ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิท

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและ ความต้องการในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) 2) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ใช้วิธีการเปิดตารางของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ประกอบด้วย ครูโรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) จำนวน 27 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 144 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ รูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) แบบประเมิน ความเหมาะสมการกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบ แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบ แบบทดสอบ เรื่อง การจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชา คู่มือ การอบรม เรื่อง การจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชา แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครู แบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชา แบบประเมินทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักศาสตร์พระราชา แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชา แบบประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่ผู้เรียน และ แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t – test (dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. การวิจัยพบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการควรกำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการ หลักศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครูสู่ผู้เรียน ผลที่ได้จากการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจึงย้อนกลับลงไปสู่ที่ผู้เรียนอย่างแท้จริง

2. รูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา) ใช้รูปแบบ “PDAKD Model” ประกอบด้วย 1) การวางแผน 2) การพัฒนาความรู้งานวิชาการ 3) การจัด การศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา 4) การเผยแพร่ขยายผลลงสู่ผู้เรียน ส่วนการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การสะท้อนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า การจัดการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามหลักศาสตร์พระราชา สอดแทรกในทุกวิชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นกิจกรรมการปฏิบัติ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างความตระหนักให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งเป็นแนวทางที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และ การปลูกฝังลงสู่นักเรียนอย่างยั่งยืน

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลัก ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) การเปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.42 และ 16.47 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลการประเมินผลการทดลองและปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลพนา(สามัคคีวิทยา)

1) ประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครู แบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชา ภาพรวมมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก

2) ทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักศาสตร์พระราชา ภาพรวม มีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก

3) ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชา ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4) ประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่ผู้เรียน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

5) ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ Active Learning บูรณาการหลักศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่ผู้เรียน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย อุ้ย : [20 พ.ค. 2562 เวลา 08:45 น.]
อ่าน [626] ไอพี : 171.96.158.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ