ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา จุฬารัตน์ กุระจันเพ็ง

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองตูม อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน จัดเป็นวิธีการที่เสริมสร้างและพัฒนาทักษะ การปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้แบบนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อ่านฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ฝึกเป็นผู้อ่านและค้นคว้าปฏิบัติตาม เน้นพลังความอยากรู้อยากพิสูจน์ของผู้เรียน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เรียน ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติตามด้วยกระบวนการอ่าน คิดและแก้ปัญหา ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอด หรือกำหนดกิจกรรมให้เด็กทำโดยครูทำหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาสำหรับเด็กและผู้ชี้แนะอย่างใกล้ชิด เป็นการส่งเสริมให้เด็กฝึกฝนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกปฏิบัติตามด้วยความรอบคอบ ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ การค้นคว้า ปรึกษาหารือ อภิปราย ทดลองปฏิบัติ และ

การเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เป็นการจัดโอกาสให้นักเรียนได้ทักษะการอ่าน ใช้ความชำนาญและทักษะที่มีอยู่ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4. เพื่อศึกษาความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความสำคัญของการศึกษา 1. ได้พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับครูผู้สอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภา 4. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองตูม อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2557 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองตูม อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนทั้งหมด 16 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะเป็นชั้นเรียนที่ต้องการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 เล่ม 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน แผนที่ 1 และแผนที่ 6 ใช้เวลา แผนละ 4 ชั่วโมง แผนที่ 2 , 3 , 4 , 5 ใช้เวลาแผนละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ทำให้ทราบว่า เป็นนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมมากที่สุด สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งมีค่า SD เท่ากับ 0.08 และมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.74 แปลความหมายว่า มีระดับความเหมาะมากที่สุด

ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2.1 ผลการทดลองแบบกลุ่มใหญ่ ( Large Group Testing, 1 : 10) จำนวน 20 คน

โดยใช้นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยป่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 แสดงผลของการทดลองได้ค่าเฉลี่ยกิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

ทุกหน่วยมีค่าเท่ากับ 74.55 ค่าเฉลี่ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 16.90 และค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 E1/ E2 เท่ากับ 82.83/ 84.50

2.2 ผลการการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

บ้านหนองตูม อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 16 คน

ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะเป็นชั้นเรียนที่ต้องการศึกษา แสดงผลของการทดลองได้ค่าเฉลี่ยกิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนทุกหน่วย มีค่าเท่ากับ 75.94 ค่าเฉลี่ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 17.19 และค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 E1/ E2 เท่ากับ 84.38/ 85.94

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย เอกสารประกอบ

การเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

บ้านหนองตูม อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 16 คน สูงกว่าคะแนน การทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยเอกสาประกอบ

การเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน คือ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 พึงพอใจต่อการเรียนมากที่สุด , 3.51-4.50 พึงพอใจต่อการเรียนมาก , 2.51-3.50 พึงพอใจต่อการเรียนปานกลาง 1.51-2.50 พึงพอใจต่อการเรียนน้อย , 1.00-1.50 พึงพอใจต่อการเรียนน้อยที่สุด แสดงว่าความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ นักเรียนเรียนด้วยความกระตือรือร้น สนุกสนาน ( = 4.87 , SD = 0.35) , นักเรียนทำกิจกรรมตามลำดับขั้นตอน ( = 4.80 , SD = 0.41) , นักเรียนแสดงความชอบและพอใจในบทเรียน ( = 4.80 , SD = 0.41) , นักเรียนทำกิจกรรมตามที่กำหนด ( = 4.73 , SD = 0.46) นักเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียนของตนเอง ( = 4.73 , SD = 0.46) , นักเรียนซักถามเมื่อไม่เข้าใจขั้นตอนและกิจกรรมในบทเรียน ( = 4.67 , SD = 0.49) , ตามลำดับ และจากภาพรวม ได้ = 4.74 ,

SD = 0.03 แปลความหมายว่า สนใจต่อการเรียนมากที่สุด

โพสต์โดย สาย : [29 ก.ย. 2559 เวลา 13:57 น.]
อ่าน [1482] ไอพี : 202.29.177.217
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ