ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ โดยใช้ TUNGHIT MODEL ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ โดยใช้ TUNGHIT MODEL ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับความต้องการความจำเป็นความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและความเป็นไปได้ของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ โดยใช้ TUNGHIT MODEL ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ และผู้สนับสนุนโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ โดยใช้ TUNGHIT MODEL ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงานการติดตามประเมินผล และการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 4) ประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ โดยใช้ TUNGHIT MODEL ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับ พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ โดยใช้ TUNGHIT MODEL ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 6 คน นักเรียน จำนวน 40 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครอง จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่แบบสอบถามจำนวน 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ โดยใช้ TUNGHIT MODEL ปีการศึกษา 2560 พบว่า จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 92 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นครูผู้สอน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 42.39 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.61

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ โดยใช้ TUNGHIT MODEL ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ จำนวน 13 คน พบว่า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.79, S.D. = 0.50) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66, S.D. = 0.64)

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐโดยใช้ TUNGHIT MODEL ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ จำนวน 13 คน พบว่า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.61, S.D. = 0.66) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.71)

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ โดยใช้ TUNGHIT MODELปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 52 คน พบว่า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ("X" ̅ = 4.72, S.D. = 0.59) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.61)

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ โดยใช้ TUNGHIT MODEL ปีการศึกษา 2560 พบว่า 1) เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ("X" ̅ = 4.49, S.D.= 0.67) ตามความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ("X" ̅ = 4.38, "X" ̅ = 0.73) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.41,S.D. = 0.70) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D. = 0.71) 2) เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ("X" ̅ = 4.32, S.D.= 0.75) ตามความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ("X" ̅ = 4.17, S.D. = 0.79) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.28, S.D. = 0.78) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37, S.D. = 0.76)

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐโดยใช้ TUNGHITMODEL ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 92 คน พบว่าเกี่ยวกับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.29, S.D. = 0.74) ตามความคิดเห็นของนักเรียนโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D. = 0.75) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D.= 0.70) คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43, S.D.=0.73)

โพสต์โดย ครูณวรรณ : [29 มิ.ย. 2561 เวลา 13:16 น.]
อ่าน [1990] ไอพี : 27.130.10.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,753 ครั้ง
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี

เปิดอ่าน 16,241 ครั้ง
"ครูโซ่" คือใคร ใครคือ "ครูโซ่" มาดูลีลาสอนวิชา "คณิตศาสตร์" สุดจี๊ด ท
"ครูโซ่" คือใคร ใครคือ "ครูโซ่" มาดูลีลาสอนวิชา "คณิตศาสตร์" สุดจี๊ด ท

เปิดอ่าน 12,219 ครั้ง
ใช้หมากรุกเป็นวิชา แก้ตกเลขซ้ำซาก
ใช้หมากรุกเป็นวิชา แก้ตกเลขซ้ำซาก

เปิดอ่าน 17,920 ครั้ง
ต้นกำเนิดของปลา
ต้นกำเนิดของปลา

เปิดอ่าน 10,250 ครั้ง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง

เปิดอ่าน 19,363 ครั้ง
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 17,395 ครั้ง
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 27,461 ครั้ง
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 2,622 ครั้ง
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม

เปิดอ่าน 9,257 ครั้ง
แปรงสีฟันในท้องตลาด1ใน4ด้อยคุณภาพ
แปรงสีฟันในท้องตลาด1ใน4ด้อยคุณภาพ

เปิดอ่าน 9,832 ครั้ง
สู่ความสำเร็จในการทำงานตามแนวพุทธ
สู่ความสำเร็จในการทำงานตามแนวพุทธ

เปิดอ่าน 20,420 ครั้ง
มันมือเสือ
มันมือเสือ

เปิดอ่าน 27,277 ครั้ง
ทำความเข้าใจ เกณฑ์ย้ายครู ว16/2558 เริ่มใช้เดือนมกราคม 2559
ทำความเข้าใจ เกณฑ์ย้ายครู ว16/2558 เริ่มใช้เดือนมกราคม 2559

เปิดอ่าน 15,376 ครั้ง
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก 'อ่านภาษาอังกฤษ' ให้เก่งขั้นเทพ…!!

เปิดอ่าน 11,691 ครั้ง
"เมียนมาร์" "เบอร์มา" ชื่อนั้นสำคัญไฉน
"เมียนมาร์" "เบอร์มา" ชื่อนั้นสำคัญไฉน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 27,079 ครั้ง
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 9,165 ครั้ง
วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี
วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี

เปิดอ่าน 11,378 ครั้ง
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ
ถั่งเช่า ยาอายุวัฒนะ

เปิดอ่าน 19,490 ครั้ง
ภัยขนมถุงทำลายสุขภาพลูกรัก
ภัยขนมถุงทำลายสุขภาพลูกรัก

เปิดอ่าน 14,554 ครั้ง
นวดหน้าลดริ้วรอย
นวดหน้าลดริ้วรอย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ