ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไม้ขาว

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ปีการศึกษา 2558

ผู้รายงาน นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2558

บทสรุป

การประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการดำเนินงานและประเมินผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยมีวิธีการประเมิน 2 ลักษณะคือ การประเมินโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น การประเมินโดยใช้แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาและแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2558 จำนวน 13 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 จำนวน 47 คนและกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 47 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีข้อคำถามปลายเปิดจำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .8013 - .9619 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านไม้ขาว ปีการศึกษา 2558 และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไม้ขาว ปีการศึกษา 2558 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version 16.5 ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัด พบว่า ประเด็นความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.55, S.D. = .53) รองลงมา คือ ประเด็นความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.53, S.D. = .45) รองลงมา คือ ประเด็นความเป็นไปได้ของโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.46, S.D. = .47) และประเด็นความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.44, S.D. = .52)

2. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมินโดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.58, S.D = .51) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัด พบว่า ความเพียงพอของงบประมาณมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.67), S.D. = .49) รองลงมา คือ ประเด็นความพร้อมของบุคลากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.64, S.D. = .54)รองลงมา คือประเด็นวัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.54, S.D. = .51) รองลงมา คือประเด็นการบริหารจัดการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.54, S.D. = .50) ) และประเด็นหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.51, S.D. = .53)

3. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.07, S.D = .67) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัด พบว่า ด้านการดำเนินกิจกรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.25, S.D. = .63) รองลงมา คือ ด้านการวางแผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.23, S.D. = .66) รองลงมา คือ ด้านการติดตามและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.20, S.D. = .70) และด้านการนำผลไปปรับปรุงพัฒนามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.59, S.D. = .67)

4. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 ด้านผลผลิตของโครงการ เป็นดังนี้

4.1 ผลการประเมินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด ด้านผลผลิตการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D = .64) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัด พบว่า ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.33, S.D. = .67) รองลงมา คือ ด้านการบริหาร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.24, S.D. = .64) ) รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.20, S.D. = .63) และด้านหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.17, S.D. = .61)

4.2 ผลการประเมินความสามารถในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชนของโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของ นักเรียน ครูและผู้ปกครอง จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.24, S.D = .27) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัด พบว่า ประเด็นมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านวัฒนธรรม ไปปฎิบัติร่วมกับบุคคลในชุมชน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.43, S.D. = .57) รองลงมา คือ ประเด็นรู้จักใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.39, S.D. = .57) ประเด็นร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.39, S.D. = .69) ประเด็นรู้จักดูแลร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.39, S.D. = .50) และประเด็นปฎิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม / กฎหมาย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.04, S.D. = .70) ประเด็นมีการปฎิบัติในการช่วยลดภาวะโลกร้อน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.04, S.D. = .58) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

4.3 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 ครอบคลุม 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านคุณภาพหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณภาพการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และด้านคุณภาพผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D = .67) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัด พบว่า ด้านคุณภาพผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.60, S.D. = .63) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.53, S.D. = .66) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.47, S.D. = .67) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.27, S.D. = .70) และด้านคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.41, S.D. = .69)

4.4 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้ขาว ปีการศึกษา 2558 เป็นดังนี้

4.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2558ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยภาพรวม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.93 และเมื่อพิจารณาจำแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ร้อยละ 80.51 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 80.30 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีและศิลปะ ร้อยละ 77.41 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด ร้อยละ 69.71

4.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net : Ordinary National Education Testing) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2558

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวม ปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.43 และ

เมื่อพิจารณาจำแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระดนตรีและศิลปะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ร้อยละ 77.00 รองลงมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ร้อยละ 76.40 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 72.00 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด ร้อยละ 59.50

ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.26 และเมื่อพิจารณาจำแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ร้อยละ 75.76 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ร้อยละ 75.53 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ74.38 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด ร้อยละ 65.15

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม ปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.47 และเมื่อพิจารณาจำแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ร้อยละ 79.16 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีและศิลปะ ร้อยละ 75.00 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 73.92 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด ร้อยละ 62.00

ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.39 และเมื่อพิจารณาจำแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ร้อยละ 77.05 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 76.76 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีและศิลปะ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละต่ำสุด ร้อยละ72.29 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด ร้อยละ 63.52

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50,S.D = .50) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัด พบว่า ประเด็นครูสามารถให้คำปรึกษาและชี้แนะเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.55, S.D. = .50) รองลงมา คือ ประเด็นนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.54, S.D. = .50) ประเด็น โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.54, S.D. = .50) และประเด็นนักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามนโยบายของโรงเรียนและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.41, S.D. = .49)

โพสต์โดย Mai : [5 มี.ค. 2560 เวลา 14:04 น.]
อ่าน [3941] ไอพี : 27.55.158.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 35,462 ครั้ง
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.

เปิดอ่าน 34,131 ครั้ง
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท
ภาวะเด็กอ้วน น้ำหนักเกิน ภัยร้ายที่คุณไม่ควรประมาท

เปิดอ่าน 11,048 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน

เปิดอ่าน 15,087 ครั้ง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 13,446 ครั้ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ

เปิดอ่าน 13,502 ครั้ง
โฮย่า ชนิดใหม่ พบขึ้นที่อุ้มผางแห่งเดียวในโลก
โฮย่า ชนิดใหม่ พบขึ้นที่อุ้มผางแห่งเดียวในโลก

เปิดอ่าน 12,200 ครั้ง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 10,586 ครั้ง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 32,366 ครั้ง
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 2,645 ครั้ง
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค

เปิดอ่าน 12,375 ครั้ง
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน

เปิดอ่าน 14,142 ครั้ง
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น

เปิดอ่าน 20,861 ครั้ง
วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 โดย สสวท.
วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 28,995 ครั้ง
ทิศหก
ทิศหก

เปิดอ่าน 57,156 ครั้ง
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ
วิธีเด็ดช่วยจำศัพท์อังกฤษ

เปิดอ่าน 45,716 ครั้ง
ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา
ประกาศ สพฐ.หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา
เปิดอ่าน 10,297 ครั้ง
ดื่มน้ำอัดลม 0 แคลอรี่ ช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือ? / พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
ดื่มน้ำอัดลม 0 แคลอรี่ ช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือ? / พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
เปิดอ่าน 16,417 ครั้ง
คลิปเณรน้อยอายุแค่ 3 ขวบ สวดมนต์ให้พรคล่องปรื๋อ (ชมคลิป)
คลิปเณรน้อยอายุแค่ 3 ขวบ สวดมนต์ให้พรคล่องปรื๋อ (ชมคลิป)
เปิดอ่าน 13,340 ครั้ง
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
เปิดอ่าน 51,543 ครั้ง
คำบุพบท
คำบุพบท

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ