ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาโรงเรียนโดยใช้ “PDCA of TEACHERS MODEL”

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความมีประสิทธิผล “PDCA of TEACHERS MODEL” : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านซาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7

ผู้วิจัย นางประคอง ลัดกลาง

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและประเมิน

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนบ้านซาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความมีประสิทธิผล “PDCA of TEACHERS MODEL” และ 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความมีประสิทธิผล “PDCA of TEACHERS MODEL” ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนบ้านซาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน

บ้านซาด จำนวน 75 คน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความมีประสิทธิผล โดยทำการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและแนวทางการบริหารโรงเรียนสู่ความมีประสิทธิผล รวมทั้งนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาเป็นกรอบในการยกร่างรูปแบบและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน และนำรูปแบบไปทดลองใช้นำร่องกับโรงเรียนบ้านซาด ปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุง

ก่อนการทดลองใช้จริง ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความมีประสิทธิผล โดยนำรูปแบบที่ปรับปรุงและพัฒนาแล้วจากขั้นตอนที่ 2

ไปทดลองใช้จริงกับโรงเรียนบ้านซาด ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดจากการนำรูปแบบไปใช้

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. สภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนบ้านซาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โดยเรียงตามลำดับดังนี้ ด้านการมีภาวะผู้นำที่เกื้อหนุน ด้านการกระจายอำนาจ ด้านการมีส่วนร่วม

ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ด้านการบริหารตนเอง และด้านการพัฒนาทั้งระบบ โดยโรงเรียนบ้านซาด

มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสูงสุดสามลำดับแรก ได้แก่ การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และการตรวจสอบและถ่วงดุล ตามลำดับ

2. รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความมีประสิทธิผล “PDCA of TEACHERS MODEL” ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบ

การดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ

ตามขอบข่ายการบริหารงานของสถานศึกษา จะมีกระบวนการทำงานที่สำคัญตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ซึ่งจะต้องอาศัยเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานตามวงจรคุณภาพประสบความสำเร็จ คือ TEACHERS (Teamwork : การทำงานเป็นทีม, Equity : ความเสมอภาค , Academic leadership :

ภาวะผู้นำทางวิชาการ , Clearly goal : เป้าหมายร่วมที่ชัดเจน , Human relationship : มนุษยสัมพันธ์ , Environment : สภาพแวดล้อมเชิงบวก , Reward : รางวัล และ Supporting : การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก) โดยผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความมีประสิทธิผล “PDCA of TEACHERS MODEL” พบว่า โรงเรียนบ้านซาดสามารถดำเนินงานตามรูปแบบจนส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดี

3.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีเยี่ยม

3.3 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีประสิทธิผล

อยู่ในระดับดีเยี่ยม

3.4 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน โดยมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีเยี่ยม

3.5 ผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีเยี่ยม

3.6 สถานศึกษาได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน โดยมีประสิทธิผล

อยู่ในระดับดีเยี่ยม

นอกจากนี้ยังพบหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึง ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน

บ้านซาด อันเกิดจากการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นคือการได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่

รางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา , รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข , รางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ในระดับดีมาก , รางวัลการเข้าร่วมประกวดสถานศึกษาที่มีกิจกรรมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ , รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และ รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านการบริหารจัดการ ระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

จากการประเมินความพึงพอใจของ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดจากการนำรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสู่ความมีประสิทธิผล “PDCA of TEACHERS MODEL” ไปใช้ พบว่า ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาตามรูปโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ประคอง : [15 มี.ค. 2561 เวลา 16:38 น.]
อ่าน [2601] ไอพี : 124.122.17.212
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,502 ครั้ง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง
15 ภาพ “หมาธรรมดา” กลายเป็น “หมายักษ์” ด้วยมุมกล้อง

เปิดอ่าน 47,833 ครั้ง
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล

เปิดอ่าน 12,499 ครั้ง
ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้
ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้

เปิดอ่าน 19,516 ครั้ง
7 วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายที่ทำได้จริง เหลือเงินเก็บแน่นกระเป๋า
7 วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายที่ทำได้จริง เหลือเงินเก็บแน่นกระเป๋า

เปิดอ่าน 21,556 ครั้ง
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?

เปิดอ่าน 11,079 ครั้ง
ดูแลตัวกันเยอะแล้ว มาดูแลเท้ากันบ้างดีกว่า!
ดูแลตัวกันเยอะแล้ว มาดูแลเท้ากันบ้างดีกว่า!

เปิดอ่าน 40,930 ครั้ง
คุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เปิดอ่าน 11,314 ครั้ง
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี

เปิดอ่าน 15,048 ครั้ง
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค

เปิดอ่าน 34,038 ครั้ง
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร

เปิดอ่าน 26,201 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 26,339 ครั้ง
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร

เปิดอ่าน 47,500 ครั้ง
เรื่องของเลนส์
เรื่องของเลนส์

เปิดอ่าน 24,451 ครั้ง
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ

เปิดอ่าน 25,059 ครั้ง
เผยเคล็ดลับ อ่านหนังสือแล้วทำอย่างไร ให้จำได้ดี
เผยเคล็ดลับ อ่านหนังสือแล้วทำอย่างไร ให้จำได้ดี

เปิดอ่าน 37,901 ครั้ง
ตำนาน ดอกกุหลาบ กับความหมายดี ๆ
ตำนาน ดอกกุหลาบ กับความหมายดี ๆ
เปิดอ่าน 18,047 ครั้ง
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
เปิดอ่าน 47,968 ครั้ง
ยาสตรี คืออะไร?
ยาสตรี คืออะไร?
เปิดอ่าน 13,350 ครั้ง
Speed Leader 5 กุญแจความสำเร็จสร้างผู้นำ
Speed Leader 5 กุญแจความสำเร็จสร้างผู้นำ
เปิดอ่าน 10,620 ครั้ง
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก
กลุ่มคน 1%ของโลก ครอบครองทรัพย์สินกว่าครึ่งโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ