ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนประชาบำรุง ปีการศึกษา 2561

ชื่อผลงานวิชาการ การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนประชาบำรุง ปีการศึกษา 2561

ผู้ประเมิน นายอนุวัฒน์ ลือศิริวัฒนา

หน่วยงาน โรงเรียนประชาบำรุง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนประชาบำรุง ปีการศึกษา 2561 ใน 4 ด้านด้วยกันคือ ความเหมาะสมของบริบท ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการ 2 ประเด็น คือ คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความรักในความเป็นธรรม ความพอเพียง และจิตสาธารณะ และคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพของครู และผลความสำเร็จจากความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหารและครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 630 คน จำแนกเป็น ผู้บริหารและครู 64 คนใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นักเรียน 283 คนสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และผู้ปกครองนักเรียน 283 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยกำหนดให้เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น แบ่งเป็น 4 ชุด ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อบริบทของโครงการโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 13 ข้อคำถาม ชุดที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 15 ข้อคำถาม ชุดที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการของโครงการโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 15 ข้อคำถาม และชุดที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อผลผลิตของโครงการโรงเรียนคุณธรรม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลผลผลิต ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จำนวน 50 ข้อคำถาม และตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลผลผลิต ในส่วนของศักยภาพครูและผลความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลผลผลิต ด้านศักยภาพของครู จำนวน 32 ข้อคำถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลผลผลิต ด้านผลความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 12 ข้อถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.92-0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โครงการสามารถแก้ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน กิจกรรมของโครงการช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ดีขึ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีดำเนินโครงการ

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินสูงที่สุดคือ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมและ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ นักเรียน ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของโครงการ และมีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเพื่อใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการเพียงพอ

3. กระบวนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการวางแผนการดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเป็นปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ โรงเรียนมีการเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติสู่ครอบครัวและชุมชน

4. ผลผลิตโครงการในด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความรักในความเป็นธรรม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ความรับผิดชอบ ผลผลิตโครงการในด้านคุณค่าและคุณประโยชน์ที่ได้รับ ประเด็นศักยภาพครูในการเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ รักในความเป็นธรรม ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ความพอเพียง ส่วนประเด็นผลความสำเร็จจากความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ครูและนักเรียนมีความสุข ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย โต้ตอบอย่างมีสัมมาคารวะ ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์โดย อนุวัฒน์ ลือศิริวัฒนา : [3 พ.ค. 2562 เวลา 11:58 น.]
อ่าน [1918] ไอพี : 125.24.1.167
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,023 ครั้ง
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน

เปิดอ่าน 11,374 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552

เปิดอ่าน 9,519 ครั้ง
Facebook และ Twitter ใช้ยิ่งมาก...สุขภาพยิ่งดีกว่านะ
Facebook และ Twitter ใช้ยิ่งมาก...สุขภาพยิ่งดีกว่านะ

เปิดอ่าน 37,337 ครั้ง
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มกราคม 2559)

เปิดอ่าน 47,160 ครั้ง
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล

เปิดอ่าน 41,892 ครั้ง
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค

เปิดอ่าน 9,545 ครั้ง
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"

เปิดอ่าน 8,988 ครั้ง
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน

เปิดอ่าน 14,823 ครั้ง
โปรตีนสำหรับนักกีฬา
โปรตีนสำหรับนักกีฬา

เปิดอ่าน 12,781 ครั้ง
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏

เปิดอ่าน 8,401 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552

เปิดอ่าน 9,122 ครั้ง
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !
7 โรคอันตราย ที่มักเกิดกับสาว ๆ มากกว่าผู้ชาย !

เปิดอ่าน 69,132 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)

เปิดอ่าน 11,294 ครั้ง
"มัสมั่น"ของไทยคว้าแชมป์จานอร่อยจาก 50 อันดับเมนูเด็ดทั่วโลก
"มัสมั่น"ของไทยคว้าแชมป์จานอร่อยจาก 50 อันดับเมนูเด็ดทั่วโลก

เปิดอ่าน 12,504 ครั้ง
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,916 ครั้ง
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค

เปิดอ่าน 7,783 ครั้ง
อาหารบำรุงรอบเดือน
อาหารบำรุงรอบเดือน

เปิดอ่าน 18,385 ครั้ง
แรงบันดาลใจ ถ่ายรูปให้ลูกมุมเดิม 14 ปี ตั้งแต่เด็กจนโต ชมคลิป
แรงบันดาลใจ ถ่ายรูปให้ลูกมุมเดิม 14 ปี ตั้งแต่เด็กจนโต ชมคลิป

เปิดอ่าน 9,666 ครั้ง
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ

เปิดอ่าน 15,748 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ