ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวอารมย์ พูลภักดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียนระดับ ชั้นอนุบาล จำนวน 411 คน ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามจำนวน 6 ชุด ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาความ

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินบริบทของโรงเรียน พบว่า การประเมินด้านบริบทเพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาโครงการข้อ 1 ด้านการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลากรวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการดำเนินงาน และบุคลากรได้รับการส่งเสริมอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน พบว่า การประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การประชุมวางแผนใน การดำเนินงานผู้บริหารโรงเรียนควบคุมดูแลและนิเทศงานโครงการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ความชัดเจนของปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการและครูผู้รับผิดชอบกำกับดูแลติดตามนิเทศอยู่ตลอดเวลา

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนพบว่า

(1) การประเมินผลผลิตด้านผลสำเร็จของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กิจกรรมของโครงการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ โครงการเสร็จสิ้นทันเวลา และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบตามหน้าที่

(2) ความสำเร็จของกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 10 ด้าน ผลการประเมินพบว่านักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมหลังทำโครงการสูงกว่าก่อนทำโครงการ และคุณธรรมจริยธรรมที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดหลังจากทำโครงการ คือ ความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ความยุติธรรม และความสุภาพ

(3) ผลการประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูส่วนใหญ่รู้สึกว่าการอบรมตามโครงการนี้มีประโยชน์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือการอบรมครั้งนี้ท่านได้รับความรู้ตามที่ท่านต้องการ และครูรู้สึกมีความกระตือรือร้นต่อการนำเทคนิควิธีการที่วิทยากรถ่ายทอด

4) ผลการประเมินเชิงคุณภาพโดยใช้รูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus group) พบว่า ด้านปัจจัย มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยผู้มีบทบาทสำคัญคือผู้บริหารสถานศึกษา ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา และมีแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีคณะครูที่สนองรับภารกิจ ทำให้ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ด้านกระบวนการ มีความเห็นว่า กระบวนการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน และด้านผลผลิต มีความเห็นว่า กระบวนการดำเนินงานส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนที่สะท้อนความมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี สร้างความภาคภูมิใจให้กับครูและผู้ปกครองของนักเรียน

โพสต์โดย นางสาวอารมย์ พูลภักดี : [18 ก.ค. 2561 เวลา 14:25 น.]
อ่าน [2448] ไอพี : 180.180.175.17
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,141 ครั้ง
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า

เปิดอ่าน 18,767 ครั้ง
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 30,684 ครั้ง
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 20,912 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก

เปิดอ่าน 11,712 ครั้ง
การศึกษา...จากแนวราบ กลับสู่แนวดิ่ง
การศึกษา...จากแนวราบ กลับสู่แนวดิ่ง

เปิดอ่าน 14,108 ครั้ง
มะขามป้อม
มะขามป้อม

เปิดอ่าน 10,136 ครั้ง
สาวกเนื้อเต้น ! ภาพชุด iPad Mini ล่าสุดว่อนเน็ต
สาวกเนื้อเต้น ! ภาพชุด iPad Mini ล่าสุดว่อนเน็ต

เปิดอ่าน 14,856 ครั้ง
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา

เปิดอ่าน 10,071 ครั้ง
น้ำเพื่อสุขภาพ
น้ำเพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 15,648 ครั้ง
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์

เปิดอ่าน 15,141 ครั้ง
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย

เปิดอ่าน 19,012 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 14,863 ครั้ง
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี

เปิดอ่าน 28,713 ครั้ง
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ

เปิดอ่าน 30,400 ครั้ง
การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์
การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 9,928 ครั้ง
ดื่มน้ำอัดลม 0 แคลอรี่ ช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือ? / พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
ดื่มน้ำอัดลม 0 แคลอรี่ ช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือ? / พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
เปิดอ่าน 15,065 ครั้ง
ช้อน-ส้อม จุ่มน้ำร้อนหม้อหุงข้าว ฆ่าเชื้อโรคไม่ตาย
ช้อน-ส้อม จุ่มน้ำร้อนหม้อหุงข้าว ฆ่าเชื้อโรคไม่ตาย
เปิดอ่าน 20,391 ครั้ง
งานบันทึกเสียงมีความเป็นมาอย่างไร?
งานบันทึกเสียงมีความเป็นมาอย่างไร?
เปิดอ่าน 3,512 ครั้ง
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เบื้องต้นที่จำเป็นต่อคนรุ่นใหม่ในการต่อยอดความรู้ด้านธุรกิจ
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เบื้องต้นที่จำเป็นต่อคนรุ่นใหม่ในการต่อยอดความรู้ด้านธุรกิจ
เปิดอ่าน 17,554 ครั้ง
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ