ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการสร้างรูปแบบระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์ สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิ

นายแดงต้อย คนธรรพ์

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ปีที่พิมพ์ ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 7 ประการ คือ (1) เพื่อสร้างรูปแบบระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (2) เพื่อสร้างระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (3) เพื่อประเมินความต้องการระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (4) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์ สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (5) เพื่อประเมินผลการทดลองการใช้ระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์ สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (6) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์ สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ (7) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการนิเทศด้วยระบบระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์ สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่โดยศึกษาขั้นตอนการนิเทศฝึกงานแบบปกติ เอกสารรายงานต่าง ๆ สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์อาชีพ/การออกฝึกงาน ระเบียบข้อกำหนด ศึกษาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับระบบในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) ได้แก่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 ใช้ในการศึกษาความต้องการระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์เพื่อพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ ของนักเรียนแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ นักเรียนที่กำลังฝึกงาน ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 40 คนและครูฝึกสถานประกอบการ ครูนิเทศ ครูสัมมนา ครูประจำรายวิชา ครูผู้ทำหน้าที่ประสานการฝึกงานแผนกวิชา ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกงาน ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 22 คน จากนั้นออกแบบและพัฒนารูปแบบโดยการระดมความเห็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 18 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย และพัฒนาระบบการนิเทศการฝึกงานออน์ไลน์จากนั้นนำรูปแบบระบบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของระบบนิเทศฝึกงานออนไลน์เพื่อพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ ของนักเรียนแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการศึกษาประเมินการทดลองใช้รูปแบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ คือ นักเรียนนักศึกษาที่กำลังฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปวช.3 กลุ่ม 3จำนวน 15 คน และ ปวส.1 กลุ่ม 1-2 จำนวน 35 คน และครูฝึกสถานประกอบการ ครูนิเทศ ครูสัมมนา ครูประจำรายวิชา ครูผู้ทำหน้าที่ประสานการฝึกงานแผนกวิชา ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 19 คน จำนวน 19 คน และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 3 ในการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการนิเทศการฝึกงานออนไลน์ สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ คือ นักเรียนที่กำลังฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ปวช.2 กลุ่ม 1-2จำนวน 41 คน และครูฝึกสถานประกอบการ ครูนิเทศ ครูสัมมนา ครูประจำรายวิชา ครูผู้ทำหน้าที่ประสานการฝึกงานแผนกวิชา ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 19 คน จำนวน 19 คน สถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม

E1 / E2

ผลการวิจัย พบว่า (1) รูปแบบระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ที่พัฒนาขึ้น มีทั้งหมด 9 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นการลงทะเบียน ขั้นปฐมนิเทศ ขั้นจัดนักศึกษาฝึกงาน ขั้นการนำ ขั้นการควบคุม ขั้นการประเมิน ขั้นการรายงานและขั้นการให้ข้อมูลป้อนกลับ (2) ระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนระบบเว็บไซต์ และส่วนระบบแอพพลิเคชั่น (3) ความต้องการระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่โดยรวมมีความต้องการในระดับมาก (4) ประสิทธิภาพระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ทั้ง 3 ด้าน มีประสิทธิภาพโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (5) ผลการทดลองของผู้ใช้งานระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์ สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่โดยผลความคิดเห็นต่อระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์ ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์ มีความเหมาะสมมากที่สุด (6) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์ สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ที่เรียนวิชาโครงการ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก (7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์ สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2128 – 2101 ผลปรากฏว่า ระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์ สำหรับพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน มีประสิทธิภาพ 87.53 / 86.97 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80

คำสำคัญ : รูปแบบระบบนิเทศการฝึกงานออนไลน์, รายวิชาฝึกงานและรายวิชาที่ออกฝึกงาน

โพสต์โดย อ.ต้อย : [22 พ.ค. 2561 เวลา 09:07 น.]
อ่าน [2433] ไอพี : 118.172.160.62
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,769 ครั้ง
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่

เปิดอ่าน 10,072 ครั้ง
ปรับการเรียนแนวใหม่สู้ "โอเน็ต" ให้ได้ผล
ปรับการเรียนแนวใหม่สู้ "โอเน็ต" ให้ได้ผล

เปิดอ่าน 38,111 ครั้ง
วิธีการเชิงระบบ
วิธีการเชิงระบบ

เปิดอ่าน 20,927 ครั้ง
ความหมายของมัลติมีเดีย
ความหมายของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 19,057 ครั้ง
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : จับตามองครูในศตวรรษที่ 21 "ครูหัวใจสะเต็ม"
ตามไปดูการศึกษานอกหลักสูตร : จับตามองครูในศตวรรษที่ 21 "ครูหัวใจสะเต็ม"

เปิดอ่าน 11,526 ครั้ง
ภัยร้ายหน้าร้อน-สาวๆ ไม่อยากหมดสวยต้องอ่าน 6 กลเม็ดสู้ "ผิวไหม้แดด"
ภัยร้ายหน้าร้อน-สาวๆ ไม่อยากหมดสวยต้องอ่าน 6 กลเม็ดสู้ "ผิวไหม้แดด"

เปิดอ่าน 21,087 ครั้ง
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ

เปิดอ่าน 11,293 ครั้ง
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 13,612 ครั้ง
อาการแบบนี้...พบหมอด่วน
อาการแบบนี้...พบหมอด่วน

เปิดอ่าน 17,162 ครั้ง
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ

เปิดอ่าน 13,352 ครั้ง
รังนก
รังนก

เปิดอ่าน 14,351 ครั้ง
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์

เปิดอ่าน 7,974 ครั้ง
ข้อสอบเด็กไทย...ปัญหาใหญ่ที่ต้องมอง
ข้อสอบเด็กไทย...ปัญหาใหญ่ที่ต้องมอง

เปิดอ่าน 21,664 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์

เปิดอ่าน 6,692 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ

เปิดอ่าน 28,749 ครั้ง
ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะทำให้เทออกง่าย
ใส่หลอดในขวดซอสมะเขือเทศจะทำให้เทออกง่าย
เปิดอ่าน 23,652 ครั้ง
พายุสุริยะ คืออะไร
พายุสุริยะ คืออะไร
เปิดอ่าน 11,670 ครั้ง
6 วิธีแก้เครียด
6 วิธีแก้เครียด
เปิดอ่าน 17,278 ครั้ง
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)
เปิดอ่าน 117,033 ครั้ง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ