ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา เรื่อง กี

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส

ผู้รายงาน นายชนะ กิตติพันธ์

ปีที่รายงาน 2559

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อรายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาพลศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาพลศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพลศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นการทดลองเชิงปฏิบัติการสอนในห้องเรียนปกติ จึงไม่มีกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง กีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นวัตกรรมที่ใช้ คือ เอกสารประกอบการสอนวิชาพลศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส เครื่องมือในการวัและประเมินผล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิส แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย แบบประเมินค่าทักษะกีฬา เทเบิลเทนนิส แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการวิจัย พบว่า

1. แบบฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาพลศึกษา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.90/94.58

2. คะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนของแบบฝึกทักษะกีฬา เทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาพลศึกษา ปรากฏผล ดังนี้

เรื่องที่ 1 ปฐมนิเทศและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส คะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 1.92 คิดเป็นร้อยละ 38.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52

เรื่องที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.6 คิดเป็นร้อยละ 92.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51

เรื่องที่ 3 การสร้างเสริมสรรถภาพกายและจิตใจ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52

เรื่องที่ 4 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส คะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 2.23 คิดเป็นร้อยละ 44.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52

เรื่องที่ 5 การป้องกันและการแก้ไขอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส คะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 1.92 คิดเป็นร้อยละ 38.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51

เรื่องที่ 6 กฎ กติกา มารยาท และวิธีการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส คะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 2.31 คิดเป็นร้อยละ 46.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52

เรื่องที่ 7 การสร้างความคุ้นเคยกับโต๊ะและอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส คะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 2.15 คิดเป็นร้อยละ 43.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48

เรื่องที่ 8 การสร้างความคุ้นเคยกับลูกและการฝึกตีลูกบนโต๊ะ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 2.23 คิดเป็นร้อยละ 44.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52

เรื่องที่ 9 การตีลูกหมุนแบบต่าง ๆ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 1.85 คิดเป็นร้อยละ 36.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51

เรื่องที่ 10 การตบและการบล็อกลูก คะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 2.08 คิดเป็นร้อยละ 41.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52

เรื่องที่ 11 การเสิร์ฟและการรับลูก คะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 คิดเป็นร้อยละ 90.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52

เรื่องที่ 12 การฝึกการเล่นเทเบิลเทนนิสประเภทต่าง ๆ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 2.08 คิดเป็นร้อยละ 41.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52

3. คะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาพลศึกษา จำนวน 30 ข้อ ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 13.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.72 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 28.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12

4. กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาพลศึกษา มีประสิทธิผลเท่ากับ 0.92 ซึ่งเชื่อถือได้

5. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาพลศึกษา มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 94.58 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 5.42

6. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาพลศึกษา มีทักษะทางกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 14.39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74

7. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาพลศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ ดี คิดเป็นร้อยละ 95.42 พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 4.58

8. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาพลศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11

โพสต์โดย ครูหลินตัน : [3 ก.ย. 2560 เวลา 23:21 น.]
อ่าน [588] ไอพี : 49.230.27.179
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ