ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDLที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน หน่วยการเรียนรู้ความน่า

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL

ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน หน่วยการเรียนรู้

ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางสาวเพลินพิศ รุจิราวรรณ

โรงเรียน โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถ ในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับ การเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทน ในการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยทดลองใช้ชุดฝึกทักษะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 34 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL หน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test for Dependent Sample) และการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis )

ผลการวิจัยพบว่า ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ พบว่า นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการสร้างชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคKWDL หน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกัน มาทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบร่วมกัน และสามารถทำให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ที่เป็นขั้นตอนในการแก้ปัญหา โดยสามารถสื่อสาร สื่อความหมาย เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและให้เหตุผล ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่มีขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์ทำให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ

2. ได้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีเนื้อหา 7 เรื่อง ดังนี้ เนื้อหาที่ 1 เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะ 1 ชุด เนื้อหาที่ 2 เรื่องแฟกทอเรียล ประกอด้วยชุดฝึกทักษะ 1 ชุด เนื้อหาที่ 3 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะ 3 ชุด เนื้อหาที่ 4 เรื่อง วิธีจัดหมู่ ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะ 2 ชุด เนื้อหาที่ 5 เรื่อง ทฤษฎีบททวินาม ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะ 1 ชุด เนื้อหาที่ 6 เรื่อง ความน่าจะเป็น ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะ 3 ชุด และเนื้อหาที่ 7 เรื่อง กฎเกณฑ์ที่สำคัญบางประการของความน่าจะเป็น ชุดฝึกทักษะประกอบด้วย 1) คำชี้แจงเกี่ยวกับชุดฝึกทักษะ 2) คำแนะนำสำหรับครู 3) คำแนะนำสำหรับนักเรียน 4) ผลการเรียนรู้ 5) สาระการเรียนรู้ 6) ใบความรู้ 7) ใบกิจกรรม 8) แบบทดสอบหลังเรียน 9) เฉลยใบกิจกรรมและเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมมากที่สุด และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.63/82.89 สูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้คือ 80/80

3. ผลการนำชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความคงทนในการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน และหลังการเรียนผ่านไป 14 วัน ไม่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค KWDL ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและความคงทนในการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ความน่าจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีการปรับปรุงชุดฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาในคำชี้แจง การเสริมแรง ปรับขนาดของภาพให้มีความเหมาะสม ความสอดคล้องของเนื้อหาและใช้ภาพที่น่าสนใจมากขึ้น

โพสต์โดย ครูเพลินพิศ : [2 ก.ค. 2561 เวลา 13:10 น.]
อ่าน [2795] ไอพี : 122.154.147.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ