนาดรูปเล่ม ตัวอักษรพอดี เหมาะสม สามารถพกพาไปศึกษาได้ทุกที่ เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาได้ จุดที่ควรพัฒนาของบทเรียนประกอบภาพการ์ตูน คือ ควรเพิ่มความคมชัดของการใช้สีในการพิมพ์ ปรับปรุงปกของหนังสือควรเป็นปกแข็ง เข้าเล่มแบบใหม่เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน นอกจากนี้อาจพัฒนาเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ได้แก่ สื่อมัลติมีเดียที่มีทั้งภาพและเสียง เช่น การ์ตูนแอนนิเมชั่นหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โพสต์โดย วนิดา ดีแป้น : [23 พ.ค. 2559 เวลา 21:06 น.]
อ่าน [2228] ไอพี : 134.236.53.60
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ