ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา นายอธิภัทร ยอดนางรอง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

บทคัดย่อ

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อพัฒนาหาประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2

ง 22101 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 = 80/80

1.2 เพื่อศึกษาผลการใช้ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101

โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t - test แบบ t - test Dependent

1.3 เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู – อาจารย์ ในการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบ

การเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1.1 ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่

1) นักเรียนที่เรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2557จำนวน 160 คน และ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 159 คน

2) ครู-อาจารย์ผู้ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2

ง 22101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 10 คน

2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่

1) นักเรียนที่เรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 160 คน และปีการศึกษา 2558 จำนวน 159 คน ซึ่งเท่ากับประชากร โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2) ครู-อาจารย์ผู้ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2

ง 22101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 10 คน ซึ่งเท่ากับจำนวนประชากรที่ศึกษาครั้งนี้

3. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ

เครื่องมือที่ใช้ในดำเนินการเป็นเครื่องมือที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย

1) เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2) แบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น มี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่

เกี่ยวกับการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และฉบับที่ 2 เป็นแบบประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้รายงานได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมด้วยตนเอง สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

5. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

5.1 ประสิทธิภาพของของกระบวนการต่าง ๆ ที่จัดไว้ในเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ จากการนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2557 จำนวน 160 คน และ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 159 คน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงแสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ฉบับนี้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ในสมมติฐานของ การทดลอง 80 / 80

5.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป สูงกว่าเกณฑ์ใน

สมมติฐานของการทดลองที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมดที่เรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐาน

คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ผลปรากฏว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนและพฤติกรรม การสอนของครูผู้สอน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครู – อาจารย์ในการประเมินคุณภาพ ของ

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ผลปรากฏว่า ความคิดเห็น ของ

ครู–อาจารย์แสดงว่ามีความคิดเห็นที่ดีต่อเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ 2 ง 22101 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย เชียบ : [6 ม.ค. 2562 เวลา 12:29 น.]
อ่าน [541] ไอพี : 223.205.250.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ