ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของโรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของโรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย นายสมยศ ระย้าอินทร์

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาความต้องการของครูโรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน2) สร้างรูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของโรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา3) ทดลองใช้รูปแบบและประเมินรูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของโรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมาและ 4) ประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของโรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบและประเมินรูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของโรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมาโดยมีขั้นตอนดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบและประเมินรูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และขั้นตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงรูปแบบ การฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานจากการดำเนินการวิจัยทั้ง 4 ขั้นตอนทำให้ได้รูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของครู ที่ประกอบด้วยหลักการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานของครูจุดมุ่งหมายครอบคลุมทั้งด้านความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเนื้อหาสาระครอบคลุมลักษณะการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 4 ลักษณะกิจกรรมการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์สื่อประกอบการฝึกอบรมชนิดเอกสารประกอบการบรรยายพร้อมชุดบทปฏิบัติการและมีการประเมินผลทั้งความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของครูและการประเมินประเมินทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยของผู้เรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 เป็นผู้บริหารและครูในโรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 คน กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้รับผิดชอบด้านงานวิชาการของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการ จำนวน 4 โรงเรียน รวม 16 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 คน ขั้นตอนที่ 3และขั้นตอนที่ 4 ได้แก่ ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนพระทองคำวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 40 คนการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การสังเกต และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาความต้องการของครูโรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีผลการวิจัย ดังนี้ 1) ผลการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุการปฏิบัติงานมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากโดย กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 10 – 15 ปีมีความต้องการพัฒนาตนเองสูงกว่ากลุ่มอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.13และ1.20 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปีโดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.73 และ 0.74 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนน้อยกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการปฏิบัติงานในช่วงตั้งแต่ 5 – 10 ปีโดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.57และ 0.48นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะต่างๆมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากซึ่งครูผู้ช่วยมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนสูงกว่ากลุ่มอื่นๆโดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.16 และ 0.76 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่ดำรงตำแหน่ง วิทยฐานะครูชำนาญการโดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.68 และ 0.84 ส่วนครูที่ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.56 และ 0.62 และเมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.66 และ 0.74สำหรับแนวทางการพัฒนาครูที่เหมาะสมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาโดยวิธีการกอบรมที่โรงเรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.03 และ 0.96 รองลงมาคือแนวทางการจัดฝึกอบรมรวมกันทุกโรงเรียนแล้วกลับไปดำเนินการต่อที่โรงเรียนด้วยตนเองโดยมีผู้ฝึกอบรมให้การนิเทศและช่วยเหลือเป็นระยะๆมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.78 และ 0.99 2) ผลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานในโรงเรียนพบว่าครูมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และน่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคิดวิเคราะห์และการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างไรก็ตามครูยังมีความไม่มั่นใจว่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานได้หรือไม่เพราะมีความวิตกกังวลว่าการวิจัยเป็นสิ่งที่ ยากมาก

2. ผลการดำเนินการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของโรงเรียนพระทองคำวิทยาฉบับร่างทำให้ได้รูปแบบที่ประกอบด้วย 1) ความเป็นมา 2) หลักการ3) จุดมุ่งหมาย 4) เนื้อหาสาระ 5) กิจกรรม 6) สื่อ 7) ระยะเวลา 8) สถานที่ฝึกอบรมและ 9) การประเมินผลรูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของโรงเรียนพระทองคำวิทยาฉบับร่างซึ่งมีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่างๆในภาพรวมพบว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57 และ S.D.= 0.57)ความเหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานฉบับร่างมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68 และ S.D. = 0.47) 2) และภายหลังการทดลองนำร่องใช้รูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานพบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสูงกว่าก่อนการทดลองนอกจากนี้ผู้เรียนที่ได้เรียนกับครูที่ได้รับการฝึกอบรมมีทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและจากการสังเกตระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมพบว่าสื่อที่ใช้ประกอบการบรรยายมีจำนวนมากเกินไปตลอดจนภาษาที่ใช้ยังไม่กระชับซึ่งผลจากการทดลองนำร่องและการสังเกตดังกล่าวผู้วิจัยได้นำมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบฯ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะนำไปทดลองใช้กับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนต่อไป

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานกับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่าค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของครูและทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยของผู้เรียนก่อนการทดลองใช้รูปแบบฯ และหลังทดลองใช้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานพบว่าผ่านเกณฑ์ประสิทธิผลที่กำหนดไว้ทุกข้อจากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯ ดังกล่าวทำให้ได้รูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้วงจรคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีความสมบูรณ์

โพสต์โดย นายสมยศ ระย้าอินทร์ : [14 มิ.ย. 2561 เวลา 11:45 น.]
อ่าน [2896] ไอพี : 58.10.102.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,727 ครั้ง
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปี 2559
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปี 2559

เปิดอ่าน 8,674 ครั้ง
"เวอร์ชวล ไครม" อาชญากรรมโลกเสมือน!
"เวอร์ชวล ไครม" อาชญากรรมโลกเสมือน!

เปิดอ่าน 418,704 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้

เปิดอ่าน 66,112 ครั้ง
โลกออนไลน์แห่ชื่นชม คุณครูทุ่มสุดตัว สอนเด็กท่องสูตรคูณ แบบสุดยอดแห่งความสนุก
โลกออนไลน์แห่ชื่นชม คุณครูทุ่มสุดตัว สอนเด็กท่องสูตรคูณ แบบสุดยอดแห่งความสนุก

เปิดอ่าน 12,398 ครั้ง
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่

เปิดอ่าน 7,677 ครั้ง
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน

เปิดอ่าน 28,878 ครั้ง
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1

เปิดอ่าน 333 ครั้ง
PBISS | The Most Caring and Innovative International School of Koh Samui
PBISS | The Most Caring and Innovative International School of Koh Samui

เปิดอ่าน 18,668 ครั้ง
การแสดงเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องทำอย่างไร
การแสดงเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 17,365 ครั้ง
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?

เปิดอ่าน 1,030 ครั้ง
History of Mahidol University
History of Mahidol University

เปิดอ่าน 17,853 ครั้ง
ปลูกว่านเสริมชะตา
ปลูกว่านเสริมชะตา

เปิดอ่าน 19,279 ครั้ง
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม

เปิดอ่าน 9,418 ครั้ง
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น

เปิดอ่าน 10,851 ครั้ง
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2

เปิดอ่าน 254,780 ครั้ง
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง
เปิดอ่าน 62,539 ครั้ง
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์
เปิดอ่าน 10,808 ครั้ง
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.
เปิดอ่าน 17,439 ครั้ง
โปรตีนสำหรับนักกีฬา
โปรตีนสำหรับนักกีฬา
เปิดอ่าน 9,175 ครั้ง
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย
ทำงานเกินกำลัง...ทำให้ป่วย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ