ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสัมพันธ์ สำ

หัวข้อศึกษา รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ผู้รายงาน นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ของโรงเรียนวัดสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในด้านบริบทสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับความต้องการของบริบทสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยป้อนเกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและวิธีการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ ด้านกระบวนการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินการกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสัมพันธ์

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนวัดสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 45 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 37 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเกิร์ตซึ่งผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจพิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินสภาพ

แวดล้อม ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต จำนวน 50 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามประเมินสภาพแวดล้อมมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .87 แบบสอบถามประเมินปัจจัยป้อน มีค่า

ความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .86 แบบสอบถามประเมินกระบวนการมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .90 แบบสอบถามประเมินผลผลิตมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .91 และมีค่า

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .88

การจัดเก็บข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ โดยแจกแบบสอบถามจำนวน 96 ฉบับ แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจำนวน 96 ฉบับ ซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้ง 96 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย () ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

สรุปผลการศึกษา

จากการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดสัมพันธ์ ในภาพรวม

ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดสัมพันธ์ ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียนในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( = 4.47 ,  =0.55)

2. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดสัมพันธ์ โดยพิจารณา

เป็นรายด้าน ดังนี้

2.1 ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49 ,  =0.50)

2.2 ด้านปัจจัยป้อน ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.39 ,  =0.63)

2.3 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50 ,  =0.53)

2.4 ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองและนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48 ,  =0.54)

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดสัมพันธ์ โดยพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

3.1 ด้านสภาพแวดล้อม มีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องบางกลุ่มไม่ทราบ

นโยบายการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของโครงการเป็นความคิดเห็นของบุคลากรบางส่วน และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬามีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีข้อเสนอแนะ คือ ควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบายให้ทั่วถึง ควรให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบายและ เป้าหมายของโครงการ และควรจัดสรรและขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์การเล่นกีฬาให้เพียงพอ ตามลำดับ

3.2 ด้านปัจจัยป้อน มีปัญหา และอุปสรรค 5 ประการ ได้แก่ ครูมีภาระงานสอนมาก

ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดการ ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ผู้ปกครองและชุมชน ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านอนามัยโดยเฉพาะ คณะกรรมการอนามัยโรงเรียนยังมีความรู้ไม่ครอบคลุม ทุกเรื่อง ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้มีการยืดหยุ่นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามสมควร ประสานขอความร่วมมือจากชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงบประมาณ

ควรมีการประสานกับผู้ปกครอง ชุมชน อย่างต่อเนื่อง ชี้แจงนโยบายและเป้าหมายการดำเนินโครงการให้ชัดเจน สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอนามัย และให้คณะกรรมการอนามัยโรงเรียนเข้ารับการอบรมสัมมนา ตามลำดับ

3.3 ด้านกระบวนการ มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ การจัดกิจกรรมโครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไม่ค่อยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ขาดความร่วมมือจากบุคคล ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานโครงการ มีข้อเสนอแนะ คือ มีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

ที่ชัดเจน ตลอดจนมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอ และพยายามให้ทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามลำดับ

3.4 ด้านผลผลิต มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ นักเรียนไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรม

ทางสุขศึกษาด้วยการปฏิบัติจริง นักเรียนไม่ค่อยสนใจดูและรักษาสุขภาพของตนเอง นักเรียน

ไม่เห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ครูและผู้เกี่ยวข้องไม่ค่อยเล่นกีฬา

หรือออกกำลังกาย และผู้ปกครองบางคนไม่ได้ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเนื่องจากไม่มีเวลา ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ควรให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

ครูทุกคนร่วมมือกันอบรมหรือแนะนำให้นักเรียนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตนเองครูควร

จัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้นักเรียนรู้ถึงประโยชน์หรือคุณค่าของอาหารหลักทั้ง 5 หมู่ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของครูและผู้เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ประชุมผู้ปกครอง

อย่างน้อย ภาคเรียนละ1 ครั้ง เพื่อประสานความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน ตามลำดับ

โพสต์โดย wallika : [18 ต.ค. 2560 เวลา 12:03 น.]
อ่าน [2661] ไอพี : 106.0.211.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,919 ครั้ง
เฉลยข้อสอบอัตนัยด้วย FACEBOOKLIVE
เฉลยข้อสอบอัตนัยด้วย FACEBOOKLIVE

เปิดอ่าน 15,940 ครั้ง
รู้หรือไม่ สิทธิบัตรการออกแบบชิ้นแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ...
รู้หรือไม่ สิทธิบัตรการออกแบบชิ้นแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ...

เปิดอ่าน 8,249 ครั้ง
ยูฟ่าประกาศห้ามทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดบอลยูโร
ยูฟ่าประกาศห้ามทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดบอลยูโร

เปิดอ่าน 9,289 ครั้ง
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน

เปิดอ่าน 13,057 ครั้ง
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต นิยายซีไรต์ปี 58

เปิดอ่าน 10,657 ครั้ง
"แก่"…อย่างมีคุณค่า โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
"แก่"…อย่างมีคุณค่า โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

เปิดอ่าน 87,459 ครั้ง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง

เปิดอ่าน 12,708 ครั้ง
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ:โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.2559
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ:โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.2559

เปิดอ่าน 11,818 ครั้ง
พ่อกับลูกชาย คลิปซึ้งกินใจ ไว้เตือนใจตนครับ
พ่อกับลูกชาย คลิปซึ้งกินใจ ไว้เตือนใจตนครับ

เปิดอ่าน 15,523 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!

เปิดอ่าน 10,541 ครั้ง
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"

เปิดอ่าน 9,008 ครั้ง
เพราะเหตุใด? หนุ่มญี่ปุ่นจึงโพสต์เตือนคนไทย อาจแห้วงานเพราะเฟซบุ๊ก!
เพราะเหตุใด? หนุ่มญี่ปุ่นจึงโพสต์เตือนคนไทย อาจแห้วงานเพราะเฟซบุ๊ก!

เปิดอ่าน 13,408 ครั้ง
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย
หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย

เปิดอ่าน 22,747 ครั้ง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง

เปิดอ่าน 10,341 ครั้ง
ถามหาการศึกษา4.0 จะเริ่มต้นเมื่อใด?
ถามหาการศึกษา4.0 จะเริ่มต้นเมื่อใด?

เปิดอ่าน 12,014 ครั้ง
สูตรการเรียนเก่ง จากท่าน ว.วชิรเมธี
สูตรการเรียนเก่ง จากท่าน ว.วชิรเมธี
เปิดอ่าน 12,170 ครั้ง
เทคโนโลยีคัดกรองตัวอ่อน ความหวังใหม่ของคนอยากมีลูก (ปลอดโรคทางพันธุกรรม)
เทคโนโลยีคัดกรองตัวอ่อน ความหวังใหม่ของคนอยากมีลูก (ปลอดโรคทางพันธุกรรม)
เปิดอ่าน 29,576 ครั้ง
สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง
สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง
เปิดอ่าน 11,959 ครั้ง
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้
เปิดอ่าน 15,859 ครั้ง
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ