ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ปีการศึกษา 2559

ผู้วิจัย นายศิวาวุธ สระแก้ว

โรงเรียน เทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม ปีการศึกษา 2559 (2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม ปีการศึกษา 2559 และ (3) เพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม ที่เรียนในปีการศึกษา 2559 จำนวน 953 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เป็นแบบประเมินพฤติกรรมที่อยู่ในรูป Behavior Anchored Rating (BAR) ทำการประเมินโดยจัดระดับคุณภาพเป็น ควรปรับปรุง พอใช้ และดี แยกตามขอบข่ายพฤติกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ ความมีวินัย ความกตัญญู ความมีเมตตา ความขยันอดทน ความเสียสละ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ และความมีเหตุผล นำผลการสำรวจมาคิดเป็นค่าร้อยละ ในแต่ละระดับคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ซึ่งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ซึ่งเก็บข้อมูลใน 2 กรณี คือ ผลที่เกิดกับนักเรียน เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือชุดเดียวกันกับการเก็บข้อมูลสภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน และความพึงพอใจของครูที่มีต่อระดับคุณภาพของคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าที่เป็น Likert Scale มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ข้อมูลที่จัดเก็บมาทุกประเภท นำมาทำการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t

ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาสภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) เทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งเป็นการศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนก่อนดำเนินงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ดำเนินการโดยมอบหมายให้ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียนเป็นผู้สำรวจสภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ ความมีวินัย ความกตัญญู ความมีเมตตา ความขยันอดทน ความเสียสละ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ และความมีเหตุผล การสำรวจพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ รองลงไปคือ ระดับดี และระดับควรปรับปรุง ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนชั้น ป.1 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีเหตุผลมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความสามัคคีและความเสียสละตามลำดับ นักเรียนชั้น ป.2 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญูมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความมีวินัยและความมีเมตตาตามลำดับ นักเรียนชั้น ป.3 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านการมีเหตุผลมากที่สุด รองลงไปคือความมีวินัยและความมีเมตตาตามลำดับ นักเรียนชั้น ป.4 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีเมตตามากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความมีวินัยและความกตัญญูตามลำดับ นักเรียนชั้น ป.5 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญูมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความมีวินัยและความเสียสละตามลำดับ นักเรียนชั้น ป.6 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความเมตตามากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความเสียสละและความมีวินัยตามลำดับ นักเรียนชั้น ม.1 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมด้านความสามัคคี รองลงไปคือ ด้านความเสียสละและความกตัญญูตามลำดับ นักเรียนชั้น ม.2 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีเหตุผลมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความซื่อสัตย์และความมีเมตตาตามลำดับ นักเรียนชั้น ม.3 มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีวินัยมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านความกตัญญูและความมีเมตตาตามลำดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ยังมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอยู่ระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และจากข้อมูลสภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนดังกล่าว ได้นำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

2. การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ดำเนินการโดยใช้การสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของครู เมื่อตอนสิ้นปีการศึกษา 2559 เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ผลการสำรวจพบว่า ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า กระบวนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี รองลงไปคือระดับดีที่สุด ระดับปานกลาง ระดับพอใช้ และระดับควรปรับปรุง ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีต่อๆ ไป

3. การศึกษาผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) พบว่า

3.1 ก่อนดำเนินการ นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ อยู่ในระดับพอใช้ รองลงไปคือ ระดับดี และระดับควรปรับปรุง ตามลำดับ หลังดำเนินการนักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ อยู่ในระดับดี รองลงไปคือ ระดับพอใช้ และระดับควรปรับปรุง ตามลำดับ

3.2 ก่อนดำเนินการ ครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ ของนักเรียนในระดับปานกลาง หลังดำเนินการ ครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ ของนักเรียนในระดับมาก แสดงว่าความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน หลังดำเนินการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง) ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกระบวนการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนจัดทำขึ้น จะเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมมุ่งหวังต่อไป

โพสต์โดย นฤมิตร ภาคภูมิ : [27 ส.ค. 2561 เวลา 19:06 น.]
อ่าน [2407] ไอพี : 101.51.153.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,285 ครั้ง
เกมส์วันเกิด 30 ปีของ PAC-MAN
เกมส์วันเกิด 30 ปีของ PAC-MAN

เปิดอ่าน 105,964 ครั้ง
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 12,762 ครั้ง
สีเสื้อผ้าเสริมดวงประจำวัน
สีเสื้อผ้าเสริมดวงประจำวัน

เปิดอ่าน 4,033 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

เปิดอ่าน 10,682 ครั้ง
คลิปลูกสาวจัดวิวาห์ที่ รพ. เพื่อให้ได้เต้นรำกับพ่อก่อนตาย
คลิปลูกสาวจัดวิวาห์ที่ รพ. เพื่อให้ได้เต้นรำกับพ่อก่อนตาย

เปิดอ่าน 13,335 ครั้ง
ปรับ "ฮวงจุ้ย" ด้วยทิศมงคล เสริมดวงปี 2557
ปรับ "ฮวงจุ้ย" ด้วยทิศมงคล เสริมดวงปี 2557

เปิดอ่าน 10,937 ครั้ง
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 2)

เปิดอ่าน 9,179 ครั้ง
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค

เปิดอ่าน 16,991 ครั้ง
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ตอน1
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ตอน1

เปิดอ่าน 12,598 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา : มุ่งการขยายโครงสร้าง คือเลือกทางสู่ความล้มเหลว โดย ประเสริฐ ตันสกุล
ปฏิรูปการศึกษา : มุ่งการขยายโครงสร้าง คือเลือกทางสู่ความล้มเหลว โดย ประเสริฐ ตันสกุล

เปิดอ่าน 14,378 ครั้ง
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?

เปิดอ่าน 20,234 ครั้ง
"แก่นตะวัน" สุดยอดพืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์
"แก่นตะวัน" สุดยอดพืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 27,361 ครั้ง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน

เปิดอ่าน 12,374 ครั้ง
ชีวิตยิ่งใช้ ยิ่งได้กำไรกลับคืน
ชีวิตยิ่งใช้ ยิ่งได้กำไรกลับคืน

เปิดอ่าน 14,891 ครั้ง
โรคฉี่หนู เชื้อร้ายที่มากับน้ำท่วม
โรคฉี่หนู เชื้อร้ายที่มากับน้ำท่วม

เปิดอ่าน 2,706 ครั้ง
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี
เปิดอ่าน 24,699 ครั้ง
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น
เปิดอ่าน 10,298 ครั้ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง
เปิดอ่าน 11,821 ครั้ง
ปรับระบบสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561"เคลียริ่งเฮาส์" สะเทือนสังคมไทย : ใครได้-ใครเสีย...?
ปรับระบบสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561"เคลียริ่งเฮาส์" สะเทือนสังคมไทย : ใครได้-ใครเสีย...?
เปิดอ่าน 9,666 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ