ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพูด โดยใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพูด โดยใช้แบบฝึกทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา : รุ่งนภา อภิวงค์

สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา : 2559

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพูดและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบ ไปด้วย 1) แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำนวน 9 เล่ม 2) แผน การจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำนวน 18แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพูด จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ผลการศึกษา พบว่า

1. ประสิทธิภาพรวมของ แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน บ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็น 82.55/82.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามสมมุติฐานของการศึกษา

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพูด โดยใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่าก่อนเรียนมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 38.24 หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.87 และมีความก้าวหน้าคิดเป็น

ร้อยละ 42.63

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาครั้งนี้สำเร็จได้ ด้วยความกรุณาจาก นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข นายพรณรงค์ แท่งเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นางลลนา บุญชื่น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นางสกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นายประเวศน์ ขันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) นางกมลวรรณ คำเรือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นางจิรภา พงษ์เกษ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ กรุณาสละเวลาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือแก่ผู้ศึกษาเป็นอย่างดี ทำให้การสร้างแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทุกท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บิดามารดาและครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคน ที่ได้ช่วยสนับสนุน คอยให้กำลังใจในการศึกษาครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ขอขอบใจนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติสุขและโรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่ช่วยเป็นกลุ่มตัวอย่าง ให้ผู้ศึกษาสามารถทำการทดลองใช้เครื่องมือสำหรับการศึกษา และทดลองหาประสิทธิภาพ ของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณประโยชน์อันมีค่าของรายงานฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอมอบให้บุคคลที่ได้เอ่ยนามมาข้างต้น เพื่อแทนคำขอบคุณที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จนทำให้โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณค่า และคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน เกิดสัมฤทธิผลดังเป้าประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

รุ่งนภา อภิวงค์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ................................................................ 1

วัตถุประสงค์ของการศึกษา .................................................................................... 4

สมมติฐานการศึกษา ............................................................................................... 4

ขอบเขตการศึกษา .................................................................................................. 5

นิยามศัพท์เฉพาะ ................................................................................................... 6

ประโยชน์ของการศึกษา ......................................................................................... 7

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ..................................................................................................

8

ทำไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ ..................................................................... 8

วิสัยทัศน์ ........................................................................................................... 8

เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ ...................................................................... 9

คุณภาพผู้เรียน .................................................................................................. 9

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ .......................................................................... 10

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ..................................................................... 14

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ..................................................................... 14

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ............................................................... 16

การประเมินผลระดับสถานศึกษา ..................................................................... 16

การประเมินผลระดับชาติ ................................................................................. 17

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ..................................................... 18

สารบัญ (ต่อ)

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ………………………….

ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ..........................................

18

19

วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ............................................. 19

ลักษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ .......................................................... 19

องค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ....................................... 20

ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนเป็นกลุ่มแบบดั้งเดิม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ......................................................... 22

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ .......................................................................... 24

รูปแบบ LT (Learning Together) ............................................................... 24

การนำรูปแบบ LT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ........................................

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ LT ........................................................ 25

27

………. 28

ทฤษฎีเกี่ยวกับการพูด .................................................................................... 28

องค์ประกอบเกี่ยวกับความสามารถในการพูด ................................................ 29

ระดับความสามารถในการพูด ............................................................................. 29

การวัดและแประเมินผลทักษะการพูด ..............................................................

การใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ......................... 31

32

ความหมายของแบบฝึก ................................................................................... 32

ความสำคัญของแบบฝึก .................................................................................. 32

หลักจิตวิทยาที่นำมาใช้สร้างแบบฝึก ............................................................... 33

หลักการสร้างแบบฝึก ...................................................................................... 35

ขั้นตอนของการสร้างแบบฝึกทางการสอน ..................................................... 38

ลักษณะของแบบฝึกที่ดี ................................................................................... 39

การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก ..................................................................... 40

ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ ................................................................... 40

41

ความหมายของความพึงพอใจ ......................................................................... 41

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ .................................................................

หน้า

42

การวัดความพึงพอใจ ....................................................................................... 43

45

งานวิจัยภายในประเทศ .......................................................................................... 45

งานวิจัยต่างประเทศ .............................................................................................. 49

3 วิธีดำเนินการ

แผนแบบที่ใช้ในการศึกษา ..................................................................................... 51

ประชากร ............................................................................................................... 52

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล .................................................................. 52

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ............................................................ 52

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ....................................................................................... 64

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ .................................................................................. 66

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

บ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 …

72

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ………..........................

78

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้

แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 …………………………………............

79

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ หน้า

5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา ................................................................................................... 82

อภิปรายผล ............................................................................................................ 82

ข้อเสนอแนะการนำไปใช้ ....................................................................................... 87

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ....................................................................... 87

บรรณานุกรม .............................................................................................................. 89

ภาคผนวก 95

ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ....................... 97

ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ............................................................... 98

ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................... 155

ภาคผนวก ง หนังสือและบันทึกข้อความขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงาน

ทางวิชาการ ....................................................................................

ภาคผนวก จ หนังสือตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ……

ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือในการศึกษา …….

ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา ……..

ภาคผนวก ซ หนังสือการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา ………………………….

198

204

209

211

220

ประวัติผู้ศึกษา ........................................................................................................... 234

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน ต 1.2 ................................. 10

2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน ต 1.3 ................................. 11

3 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน ต 2.1 ................................. 12

4 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน ต 2.2 ................................. 12

5 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน ต 4.1 ................................. 13

6 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน ต 4.2 ................................. 13

7

8

9

10

11

12 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ………………………………………………………………………………..

แสดงความแตกต่างของการเรียนรู้ แบบร่วมมือกับการเรียนรู้แบบดั้งเดิม

(Small group testing) .....................................................................................

สรุปประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 …………………………………………………………………………

ประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2.......................................................................................

ประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เล่มที่ 1 – 4 (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) .....

ประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เล่มที่ 5 – 8 (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ........

13

22

72

72

73

75

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ หน้า

13

14

ประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เล่มที่ 9 และประสิทธิภาพรวม

(ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ....................................................................แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

บ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน.........................................................................................................

76

78

15 ผลคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ……

79

16 คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ต่อแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ..........

156

17 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน… 159

18 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)

ค่าอำนาจจำแนก (B) และค่าความเชื่อมั่น (rcc) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน .......................................................................................................

161

19

20

แสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้เชี่ยวชาญ ....................................................................................................

ค่าอำนาจจำแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ ……………………………………………………………………………….............

สารบัญตาราง (ต่อ)

163

164

21

คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มทดลองแบบกลุ่มเล็ก เล่มที่ 1– 2 (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) .....................................................................

165

22

คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มทดลองแบบกลุ่มเล็ก เล่มที่ 3 – 4 (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ……………………………………………………………..

166

23 คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มทดลองแบบกลุ่มเล็ก เล่มที่ 5– 6 (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ......................................................................

167

24 คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มทดลองแบบกลุ่มเล็ก เล่มที่ 7 – 8 (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ......................................................................

168

25

26

คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มทดลองแบบกลุ่มเล็ก เล่มที่ 9

และประสิทธิภาพรวม (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ……………………..........

คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มทดลองแบบกลุ่มใหญ่ เล่มที่ 1– 2 (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ......................................................................

169

170

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มทดลองแบบกลุ่มใหญ่ เล่มที่ 3 – 4 (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ……………………………………...........................

172

28 คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มทดลองแบบกลุ่มใหญ่ เล่มที่ 5 – 6 (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ………….………………………………………………….

174

29 คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มทดลองแบบกลุ่มใหญ่ เล่มที่ 7 – 8 (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ......................................................................

176

30 คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน ของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มทดลองแบบกลุ่มใหญ่ เล่มที่ 9

และประสิทธิภาพรวม (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ..................................

178

31 คะแนนของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่อง Greetings and Leave Taking (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม)…

180

32 คะแนนของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 2 เรื่อง Food and Health (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ...............

182

33

34

35

36 คะแนนของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 3 เรื่อง Life at school (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ……...………….

คะแนนของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 4 เรื่อง Daily Routines (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ....................

คะแนนของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 5 เรื่อง Our free time (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) …………………..

คะแนนของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 6 เรื่อง Occupations (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) …………………….

184

186

188

190

37 คะแนนของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 7 เรื่อง The seasons (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ........................

192

38 คะแนนของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 8 เรื่อง Signs (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) .....................................

194

39 คะแนนของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 9 เรื่อง Story Telling (ตัวเลขในวงเล็บแสดงคะแนนเต็ม) ........................

196

สารบัญภาพ

ภาพที่ หน้า

1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา ............................................................................. 38

2 แสดงขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก ........................................................................... 39

3 แสดงการสร้างและพัฒนาแบบฝึก .......................................................................... 65

โพสต์โดย ครูปู : [28 มี.ค. 2560 เวลา 05:20 น.]
อ่าน [527] ไอพี : 1.47.196.185
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ