ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทสรุปรายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดกทม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการประเมินดังนี้ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการ 2) เพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 3) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 – 2558 4) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการ ในด้านผลผลิต ระหว่างก่อนและหลังดำเนินโครงการ 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ 6) เพื่อรายงานผลกระทบของโครงการที่มีต่อนักเรียนและครูผู้สอน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นรูปแบบและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างการประเมินโครงการ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,532 คน จำแนกออกได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 205 คน จากประชากรจำนวน 438 คน 2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 306 คน จากประชากรจำนวน 1,510 คน 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 380 คน จากประชากรจำนวน 35,234 คน 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 369 คน จากประชากรจำนวน 9,652 คน 5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 272 คน จากประชากรจำนวน 924 คน ซึ่งสุ่มมาโดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางเคร็จซี่; และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลสภาวะแวดล้อมของโครงการ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก (External Environment) 2) แบบบันทึกข้อมูลปัจจัยนำเข้าของโครงการ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้า ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 3) แบบประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) และการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) จำนวน 1 ฉบับ และแบบประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) จำนวน 1 ฉบับ และแบบประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) จำนวน 1 ฉบับ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจข้อมูล สัมภาษณ์ สอบถามความต้องการและความคิดเห็น และประเมินระดับการดำเนินการ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินการดำเนินโครงการในด้านผลผลิต ระหว่างก่อนและหลังดำเนินโครงการ ด้วยสถิติทดสอบค่าเฉลี่ย (t – test) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินโครงการ

1. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นเพียงด้านเดียวที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) และด้านที่อยู่ในระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)

2. ผลการประเมินการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ พบว่า ผลรวมการประเมินด้านความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 ผลรวมการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 ผลรวมการประเมินด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 สรุปว่า ผลการประเมินโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80

3. ผลการศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2556 – 2558 พบว่า ร้อยละของคะแนนการทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าคะแนนระดับประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2558 โดยคะแนนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกปีการศึกษา ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2558

4. ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการ ในด้านผลผลิต คือ คุ้มค่าของผลจากการดำเนินโครงการ ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน ประสิทธิภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน และคุณภาพผู้เรียน ระหว่างก่อนและหลังดำเนินโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายผลผลิต พบว่า ผลการประเมินของผู้ประเมินทุกผลผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากค่าเฉลี่ย พบว่า หลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการทุกผลผลิต

5. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน

6. ผลกระทบของโครงการที่มีต่อนักเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปว่า ผลจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ส่งผลให้โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

โพสต์โดย NT0910 : [31 พ.ค. 2559 เวลา 22:44 น.]
อ่าน [2523] ไอพี : 171.6.217.96
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 62,831 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เปิดอ่าน 14,754 ครั้ง
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี

เปิดอ่าน 11,395 ครั้ง
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน
เรื่องที่คุณครูต้องอ่าน

เปิดอ่าน 11,316 ครั้ง
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด

เปิดอ่าน 628,878 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย
ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 18,722 ครั้ง
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม
อยากประสบความสำเร็จต้องอ่าน ความจริง 3 ข้อที่คนทำงานไม่อาจมองข้าม

เปิดอ่าน 11,389 ครั้ง
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม
15 หลักฮวงจุ้ยในที่ทำงานสำหรับสาวมิลเลเนียม

เปิดอ่าน 7,810 ครั้ง
บทบาทผู้นำองค์กร 2020
บทบาทผู้นำองค์กร 2020

เปิดอ่าน 20,318 ครั้ง
3G สามจี หรือ ทรีจี
3G สามจี หรือ ทรีจี

เปิดอ่าน 19,218 ครั้ง
วิธีลดต้นแขนแบบง่าย ๆ ได้ผลชัวร์
วิธีลดต้นแขนแบบง่าย ๆ ได้ผลชัวร์

เปิดอ่าน 18,328 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)ปัจจัยด้านขวัญของข้าราชการครูปฏิบัติการสอนฯ
(ก.ค.ศ.)ปัจจัยด้านขวัญของข้าราชการครูปฏิบัติการสอนฯ

เปิดอ่าน 332,300 ครั้ง
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)

เปิดอ่าน 8,504 ครั้ง
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช

เปิดอ่าน 11,115 ครั้ง
สมาธิสั้นเทียม
สมาธิสั้นเทียม

เปิดอ่าน 4,170 ครั้ง
ปวดคอ แบบไหนอันตราย
ปวดคอ แบบไหนอันตราย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,447 ครั้ง
Adjectives(article) คำนามที่ไม่ต้องใช้ article
Adjectives(article) คำนามที่ไม่ต้องใช้ article

เปิดอ่าน 7,010 ครั้ง
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 11,750 ครั้ง
จำนวนเฉพาะ (Prime Number) คืออะไร?
จำนวนเฉพาะ (Prime Number) คืออะไร?

เปิดอ่าน 11,911 ครั้ง
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?

เปิดอ่าน 13,171 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างทำการบ้าน (ชมคลิป)
ทำไมต้องจ้างทำการบ้าน (ชมคลิป) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ