ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2559

การประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบ CIPP Model โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ (2)เพื่อประเมินด้านปัจจัยการดำเนินงานของโครงการ (3)เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (4)เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ซึ่งประกอบได้ด้วย(4.1)การประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู (4.2)การประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน(4.3)การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น (4.4)การประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายใน(4.5)การประเมินความยั่งยืนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน ครู จำนวน 89 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อม แบบสอบถามด้านปัจจัยการดำเนินงาน แบบสอบถามด้านกระบวนการ แบบสอบถามด้านผลผลิต เป็นแบบสอบ ถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Method) การวิเคราะห์ โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม สอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด/ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวม (X-bar=4.60, S.D. = 0.54)

2. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม เพียงพออยู่ในระดับมาก/ผ่านเกณฑ์ การประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวม (X-bar =4.49, S.D. = 0.56)

3. การประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินงานสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด/ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวม (X-bar =4.62, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน พบว่า การประเมินผลการนิเทศมีกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมประเมินผลการนิเทศ มีความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินงานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม (X-bar = 4.64, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ การสร้างขวัญและกำลังใจ มีกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมการสร้างขวัญและกำลังใจ มีค่าเฉลี่ยรวม (X-bar = 4.62, S.D. = 0.51) และการวางแผนการนิเทศ มีกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมประชุมระดมสมอง มีค่าเฉลี่ยรวม (X-bar = 4.62, S.D. = 0.56) ส่วนการสร้างความเข้าใจและเตรียมการนิเทศ มีกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมประชุมครู กิจกรรมอบรมครู มีค่าเฉลี่ยรวม (X-bar = 4.61, S.D. = 0.55) และการปฏิบัติการนิเทศมี กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมให้คำปรึกษา กิจกรรมศึกษาเอกสาร กิจกรรมสาธิตการสอน กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อสังเกตการสอน กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมจัดนิทรรศการ มีค่าเฉลี่ยรวม (X-bar = 4.61, S.D. = 0.55) มีคะแนนเท่ากัน

4. การประเมินผลผลิตของโครงการ ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ทุกการประเมิน ดังนี้

4.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมพบว่า มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูอยู่ในระดับมากที่สุด/ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวม (X-bar = 4.67, S.D. = 0.52)

4.2 การประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยครูพบว่ามีการปฏิบัติการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด/ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยรวม (X-bar = 4.74, S.D. = 0.47)

4.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น

4.3.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบัวใหญ่ โดยครูพบว่ามีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน (X-bar = 3.08, S.D. = 0.76)

4.3.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบัวใหญ่ โดยครูพบว่ามีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน (X-bar = 3.07, S.D. = 0.78)

4.4 การประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2559 โดยครูพบว่ามีครูมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด/ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยรวม (X-bar = 4.80, S.D. = 0.44)

4.5 การประเมินความยั่งยืนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู เมื่อผ่านระยะเวลาไปได้ 1 ภาคเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมพบว่า มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูเมื่อผ่านระยะเวลาไปได้ 1 ภาคเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด/ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยรวม (X-bar = 4.70, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาภาพรวมของคะแนนเพิ่ม/ลด การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูเมื่อผ่านระยะเวลาไปได้ 1 ภาคเรียน พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (เพิ่ม 0.03) แสดงให้เห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูยังคงมีความยั่งยืนแม้เวลาผ่านไป

คำสำคัญ : ประเมินโครงการ ,CIPP Model ,โรงเรียนบัวใหญ่

โพสต์โดย nuwat.utan : [13 มี.ค. 2561 เวลา 05:10 น.]
อ่าน [2095] ไอพี : 223.205.246.190
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ