ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย นายยศรวี วุฒิสาร

ปีที่วิจัย 2561

บทคัดย่อ

การนิเทศภายในโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาและเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา ครูเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่จะสงผลใหคุณภาพการเรียนการสอนและความเจริญกาวหนาของนักเรียน การวิจัยครั้งนี้มี

ความมุงหมายเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามกระบวนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาระบบ(Systems Investigation)

การวิเคราะหระบบ(Systems Analysis) การออกแบบระบบ(Systems Design) การใชระบบ(Systems Implementation) การบํารุงรักษาและการทบทวนระบบ(Systems Maintenance and Review) โดยใช หลักการวิจัยปฏิบัติการ(Action Research Principle) ตามแนวคิดของเคมมิสและแมคแท็กการท (Kammis and McTaggart) โดยดําเนินการเปน 2 วงรอบ แตละวงรอบประกอบดวย การวางแผน(Planning) การปฏิบัติ ตามแผน(Action) การสังเกต(Observation) และการสะทอนผล(Reflection) กลุ่มผูรวมวิจัยและใหขอมูล 10 คน ประกอบดวย ผู้วิจัย จํานวน 1 คน ผูรวมวิจัยเปนครูผู้สอน จํานวน 9 คน และกลุมผูใหขอมูลเพิ่มเติม จำนวน 15 คน ประกอบดวย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก จำนวน 1 คน ครูที่โรงเรียนแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผูนิเทศ จำนวน

5 คน ครูผูสอน จํานวน 8 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณ

แบบสังเกตและแบบบันทึกการประชุม การจัดกระทําและตรวจสอบขอมูลใชเทคนิคการตรวจสอบ

แบบสามเสา(Triangulation Technique) และนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวงรอบที่ 1 โดยใช กลยุทธการประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมเชิงปฏิบัติการ

และการนิเทศ กํากับติดตาม ทําใหไดวิธีการปฏิบัติการนิเทศแตละขั้นตอนอยางเปนระบบ ครูผูนิเทศ

และครูผูรับการนิเทศมีความรูความเขาใจกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนครูมีเจตคติที่ดีตอการนิเทศ

แตครูผูนิเทศยังขาดทักษะในการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอนและการใหคําปรึกษา

จึงทําใหมีการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธการนิเทศ กํากับ ติดตาม ครูผูนิเทศจะดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามครูผูสอนทุกสัปดาห เนนนิเทศติดตาม 3 กิจกรรม คือ การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอนและการใหคําปรึกษา ผลการพัฒนา พบวา กลุมผูร่วมวิจัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในมากขึ้น ครูมีความรูสึกที่ดีต่อกัน ทุกคนมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สงแผนการจัดการเรียนรู้ตามกําหนด มีขวัญกําลังใจดีขึ้น

โดยสรุป การพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์กอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานของบุคลากรในองคกรในทางที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงควรแนะนํา สงเสริม ใหนําเทคนิคการประชุมแบบมีส่วนรวม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ กํากับ ติดตาม มาใชในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นตอไป

โพสต์โดย Ros : [7 ก.ค. 2562 เวลา 18:36 น.]
อ่าน [1933] ไอพี : 223.206.247.60
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,469 ครั้ง
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)

เปิดอ่าน 38,602 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?

เปิดอ่าน 48,212 ครั้ง
ประวัติ มหาตมะ คานธี
ประวัติ มหาตมะ คานธี

เปิดอ่าน 19,296 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 6,249 ครั้ง
5 แนวโน้มในการจ้างและการจัดการคนทำงานยุค Millennials
5 แนวโน้มในการจ้างและการจัดการคนทำงานยุค Millennials

เปิดอ่าน 79,032 ครั้ง
ลำดับดาวเคราะห์
ลำดับดาวเคราะห์

เปิดอ่าน 21,410 ครั้ง
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า
การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า

เปิดอ่าน 8,235 ครั้ง
คํานาม
คํานาม

เปิดอ่าน 55,768 ครั้ง
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์

เปิดอ่าน 23,382 ครั้ง
ศาลปกครองคืออะไร
ศาลปกครองคืออะไร

เปิดอ่าน 376,371 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

เปิดอ่าน 34,723 ครั้ง
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด
เทควันโด : ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเทควันโด

เปิดอ่าน 9,854 ครั้ง
10 เคล็ดลับลดอ้วน...เมื่อเป็นเบาหวาน
10 เคล็ดลับลดอ้วน...เมื่อเป็นเบาหวาน

เปิดอ่าน 3,758 ครั้ง
รวมสื่อการสอน Back to School 2565
รวมสื่อการสอน Back to School 2565

เปิดอ่าน 17,525 ครั้ง
บุญบั้งไฟ
บุญบั้งไฟ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 105,904 ครั้ง
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 10,099 ครั้ง
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า

เปิดอ่าน 9,365 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552

เปิดอ่าน 23,768 ครั้ง
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว

เปิดอ่าน 51,309 ครั้ง
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ