ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย ปนัดดา วงค์จันตา.

ชื่อเรื่องวิจัย รายงานการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ปีที่วิจัยสำเร็จ 2562

สถานที่วิจัย โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาใช้วิธีการผสมผสานในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมี วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ วิธีดำเนินการวิจัยมี 3 ระยะ คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา 2) พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาและหาประสิทธิผล 3) ศึกษาการนำไปปฏิบัติได้และความมีประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเศรษฐ เสถียรในพระราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 105 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 103 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 110 คน เป็นนักกีฬา จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามสภาพ ความต้องการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา 2) แนวคำถามการสนทนากลุ่ม ศึกษาสภาพ และความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา 3) แบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา 4) แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ 5) แบบบันทึกรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ 6) แบบประเมินการนำไปปฏิบัติได้และความมีประโยชน์ของการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา พบว่า

นักเรียนต้องการออกกําลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย เป็นนักกีฬาระดับชาติ นักเรียนต้องการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬา ทุกวัน หลังเลิกเรียน นักเรียนต้องการให้โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิสและแบดมินตัน สาเหตุของการไม่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา คือ โรงเรียนไม่ได้กำหนดกิจกรรม ไม่มีสนามและอุปกรณ์การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพียงพอ

2) ผลพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา พบว่า การส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ระบบสนับสนุน หมายถึง ปัจจัยที่ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 1.1) การบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การควบคุม และด้านการประเมินผล 1.2) ปัจจัยด้านทรัพยากร ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม บุคลากรและอาสามัครช่วยสอน งบประมาณ 2) การเพิ่มเวลาส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา หลังเลิกเรียน วันหยุดและเข้าค่ายฝึกซ้อมระหว่างปิดภาคเรียน 3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและชุมชน

2. ผลการศึกษาประสิทธิผลการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีเจตคติหลังการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.57,S.D.=.28) มีความพึงพอใจหลังการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51, S.D.=.31) เมื่อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและชุมชน อยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.57,S.D.=.37) ระบบสนับสนุนของโรงเรียน ( =4.49,S.D.=.39) และการเพิ่มเวลาในการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา ( =4.43,S.D.=.38)

ระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉลี่ยวิชาพลศึกษา และระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนหลังการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา เพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา สถิติจำนวนนักเรียนเจ็บป่วยที่รับบริการห้องพยาบาล โดยภาพรวมของโรงเรียนลดลง โรงเรียนเศรษฐแสถียร ในพระราชูปถัมภ์เป็นลำดับ 1 ของประเทศ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2559 และครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2560 หลังได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

3) ผลการศึกษาการนำไปปฏิบัติได้และความมีประโยชน์ พบว่า ความสามารถในการนำไปปฏิบัติได้ (ค่าเฉลี่ย 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .21) และความมีประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .18) ของการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย Por : [4 มิ.ย. 2562 เวลา 17:35 น.]
อ่าน [1106] ไอพี : 1.47.65.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ