ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการใช้นวัตกรรม แบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ ชุด การวาดภาพระบายสีผลไม้ ด้วยดินสอสี ชั้นประถมศึกษาปีท

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้นวัตกรรม แบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ ชุด การวาดภาพระบายสีผลไม้ ด้วยดินสอสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา นายพร้อม บริบูรณ์มังสา

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ ชุด การวาดภาพระบายสีผลไม้ ด้วยดินสอสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และพัฒนาความสามารถในการวาดภาพระบายสีของนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ ชุด การวาดภาพระบายสีผลไม้ ด้วยดินสอสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ ชุด การวาดภาพระบายสีผลไม้ ด้วยดินสอสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 20 คน

เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 2 ส่วนดังนี้

1. แบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ ชุดการวาดภาพระบายสีผลไม้ด้วยดินสอสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีแบบฝึกทักษะทั้งหมด 7 เล่ม ประกอบกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้

เล่ม 1 เรื่อง เส้น และการวาดรูปร่าง

เล่ม 2 เรื่อง การวาดรูปทรงเรขาคณิต

เล่ม 3 เรื่อง รูปทรงเหลี่ยม พื้นผิว มุมมอง และระยะ

เล่ม 4 เรื่อง สีและการใช้สี

เล่ม 5 เรื่อง วาดภาพ แสงเงา รูปทรงเรขาคณิต

เล่ม 6 เรื่อง วาดภาพระบายสีด้วยดินสอสี รูปทรงเรขาคณิต

เล่ม 7 เรื่อง วาดภาพระบายสีด้วยดินสอสี รูปผลไม้

เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเนื้อหานำมาจากการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียน ชุด การวาดภาพระบายสีผลไม้

ด้วยดินสอสี ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น เป็นข้อสอบปรนัยจำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ศึกษาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x- ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ ชุด การวาดภาพระบายสีผลไม้ ด้วยดินสอสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ร้อยละของค่าเฉลี่ย

3. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) การวาดภาพระบายสีผลไม้ ด้วยดินสอสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ t –test (Dependent Sample)

4. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะทัศนศิลป์

ชุดการวาดภาพระบายสีผลไม้ ด้วยดินสอสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระศิลปะ

สรุปผลของการศึกษา

ผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการใช้แบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ ชุด การวาดภาพระบายสีผลไม้ ด้วยดินสอสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษาได้แบ่งสรุปผลออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ เมื่อนำมาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 20 คน แล้วปรากฏว่า แบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.86 และการทดสอบหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 88.25 จึงสรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ชุดนี้ มีประสิทธิภาพ 88.86 / 88.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80 / 80

2. ทักษะความรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ ชุด การวาดภาพระบายสี ด้วยดินสอสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.55 และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.65 เมื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ ชุด การวาดภาพระบายสี ด้วยดินสอสี ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ ด้วยการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะทัศนศิลป์ ชุด การวาดภาพระบายสีผลไม้ ด้วยดินสอสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.75 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 75

โพสต์โดย พร้อม : [6 ก.พ. 2561 เวลา 19:39 น.]
อ่าน [2468] ไอพี : 116.58.253.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,382 ครั้ง
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"

เปิดอ่าน 16,360 ครั้ง
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้

เปิดอ่าน 10,218 ครั้ง
 16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล
16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล

เปิดอ่าน 12,430 ครั้ง
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว
แตงโมเจลลี่ หวานฉ่ำสีสันสดใส ทำง่ายนิดเดียว

เปิดอ่าน 25,850 ครั้ง
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 59,479 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

เปิดอ่าน 9,650 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 8,731 ครั้ง
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด

เปิดอ่าน 10,781 ครั้ง
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้

เปิดอ่าน 9,447 ครั้ง
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ
วิธีดูแลผิวพรรณในหน้าฝนให้ผิวสวยใสเสมอ

เปิดอ่าน 11,328 ครั้ง
สมาธิสั้นเทียม
สมาธิสั้นเทียม

เปิดอ่าน 49,606 ครั้ง
เทคนิคเก่งอังกฤษ
เทคนิคเก่งอังกฤษ

เปิดอ่าน 12,712 ครั้ง
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ?
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ?

เปิดอ่าน 10,444 ครั้ง
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ

เปิดอ่าน 10,017 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,486 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักประดิษฐ์ พ.ศ.2556
แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักประดิษฐ์ พ.ศ.2556

เปิดอ่าน 17,344 ครั้ง
ขจัดไขมันบนพุงด้วยการแขม่วท้อง
ขจัดไขมันบนพุงด้วยการแขม่วท้อง

เปิดอ่าน 41,985 ครั้ง
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น

เปิดอ่าน 10,526 ครั้ง
"ครู" คือ "ปูชนียบุคคล" หรือ "ผู้แจวเรือจ้าง"
"ครู" คือ "ปูชนียบุคคล" หรือ "ผู้แจวเรือจ้าง"

เปิดอ่าน 68,512 ครั้ง
เครื่องแบบข้าราชการ
เครื่องแบบข้าราชการ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ