ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ชื่อเรื่อง การใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ผู้วิจัย นายอุเทน วงษ์ซีวะสกุล

ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมาย

การใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึก และแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจากการใช้วิธีสอนแบบผสมผสาน (3) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

ในการวิจัยครั้งนี้ประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 680 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ อ23218 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 26 คน โดยเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนในห้องเรียนดังกล่าว

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 9 หน่วยการเรียนรู้ ฝึก ซึ่งแต่ละแบบฝึกประกอบด้วย ข้อสอบหาคำอ้างอิง จำนวน 5 ข้อ, ข้อสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ, ข้อสอบแบบระบุข้อความถูกผิด จำนวน 5 ข้อและข้อสอบแบบจับคู่ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่อง จำนวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ (2) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ก่อนและหลังเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อสอบหาคำอ้างอิง จำนวน 5 ข้อ, ข้อสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ, ข้อสอบแบบระบุข้อความถูกผิด จำนวน 5 ข้อและข้อสอบแบบจับคู่ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่อง จำนวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด 30 ข้อ (3) แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้การใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ

สถิติที่ใช้เพื่อคำนวณวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาค้นคว้า

ผลการวิจัยพบว่า การใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ผลการใช้แบบฝึก และแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานมีประสิทธิภาพ 82.63/85.13 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ คือ 80/80

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานหลังการศึกษาสูงกว่าก่อนการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกหน่วยการเรียน และมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.54 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.13 และผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.35 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.15 โดยมีผลต่างของคะแนน หรือคะแนนความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 13.97

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมคือ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมคือ 0.60

โพสต์โดย อุเทน วงษ์ซีวะสกุล : [23 มิ.ย. 2562 เวลา 17:59 น.]
อ่าน [1589] ไอพี : 171.4.69.242
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ