ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร)

ผู้ศึกษา นายพลศักดา วิรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

1. การสร้างและการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่อง กีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) ทั้งก่อนและหลังเรียน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้การศึกษามีดังนี้ (1) ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) จำนวน 18 เล่ม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ (3) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 18 ชั่วโมง โดยดำเนินการตามแบบแผนของการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t – test for dependent

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 82.86/85.34 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ซึ่งจำแนกตามแต่ละหน่วยได้ดังนี้

1.1 เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอล มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.51/85.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.2 เล่มที่ 2 มารยาทที่ดีในการเล่นและการชม มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.59/86.49 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.3 เล่มที่ 3 การเตรียมตัวในการเล่นกีฬาแชร์บอล มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.32/86.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.4 เล่มที่ 4 การสร้างความคุ้นเคยกับลูกแชร์บอล มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.78/84.59 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.5 เล่มที่ 5 ทักษะเฉพาะตัวในการเล่นแชร์บอล มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.27/84.86 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.6 เล่มที่ 6 การจับลูกบอลและการรับลูกบอล มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.16/83.51 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.7 เล่มที่ 7 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกสองมือระดับอก มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.62/85.68 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.8 เล่มที่ 8 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกกระดอน มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.08/86.46 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.9 เล่มที่ 9 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.27/86.76 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.10 เล่มที่ 10 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกมือเดียวเหนือไหล่ มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.03/85.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.11 เล่มที่ 11 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกล่างสองมือและมือเดียว มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.24/85.41 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.12 เล่มที่ 12 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกด้านข้างสองมือและมือเดียว มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.38/87.03 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.13 เล่มที่ 13 หลักการและแบบฝึกการส่งลูกตวัด มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.95/84.32 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.14 เล่มที่ 14 การยิงประตู มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.59/85.14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.15 เล่มที่ 15 การเล่นทีม มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.05/83.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.16 เล่มที่ 16 กติกาข้อที่ 1, 2, 3 และ4 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.89/85.41 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.17 เล่มที่ 17 กติกาข้อที่ 5, 6, 7, 8, 9 และ10 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.43/84.86 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

1.18 เล่มที่ 18 กติกาข้อที่ 11, 12, 13, 14, 15 และ16 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.35/84.59 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อใช้ชุดแบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาแชร์บอล โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59

โพสต์โดย หนึ่ง : [8 ก.พ. 2560 เวลา 09:42 น.]
อ่าน [2121] ไอพี : 180.183.59.14
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ